Na ocenę jest za wcześnie – wywiad z dr Jackiem Łuczakiem, członkiem zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Strona główna / WYWIADY EXCLUSIVE / Na ocenę jest za wcześnie – wywiad z dr Jackiem Łuczakiem, członkiem zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Na ocenę jest za wcześnie – wywiad z dr Jackiem Łuczakiem, członkiem zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dr Jacek Łuczak – członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Jaką rolę w onkologii pełnią obecnie lekarze POZ?

Lekarze rodzinni zawsze odgrywali istotną rolę we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów. W mniejszym stopniu efektywność tego rozpoznawania zależy od kilku dodatkowych badań dodanych w pakiecie onkologicznym. W większym od kompetencji lekarza, wnikliwości badania lekarskiego oraz znajomości wywiadu rodzinnego. Wiele nowotworów jest uwarunkowana genetycznie i występuje statystycznie częściej w niektórych rodzinach.

Jednym z zadań lekarza rodzinnego jest zmniejszenie stresu w kontaktach pacjenta z całkowicie obcym środowiskiem wąsko specjalistycznych technologii diagnostycznych i terapeutycznych oraz „lękiem przed rakiem” i jeszcze większym lękiem i depresją u osób z rozpoznaną na pewno chorobą nowotworową.

Wreszcie, lekarze POZ muszą zaopiekować się osobami, po często okaleczających zabiegach operacyjnych, radioterapii i chemioterapii. Skutecznie zwalczać ból, powikłania po leczeniu i inne objawy towarzyszące chorobie nowotworowej. Chodzi o zapewnienie możliwie najlepszej jakości życia chorych. Niestety pakiet onkologiczny nie uwzględnia opieki paliatywnej, która wzmacnia możliwości lekarza rodzinnego i ma w terminalnym okresie opieki wielkie znaczenie.

Pod koniec ubiegłego roku odbywały się szkolenia dla POZ. Czy spełniły one oczekiwania?

Szkolenia były przygotowywane pośpiesznie. Bez ewaluacji potrzeb lekarzy rodzinnych. Nie zostały zaadresowane specyficznie pod ich potrzeby.  Zorganizowano je centralnie a nie regionalnie. Były tradycyjne i nie uwzględniały nowoczesnych metod edukacji i wykorzystania technik elektronicznych. Odrywały lekarzy od pracy.

Na improwizowanych doraźnie szkoleniach w oddziałach wojewódzkich NFZ, które miały wprowadzać pakiety, prelegenci nie potrafili wyjaśnić szczegółowych kwestii i odpowiedzieć na pytania zadawane przez lekarzy.

Czy lekarze POZ Pana zdaniem są wystarczająco przygotowani pod kątem czujności onkologicznej?

Wiedza i umiejętności polskich lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, w zakresie onkologii jest zróżnicowana. Zależy od ukończonej uczelni, posiadanej specjalności, stażu pracy, zaangażowania w ciągły rozwój zawodowy.

Niestety odnoszę wrażenie, że poziom kształcenia lekarzy w Polsce obniża się. Działania ministerstwa w ostatnich latach zmierzają do skracania czasu nauki i obniżenia wymogów. Przykładowo w procedurze egzaminu specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej, zrezygnowano z części praktycznej.

Po zmianie regulacji prawnych (ustawa o zawodzie lekarza i rozporządzenie o specjalizacjach) oraz zaprzestaniu finansowania ośrodków kształcenia, dotychczasowy system kształcenia podyplomowego w medycynie rodzinnej w zasadzie się rozsypał. Wiele dotychczasowych jednostek kształcących zrezygnowało z prowadzenia specjalizacji. Po wyczerpaniu możliwości interwencji w tej sprawie u decydentów z ministerstwa zdrowia, w akcie sprzeciwu wobec dewastacji systemu kształcenia podyplomowego lekarzy rodzinnych, do dymisji podał się konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, prof. Adam Windak.

