Konferencja prasowa „Analiza wydatków na radioterapię w Polsce w latach 2011–2013”

Strona główna / Publiczne Centra Onkologii / Konferencja prasowa „Analiza wydatków na radioterapię w Polsce w latach 2011–2013”

Konferencja prasowa „Analiza wydatków na radioterapię w Polsce w latach 2011–2013”

Analiza wydatków na radioterapię w Polsce w latach 2011–2013 jako przyczynek do kształtowania polityki zdrowotnej państwa (Na podstawie raportu Uczelni Łazarskiego) tak brzmiał tytuł konferencji prasowej zorganizowanej przez Uczelnię Łazarskiego oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne, która odbyła się 22 września w Warszawie.

Prowadzącymi konferencję byli: prof. dr hab. Jacek Jassem – koordynator Rady Strategii Walki z Rakiem w Polsce, dr Małgorzata Gałązaka-Sobotka – dyrektor Centrum kształcenia Podyplomowego na Uczelni Łazarskiego, dr Jerzy Gryglewicz – współautor raportu, prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko – konsultant krajowy ds radioterapii onkologicznej, Mirosław Stachowicz, Fundacja Onkologia 2025. Głos zabrali także prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. Krzysztof Składowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

Program wydarzenia przedstawiał się następująco:

  • Wprowadzenie –  prof. dr hab. Jacek Jassem
  • „Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2012 – 2013 – prezentacja raportu i zaleceń –  dr Małgorzata Gałązaka-Sobotka,  dr Jerzy Gryglewicz
  • Stan radioterapii w Polsce i perspektywy rozwoju –  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
  • Raport i co dalej – Mirosław Stachowicz
  • Wypowiedzi prof. dr hab. n. med. Jacka Fijutha, prof. dr hab. Krzysztofa Składowskiego, oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Pytania z sali
  • Podsumowanie

Prowadzący konferencję podkreślali olbrzymie znaczenie radioterapii jako metody leczenia chorób nowotworowych. Według statystyk spośród chorych na raka, którzy przeżyli co najmniej 5 lat, u około 40% wyleczenie uzyskuje się w wyniku zastosowania radioterapii. Metoda ta jest więc jedną z głównych metod onkologicznego leczenia, a jej właściwe wykorzystanie w skali kraju ma zasadniczy wpływ na uzyskiwane wyniki.

Radioterapia jest najczęściej stosowaną metodą leczenia nowotworów. W związku z tym jest nie do przecenienia. Dlatego tak szczególnie ważne jest, aby radioterapia była dobrze zorganizowana(…)  Musimy wiedzieć gdzie mamy czego za dużo, gdzie za mało. To główny cel, aby poprawić obecną sytuację. Ona nie jest bardzo zła, ale mogłaby być lepsza. – powiedział prof. dr hab. Jacek Jassem.

Z założenia Raport pt. „Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011–2013” przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego ma służyć właśnie owej lepszej organizacji. Stanowi on analizę finansowania ze środków publicznych radioterapii w Polsce z uwzględnieniem dostępu do tej metody w poszczególnych województwach. Zawiera dodatkowo wnioski i zalecenia dotyczące zmian w organizacji i finansowaniu tej grupy świadczeń.

Jest to dokument, który otwiera nam oczy. W pewnym sensie jest raportem pierwszym, ale nie jedynym – miejmy nadzieję. Pokazuje strukturę wydatków na radioterapię w Polsce na podstawie szczegółowej analizy (…) Jest to dokument kluczowy nie tylko dla analizy dostępności, ale do planowania rozwoju radioterapii – powiedział prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko

Podczas spotkania dr Jerzy Gryglewicz przedstawił najważniejsze dane zawarte w raporcie, zwracając uwagę na kilka istotnych aspektów, które mogą być podstawą racjonalizacji opieki w zakresie radioterapii. Ukazał m.in. wydatki NFZ na leczenie onkologiczne w zakresie radioterapii, z podziałem na takie świadczenia jak: teleradioterapia, brachyterapia, teleradioterapia stereotaktyczna i terapia protonowa. Jak wynika z raportu w latach 2011-2013 wysokość świadczeń realizowanych przez płatnika publicznego wzrosła o 11% – z 671 mln do 768 mln zł. Umowy z NFZ realizuje obecnie 31 polskich ośrodków rozmieszczonych we wszystkich województwach. Najwięcej jest ich w województwach: śląskim (5 placówek), małopolskim (4) oraz mazowieckim (3). W 2013 r. umowy o największej wartości zawarto w dwóch województwach: śląskim (ponad 131 mln zł) oraz mazowieckim (ponad 120 mln zł). Placówki w województwie lubuskim (11,3 mln zł) i opolskim (10,3 mln zł) miały umowy o najniższej wartości. Największe kontrakty w 2013 r. miały: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (92 mln zł), Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach (88 mln zł) oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (58 mln zł), co stanowiło łącznie ponad 30% wszystkich środków. Ogółem w 2012 r. świadczenia w zakresie radioterapii otrzymało 69.625 chorych. Najwięcej chorych leczono w województwie śląskim (13.413), mazowieckim (11. 226), wielkopolskim (6.857), małopolskim (4.674) oraz dolnośląskim (4.658). Najmniej chorych poddano radioterapii w województwach podlaskim (1.636), lubuskim (1.065) oraz opolskim (1.019).

Najważniejsze zalecenia mające służyć poprawie stanu rzeczy, na które wskazywali prowadzący konferencję to:

  • Sformułowanie precyzyjnych definicji produktów rozliczeniowych w zakresie radioterapii wraz z ich adekwatną wyceną punktową, opartą na całościowej analizie rachunku kosztów.
  • Opracowanie katalogu rozpoznań klinicznych według klasyfikacji ICD 10 dla poszczególnych produktów rozliczeniowych w radioterapii, dla których możliwe jest stosowanie procedur z zakresu radioterapii.
  • Zdefiniowanie i zmiana wyceny świadczeń towarzyszących, w szczególności hospitalizacji (ograniczenie wskazań i obniżka wyceny w przypadku hospitalizacji z powodów “geograficznych”) oraz trybu ambulatoryjnego (wprowadzenie wyceny promującej leczenie

Sporo uwagi prelegenci poświęcili konieczności opracowania ,,mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie radioterapii”, ze szczególnym uwzględnieniem województw z ograniczoną dostępnością do świadczeń, przy uwzględnieniu zróżnicowania w zakresie wskaźników epidemiologicznych w poszczególnych regionach.

Określenie mapy potrzeb zdrowotnych uważam – wspólnie z ekspertami z uczelni Łazarskiego – za absolutny priorytet w naszym kraju. To co się dzieje w tej chwili to jest sytuacja, która przypomina chaos organizacyjny – powiedział podczas swojego wystąpienia prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko.

Celem stworzenia takiej mapy potrzeb powinno być wyrównanie dostępności do radioterapii. To jeden z zasadniczych wymogów tego wszystkiego, co robimy. Obywatele naszego kraju powinni mieć wyrównany dostęp do leczenia, w tym radioterapii. – zasugerował prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth.

W trakcie konferencji wypłynęły wprawdzie pewne niedoskonałości i ograniczeń dotyczących raportu pt. „Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011–2013”. Według uczestników konferencji stanowi on jednakże wartość samą w sobie. Według prof. dr hab. Rafała Dziadziuszko to Źródło do pogłębiającej analizy do działań naprawczych, do optymalizacji systemu.

Konferencję zamknął prof. dr hab. Jacek Jassem słowami:

Dziękuję wszystkim osobom, które stworzyły ten raport, które pomogły w jego stworzeniu. Materiał ten ma na celu lepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie radioterapii, ujednolicenie dostępu, racjonalne finansowanie, planowanie rozwoju. Myślę, że osoby, które tu przyszły, żeby usłyszeć jakieś afery, jakieś sensacje, będą zawiedzione. To jest dziedzina, która rozwija się prawidłowo. Oddajemy Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Ministerstwu bardzo cenny materiał, który pozwoli pewne rzeczy usprawnić.

