CO Instytut Gliwice – Dyrekcja

Dyrekcja

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu

im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach

tel. 32 278 96 18

e-mail: [email protected]

Specjalista doświadczalnej i klinicznej radioterapii onkologicznej. Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach od 1991. Autor ponad 190 oryginalnych publikacji naukowych i ponad 200 wykładów, w tym w czołowych ośrodkach onkologicznych europejskich i amerykańskich. Badania naukowe z zakresu radioterapii prowadził głównie w Centrum Badań nad Promieniowaniem w Monachium, w Gray Laboratory w Londynie, w Uniwersytecie w Leuven, w UCLA w Los Angeles, w Harvard Univ. w Bostonie i w MD Anderson Cancer Center w Houston. Jest profesorem tytularnym University of South California, laureatem Złotego Medalu Gilberta Fletchera, Złotego Medalu Life for Achievements in Oncology Europejskich Towarzystw Onkologicznych, członkiem honorowym American College of Radiology i ekspertem Europejskiej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Jest również promotorem ponad 20 przewodów doktorskich i opiekunem 8 rozpraw habilitacyjnych i tytułów profesora.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych

tel. 32 278 82 01

Specjalista radioterapii onkologicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1990). Od 1990 r. zatrudniony w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie w 1993 r. uzyskał I stopień, a w 1996 II stopień specjalizacji w zakresie radioterapii onkologicznej. W 1996 r. uzyskał stopień doktora, a w 2001 doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał w 2008 r. Autor 130 prac naukowych. Stażysta wielu ośrodków onkologicznych (Belgia, USA, Szwecja). W 1997 r. konsultant Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. W latach 1998-2010 Zastępca Kierownika, a od 2011 Kierownik Zakładu Radioterapii. Od 2009 Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych. Zainteresowania naukowe/ kliniczne dotyczą głównie radioterapii chorób nienowotworowych/nowotworów łagodnych, radiochirurgii oraz leczenia promieniami chorych na raka stercza.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych

tel. 32 278 96 72

e-mail: [email protected]

www: http://cd.io.gliwice.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach (od 2006). Kierownik Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (od 2010), doktor (1993), doktor habilitowany (2001), profesor (2007). Odbył staże naukowe w Karolinska Institutet (1994-1995) oraz UT Southwestern Medical Center (1996-1997). Zainteresowania badawcze dotyczą biologii molekularnej nowotworów, mechanizmów odpowiedzi na czynniki stosowane w terapii oraz nowych czynników o potencjalnym zastosowaniu w diagnostyce molekularnej nowotworów. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, a prace te cytowane były ponad 1600 razy (indeks H = 21, wg 2013).

Dr n. med. Aleksander Zajusz

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki

tel. 32 278 82 18

e-mail: [email protected]

Specjalista radioterapii onkologicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1980). Od 1980 r. zatrudniony w Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie w 1989 r. uzyskał specjalizację w zakresie radioterapii onkologicznej, a w 1991 r. stopień doktora nauk medycznych. Autor ponad 50 prac naukowych. Stypendysta i stażysta wielu ośrodków onkologicznych m. in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Kierownik Zakładu Teleradioterapii (1992-1997), Kierownik II Kliniki Radioterapii (1997-2011), Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych (1992-2009), od 2009 r. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki.

mgr Anna Kotuła

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Finansów i Zarządzania

tel. 32 278 82 01

e-mail: [email protected]

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (1999). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (2003) oraz nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (2013). Uczestniczka licznych szkoleń branżowych związanych z funkcjonowaniem, organizacją i zarządzaniem jednostek o profilu medycznym. Zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału w Gliwicach od 2006 r.

inż. Antoni Galwas

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych

tel. 32 278 96 18

e-mail: [email protected], [email protected]

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w zakresie elektronicznej aparatury medycznej (1969–1973). Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia na Wydziale Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego na Kierunku Zarządzanie Szpitalem, Administracja Zdrowiem Publicznym (1997–1998). Uczestnik szkoleń branżowych związanych z funkcjonowaniem, organizacją i zarządzaniem jednostek ochrony zdrowia. Zatrudniony w Centrum Onkologii-Instytucie, Oddziale w Gliwicach od 1977 r., od 1991 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału.