CO Instytut Kraków – Dyrekcja

Dyrekcja

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Jakubowicz

Dyrektor Oddziału

tel. 12 422 99 00 w. 200

e-mail: [email protected]

Specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, radioterapii onkologicznej. Staż naukowy w Christie Hospital w Manchesterze (Wielka Brytania), Tubingen (Niemcy) oraz Santorini (Grecja).Szkolenia krajowe: certyfikowane kursy z zakresu ultrasonografii, kolposkopii, laparoskopii, hysteroskopii i medycyny paliatywnej, szkolenia w zakresie doskonalenia technik operacyjnych w ginekologii onkologicznej. Ukończył: „Szkolenie krajowe w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Szkolenie kadry kierowniczej wyższego stopnia”, oraz „Kierowanie Ochroną Zdrowia”. Członek: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

dr n. med. Zbigniew Darasz

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa

tel. 12 422 99 00 w. 535e-mail: [email protected]

Do moich obowiązków należy zarządzanie realizacją strategii w obrębie COOK, ustalanie ogólnych planów rozwoju i sposobu realizacji, zadań, poprawiania efektywności działań jednostki, sugerowanie nowych planów inwestycyjnych i koordynowanie pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Instytutu.

prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Nauki

tel. 12 422 87 60

e-mail: [email protected]

Kierownik Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie. Od 2004 r. – konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, od 2006 r. – członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, od 2008 r. – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii (druga kadencja). Redaktor naczelny kwartalnika „Diagnostyka Laboratoryjna”. Specjalista w zakresie diagnostyki biochemicznej chorób nowotworowych – markery nowotworowe, biochemiczne wykładniki stanu zapalnego. Autor ponad 200 prac naukowych, 12 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, 270 doniesień zjazdowych. Członek: PTO, PTDL, European Group on Tumor Markers, ISOBM.

mgr Katarzyna Łukowicz

p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych

oraz Rzecznik Praw Pacjenta

tel. 12 422 99 00 w. 297

e-mail: [email protected]

Do moich obowiązków należy kierowanie i nadzór nad całością spraw ekonomiczno – finansowych Oddziału w Krakowie oraz nadzór nad sporządzaniem analiz ekonomicznych i finansowych oraz ocen działalności ekonomiczno – finansowej Oddziału w Krakowie. Równocześnie pełnię w COOK funkcję Rzecznika Praw Pacjenta. Do zadań realizowanych na tym stanowisku należy przede wszystkim zapewnienie pacjentom pomocy w dostępie do pełnej informacji związanej z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem z Oddziału w Krakowie oraz przyjmowanie pisemnych i ustnych skarg i wniosków pacjentów.

mgr inż. Wacław Malina

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych

tel. 12 422 61 43

fax. 12 423 10 76

e-mail: [email protected]

Do moich obowiązków należy kierowanie całością spraw administracyjno – technicznych towarzyszących działalności Centrum Onkologii. Od wielu lat interesuję się nowymi rozwiązaniami w zakresie procesów budowlano–montażowych, instalacyjnych oraz wyposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – leczniczy.