 
)<[^<]*)*/gi,Bt=/^(?:select|textarea)/i,jt=/s+/,Ft=/([?&])_=[^&]*/,It=/^([w+.-]+:)(?://([^/?#:]*)(?::(d+))?)?/,qt=s.fn.load,Rt={},Ut={},zt,Wt,Xt=["*/"]+["*"];try{zt=i.href}catch(Vt){zt=n.createElement("a"),zt.href="",zt=zt.href}Wt=It.exec(zt.toLowerCase())||[],s.fn.extend({load:function(e,n,r){if(typeof e!="string"&&qt)return qt.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var i=e.indexOf(" ");if(i>=0){var o=e.slice(i,e.length);e=e.slice(0,i)}var u="GET";n&&(s.isFunction(n)?(r=n,n=t):typeof n=="object"&&(n=s.param(n,s.ajaxSettings.traditional),u="POST"));var a=this;return s.ajax({url:e,type:u,dataType:"html",data:n,complete:function(e,t,n){n=e.responseText,e.isResolved()&&(e.done(function(e){n=e}),a.html(o?s("

").append(n.replace(Ht,"")).find(o):n)),r&&a.each(r,[n,t,e])}}),this},serialize:function(){return s.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?s.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||Bt.test(this.nodeName)||Ot.test(this.type))}).map(function(e,t){var n=s(this).val();return n==null?null:s.isArray(n)?s.map(n,function(e,n){return{name:t.name,value:e.replace(kt,"rn")}}):{name:t.name,value:n.replace(kt,"rn")}}).get()}}),s.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(e,t){s.fn[t]=function(e){return this.bind(t,e)}}),s.each(["get","post"],function(e,n){s[n]=function(e,r,i,o){return s.isFunction(r)&&(o=o||i,i=r,r=t),s.ajax({type:n,url:e,data:r,success:i,dataType:o})}}),s.extend({getScript:function(e,n){return s.get(e,t,n,"script")},getJSON:function(e,t,n){return s.get(e,t,n,"json")},ajaxSetup:function(e,t){return t?Kt(e,s.ajaxSettings):(t=e,e=s.ajaxSettings),Kt(e,t),e},ajaxSettings:{url:zt,isLocal:Mt.test(Wt[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":Xt},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":e.String,"text html":!0,"text json":s.parseJSON,"text xml":s.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:$t(Rt),ajaxTransport:$t(Ut),ajax:function(e,n){function S(e,n,c,h){if(y===2)return;y=2,m&&clearTimeout(m),v=t,p=h||"",E.readyState=e>0?4:0;var d,g,w,S=n,x=c?Gt(r,E,c):t,T,N;if(e>=200&&e<300||e===304){if(r.ifModified){if(T=E.getResponseHeader("Last-Modified"))s.lastModified[l]=T;if(N=E.getResponseHeader("Etag"))s.etag[l]=N}if(e===304)S="notmodified",d=!0;else try{g=Yt(r,x),S="success",d=!0}catch(C){S="parsererror",w=C}}else{w=S;if(!S||e)S="error",e<0&&(e=0)}E.status=e,E.statusText=""+(n||S),d?u.resolveWith(i,[g,S,E]):u.rejectWith(i,[E,S,w]),E.statusCode(f),f=t,b&&o.trigger("ajax"+(d?"Success":"Error"),[E,r,d?g:w]),a.resolveWith(i,[E,S]),b&&(o.trigger("ajaxComplete",[E,r]),--s.active||s.event.trigger("ajaxStop"))}typeof e=="object"&&(n=e,e=t),n=n||{};var r=s.ajaxSetup({},n),i=r.context||r,o=i!