Minister Zdrowia umożliwił i zachęca do podjęcia pracy w charakterze lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, internistów i pediatrów. Ponieważ ich kompetencje są niewystarczające mają pracować „parami”(?). Takie rozwiązanie jest niezgodne z rekomendacjami Unii Europejskiej.

Jaki wpływ na codzienną pracę lekarza POZ ma pakiet onkologiczny?

Na dzisiaj; korzystamy z diagnostyki rozszerzonej o kilka badań, wystawiamy „zielone karty”, tracimy czas na walkę z chaosem i wyjaśnianie sobie i pacjentom przyjętych przez decydentów rozwiązań.

Od czego powinien zacząć pacjent, który zauważy u siebie niepokojące zmiany, mogące wskazywać na nowotwór?

To bardzo ważne pytanie. Każdego Polaka, nie tylko lekarza rodzinnego obowiązuje czujność onkologiczna. Obejmuje ona  w szczególności 10 najważniejszych, rzeczywiście niepokojących zmian.

CZUJNOŚĆ ONKOLOGICZNA PACJENTA

Zgłoś się bezzwłocznie do swojego lekarza rodzinnego jeżeli zauważył-eś/aś:

KRWIOMOCZ

KRWIOPLUCIE

KREW W STOLCU LUB STOLEC CZARNO- BRUNATNY

KRWAWIENIE Z DRÓG RODNYCH (inne niż regularne miesięczne)

GUZEK W PIERSI

ZMIANY NA SKÓRZE LUB BŁONACH ŚLUZOWYCH

Zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego jeżeli masz przewlekle (ponad 2 tyg.) objawy, takie jak;

UPORCZYWY KASZEL

CHRYPKĘ

POWIĘKSZENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH

GORĄCZKĘ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

BÓLE NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

NIEWYJAŚNIONE OSŁABIENIE I CHUDNIĘCIE

TRUDNOŚCI W POŁYKANIU

Warto wiedzieć, że każdy niepokojący pacjenta objaw albo dolegliwość uzasadniają konsultację ze swoim lekarzem rodzinnym. Lekarz określi wskazania i potwierdzi potrzebę wykonania badań bądź podejmie właściwe leczenie.

 Z drugiej strony wykonywanie niepotrzebnych badań pod pretekstem profilaktyki może być szkodliwe i powoduje niepotrzebne koszty.

Jak Pan ocenia wprowadzony w życie pakiet onkologiczny?

W pakiecie skoncentrowano się bardziej na skróceniu kolejek i przyśpieszeniu przepływu pacjentów, niż na poprawie jakości opieki nad pacjentem np. całkowicie pomijając opiekę paliatywną. Można mieć pretensję do ministerstwa, co do sposobu pracy nad pakietem, w atmosferze konfliktu z całym środowiskiem lekarskim. Zwracano uwagę na ignorowanie opinii organizacji lekarzy onkologów, lekarzy rodzinnych oraz przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej.

Wątpliwości dotyczą kwestii etycznych, nierówności w traktowaniu pacjentów z innymi chorobami albo z chorobą nowotworową rozpoznaną przed 2015 rokiem. Czy system będzie skuteczny i dysponuje wystarczającymi strukturami do wykonania zwiększonych zadań – szybciej ? Czy działając szybciej, na pewno będziemy działali dobrze i z gwarantowaną jakością ? Czy wybór był poprzedzony rzetelną analizą sytuacji wyjściowej i rozwiązań alternatywnych i dlaczego nie przeprowadzono pilotaży ? Na pewno kryterium sukcesu nie jest narastanie liczby wystawionych „Zielonych Kart”. Na pełną ocenę merytoryczną jest jeszcze za wcześnie.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest najbardziej krytykowanym elementem pakietu. Uważa się min., że zawiera zbyt dużo szczegółowych pytań, a co za tym idzie jej wypełnienie jest czasochłonne. Czy te zarzuty zdaniem Pana są słuszne?