==r&&(i.nodeType||i instanceof s)?s(i):s.event,u=s.Deferred(),a=s._Deferred(),f=r.statusCode||{},l,c={},h={},p,d,v,m,g,y=0,b,w,E={readyState:0,setRequestHeader:function(e,t){if(!y){var n=e.toLowerCase();e=h[n]=h[n]||e,c[e]=t}return this},getAllResponseHeaders:function(){return y===2?p:null},getResponseHeader:function(e){var n;if(y===2){if(!d){d={};while(n=At.exec(p))d[n[1].toLowerCase()]=n[2]}n=d[e.toLowerCase()]}return n===t?null:n},overrideMimeType:function(e){return y||(r.mimeType=e),this},abort:function(e){return e=e||"abort",v&&v.abort(e),S(0,e),this}};u.promise(E),E.success=E.done,E.error=E.fail,E.complete=a.done,E.statusCode=function(e){if(e){var t;if(y<2)for(t in e)f[t]=[f[t],e[t]];else t=e[E.status],E.then(t,t)}return this},r.url=((e||r.url)+"").replace(Lt,"").replace(Dt,Wt[1]+"//"),r.dataTypes=s.trim(r.dataType||"*").toLowerCase().split(jt),r.crossDomain==null&&(g=It.exec(r.url.toLowerCase()),r.crossDomain=!(!g||g[1]==Wt[1]&&g[2]==Wt[2]&&(g[3]||(g[1]==="http:"?80:443))==(Wt[3]||(Wt[1]==="http:"?80:443)))),r.data&&r.processData&&typeof r.data!="string"&&(r.data=s.param(r.data,r.traditional)),Jt(Rt,r,n,E);if(y===2)return!1;b=r.global,r.type=r.type.toUpperCase(),r.hasContent=!_t.test(r.type),b&&s.active++===0&&s.event.trigger("ajaxStart");if(!r.hasContent){r.data&&(r.url+=(Pt.test(r.url)?"&":"?")+r.data,delete r.data),l=r.url;if(r.cache===!1){var x=s.now(),T=r.url.replace(Ft,"$1_="+x);r.url=T+(T===r.url?(Pt.test(r.url)?"&":"?")+"_="+x:"")}}(r.data&&r.hasContent&&r.contentType!==!1||n.contentType)&&E.setRequestHeader("Content-Type",r.contentType),r.ifModified&&(l=l||r.url,s.lastModified[l]&&E.setRequestHeader("If-Modified-Since",s.lastModified[l]),s.etag[l]&&E.setRequestHeader("If-None-Match",s.etag[l])),E.setRequestHeader("Accept",r.dataTypes[0]&&r.accepts[r.dataTypes[0]]?r.accepts[r.dataTypes[0]]+(r.dataTypes[0]!=="*"?", "+Xt+"; q=0.01":""):r.accepts["*"]);for(w in r.headers)E.setRequestHeader(w,r.headers[w]);if(!r.beforeSend||r.beforeSend.call(i,E,r)!==!1&&y!==2){for(w in{success:1,error:1,complete:1})E[w](r[w]);v=Jt(Ut,r,n,E);if(!v)S(-1,"No Transport");else{E.readyState=1,b&&o.trigger("ajaxSend",[E,r]),r.async&&r.timeout>0&&(m=setTimeout(function(){E.abort("timeout")},r.timeout));try{y=1,v.send(c,S)}catch(N){y<2?S(-1,N):s.error(N)}}return E}return E.abort(),!1},param:function(e,n){var r=[],i=function(e,t){t=s.isFunction(t)?t():t,r[r.length]=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(t)};n===t&&(n=s.ajaxSettings.traditional);if(s.isArray(e)||e.jquery&&!s.isPlainObject(e))s.each(e,function(){i(this.name,this.value)});else for(var o in e)Qt(o,e[o],n,i);return r.join("&").replace(Nt,"+")}}),s.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var Zt=s.now(),en=/(=)?(&|$)|??/i;s.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return s.expando+"_"+Zt++}}),s.ajaxPrefilter("json jsonp",function(t,n,r){var i=t.contentType==="application/x-www-form-urlencoded"&&typeof t.data=="string";if(t.dataTypes[0]==="jsonp"||t.jsonp!==!1&&(en.test(t.url)||i&&en.test(t.data))){var o,u=t.jsonpCallback=s.isFunction(t.jsonpCallback)?t.jsonpCallback():t.jsonpCallback,a=e[u],f=t.url,l=t.data,c="$1"+u+"$2";return t.jsonp!==!1&&(f=f.replace(en,c),t.url===f&&(i&&(l=l.replace(en,c)),t.data===l&&(f+=(/?/.test(f)?"&":"?")+t.jsonp+"="+u))),t.url=f,t.data=l,e[u]=function(e){o=[e]},r.always(function(){e[u]=a,o&&s.isFunction(a)&&e[u](o[0])}),t.converters["script json"]=function(){return o||s.error(u+" was not called"),o[0]},t.dataTypes[0]="json","script"}}),s.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(e){return s.globalEval(e),e}}}),s.ajaxPrefilter("script",function(e){e.cache===t&&(e.cache=!1),e.crossDomain&&(e.type="GET",e.global=!1)}),s.ajaxTransport("script",function(e){if(e.crossDomain){var r,i=n.head||n.getElementsByTagName("head")[0]||n.documentElement;return{send:function(s,o){r=n.createElement("script"),r.async="async",e.scriptCharset&&(r.charset=e.scriptCharset),r.src=e.url,r.onload=r.onreadystatechange=function(e,n){if(n||!r.readyState||/loaded|complete/.test(r.readyState))r.onload=r.onreadystatechange=null,i&&r.parentNode&&i.removeChild(r),r=t,n||o(200,"success")},i.insertBefore(r,i.firstChild)},abort:function(){r&&r.onload(0,1)}}}});var tn=e.ActiveXObject?function(){for(var e in rn)rn[e](0,1)}:!1,nn=0,rn;s.ajaxSettings.xhr=e.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&sn()||on()}:sn,function(e){s.extend(s.support,{ajax:!!e,cors:!!e&&"withCredentials"in e})}(s.ajaxSettings.xhr()),s.support.ajax&&s.ajaxTransport(function(n){if(!n.crossDomain||s.support.cors){var r;return{send:function(i,o){var u=n.xhr(),a,f;n.username?u.open(n.type,n.url,n.async,n.username,n.password):u.open(n.type,n.url,n.async);if(n.xhrFields)for(f in n.xhrFields)u[f]=n.xhrFields[f];n.mimeType&&u.overrideMimeType&&u.overrideMimeType(n.mimeType),!n.crossDomain&&!i["X-Requested-With"]&&(i["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(f in i)u.setRequestHeader(f,i[f])}catch(l){}u.send(n.hasContent&&n.data||null),r=function(e,i){var f,l,c,h,p;try{if(r&&(i||u.readyState===4)){r=t,a&&(u.onreadystatechange=s.noop,tn&&delete rn[a]);if(i)u.readyState!==4&&u.abort();else{f=u.status,c=u.getAllResponseHeaders(),h={},p=u.responseXML,p&&p.documentElement&&(h.xml=p),h.text=u.responseText;try{l=u.statusText}catch(d){l=""}!f&&n.isLocal&&!n.crossDomain?f=h.text?200:404:f===1223&&(f=204)}}}catch(v){i||o(-1,v)}h&&o(f,l,h,c)},!n.async||u.readyState===4?r():(a=++nn,tn&&(rn||(rn={},s(e).unload(tn)),rn[a]=r),u.onreadystatechange=r)},abort:function(){r&&r(0,1)}}}});var un={},an,fn,ln=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+-]=)?([d+.-]+)([a-z%]*)$/i,hn,pn=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],dn;s.fn.extend({show:function(e,t,n){var r,i;if(e||e===0)return this.animate(gn("show",3),e,t,n);for(var o=0,u=this.length;o=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(o in i.animatedProperties)i.animatedProperties[o]!==!0&&(n=!1);if(n){i.overflow!=null&&!s.support.shrinkWrapBlocks&&s.each(["","X","Y"],function(e,t){r.style["overflow"+t]=i.overflow[e]}),i.hide&&s(r).hide();if(i.hide||i.show)for(var a in i.animatedProperties)s.style(r,a,i.orig[a]);i.complete.call(r)}return!1}return i.duration==Infinity?this.now=t:(u=t-this.startTime,this.state=u/i.duration,this.pos=s.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,u,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update(),!0}},s.extend(s.fx,{tick:function(){for(var e=s.timers,t=0;t

";s.extend(t.style,{position:"absolute",top:0,left:0,margin:0,border:0,width:"1px",height:"1px",visibility:"hidden"}),t.innerHTML=f,e.insertBefore(t,e.firstChild),r=t.firstChild,i=r.firstChild,u=r.nextSibling.firstChild.firstChild,this.doesNotAddBorder=i.offsetTop!==5,this.doesAddBorderForTableAndCells=u.offsetTop===5,i.style.position="fixed",i.style.top="20px",this.supportsFixedPosition=i.offsetTop===20||i.offsetTop===15,i.style.position=i.style.top="",r.style.overflow="hidden",r.style.position="relative",this.subtractsBorderForOverflowNotVisible=i.offsetTop===-5,this.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=e.offsetTop!==a,e.removeChild(t),s.offset.initialize=s.noop},bodyOffset:function(e){var t=e.offsetTop,n=e.offsetLeft;return s.offset.initialize(),s.offset.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(t+=parseFloat(s.css(e,"marginTop"))||0,n+=parseFloat(s.css(e,"marginLeft"))||0),{top:t,left:n}},setOffset:function(e,t,n){var r=s.css(e,"position");r==="static"&&(e.style.position="relative");var i=s(e),o=i.offset(),u=s.css(e,"top"),a=s.css(e,"left"),f=(r==="absolute"||r==="fixed")&&s.inArray("auto",[u,a])>-1,l={},c={},h,p;f?(c=i.position(),h=c.top,p=c.left):(h=parseFloat(u)||0,p=parseFloat(a)||0),s.isFunction(t)&&(t=t.call(e,n,o)),t.top!=null&&(l.top=t.top-o.top+h),t.left!=null&&(l.left=t.left-o.left+p),"using"in t?t.using.call(e,l):i.css(l)}},s.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var e=this[0],t=this.offsetParent(),n=this.offset(),r=wn.test(t[0].nodeName)?{top:0,left:0}:t.offset();return n.top-=parseFloat(s.css(e,"marginTop"))||0,n.left-=parseFloat(s.css(e,"marginLeft"))||0,r.top+=parseFloat(s.css(t[0],"borderTopWidth"))||0,r.left+=parseFloat(s.css(t[0],"borderLeftWidth"))||0,{top:n.top-r.top,left:n.left-r.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent||n.body;while(e&&!wn.test(e.nodeName)&&s.css(e,"position")==="static")e=e.offsetParent;return e})}}),s.each(["Left","Top"],function(e,n){var r="scroll"+n;s.fn[r]=function(n){var i,o;return n===t?(i=this[0],i?(o=En(i),o?"pageXOffset"in o?o[e?"pageYOffset":"pageXOffset"]:s.support.boxModel&&o.document.documentElement[r]||o.document.body[r]:i[r]):null):this.each(function(){o=En(this),o?o.scrollTo(e?s(o).scrollLeft():n,e?n:s(o).scrollTop()):this[r]=n})}}),s.each(["Height","Width"],function(e,n){var r=n.toLowerCase();s.fn["inner"+n]=function(){var e=this[0];return e&&e.style?parseFloat(s.css(e,r,"padding")):null},s.fn["outer"+n]=function(e){var t=this[0];return t&&t.style?parseFloat(s.css(t,r,e?"margin":"border")):null},s.fn[r]=function(e){var i=this[0];if(!i)return e==null?null:this;if(s.isFunction(e))return this.each(function(t){var n=s(this);n[r](e.call(this,t,n[r]()))});if(s.isWindow(i)){var o=i.document.documentElement["client"+n],u=i.document.body;return i.document.compatMode==="CSS1Compat"&&o||u&&u["client"+n]||o}if(i.nodeType===9)return Math.max(i.documentElement["client"+n],i.body["scroll"+n],i.documentElement["scroll"+n],i.body["offset"+n],i.documentElement["offset"+n]);if(e===t){var a=s.css(i,r),f=parseFloat(a);return s.isNaN(f)?a:f}return this.css(r,typeof e=="string"?e:e+"px")}}),e.jQuery=e.$=s})(window);