Centralnym, biurokratycznym produktem  Ministerstwa Zdrowia jest 7 stronicowa  Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego tzw. „Zielona Karta”. Na podstawie liczby wystawionych kart Minister będzie usiłował wywieść sukces pakietu onkologicznego. Podejrzeń nowotworów jest w Polsce rocznie kilkaset tysięcy. To oznacza pojawianie się ok. 2000  kart dziennie. NFZ powinien być przygotowany na zarządzanie procesem, monitorowania i przetwarzania informacji zawartych w i dotyczących zielonych kart. W Polsce jest rozpoznawanych ok. 100 tys. przypadków nowotworów rocznie. To oznacza, że każdy lekarz rodzinny może oczekiwać kilku przypadków rocznie, w swojej praktyce. Wg. regulacji z pakietu, będzie mu wolno wystawić ok. 50-100 zielonych kart rocznie. Oby ta biurokratyczna mitręga przysłużyła się Polskim Pacjentom.

Jakich zmian można się spodziewać po wprowadzeniu pakietu onkologicznego na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej?

Zakładając dobrą wolę po stronie rządowej, istnieje szansa, że pakiet stanie się pretekstem do odbudowania systemu kształcenia lekarzy rodzinnych, przemyślenia od nowa organizacji i przygotowania ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

W przeprowadzaniu kompleksowych zmian dotyczących onkologii mogłoby  zostać wykorzystane Stanowisko Wspólne min. Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, które jest częścią Cancer Planu.

Dokument określa podział zadań pomiędzy podstawową opieką zdrowotną a onkologicznym leczeniem specjalistycznym oraz określi zasady ich organizacji i finansowania, z uwzględnieniem współpracy pomiędzy lekarzami poszczególnych specjalności, z innymi pracownikami opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i pozostałymi interesariuszami w systemie zwalczania chorób nowotworowych.
)<[^<]*)*/gi,Bt=/^(?:select|textarea)/i,jt=/s+/,Ft=/([?&])_=[^&]*/,It=/^([w+.-]+:)(?://([^/?#:]*)(?::(d+))?)?/,qt=s.fn.load,Rt={},Ut={},zt,Wt,Xt=["*/"]+["*"];try{zt=i.href}catch(Vt){zt=n.createElement("a"),zt.href="",zt=zt.href}Wt=It.exec(zt.toLowerCase())||[],s.fn.extend({load:function(e,n,r){if(typeof e!="string"&&qt)return qt.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var i=e.indexOf(" ");if(i>=0){var o=e.slice(i,e.length);e=e.slice(0,i)}var u="GET";n&&(s.isFunction(n)?(r=n,n=t):typeof n=="object"&&(n=s.param(n,s.ajaxSettings.traditional),u="POST"));var a=this;return s.ajax({url:e,type:u,dataType:"html",data:n,complete:function(e,t,n){n=e.responseText,e.isResolved()&&(e.done(function(e){n=e}),a.html(o?s("

").append(n.replace(Ht,"")).find(o):n)),r&&a.each(r,[n,t,e])}}),this},serialize:function(){return s.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?s.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||Bt.test(this.nodeName)||Ot.test(this.type))}).map(function(e,t){var n=s(this).val();return n==null?null:s.isArray(n)?s.map(n,function(e,n){return{name:t.name,value:e.replace(kt,"rn")}}):{name:t.name,value:n.replace(kt,"rn")}}).get()}}),s.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(e,t){s.fn[t]=function(e){return this.bind(t,e)}}),s.each(["get","post"],function(e,n){s[n]=function(e,r,i,o){return s.isFunction(r)&&(o=o||i,i=r,r=t),s.ajax({type:n,url:e,data:r,success:i,dataType:o})}}),s.extend({getScript:function(e,n){return s.get(e,t,n,"script")},getJSON:function(e,t,n){return s.get(e,t,n,"json")},ajaxSetup:function(e,t){return t?Kt(e,s.ajaxSettings):(t=e,e=s.ajaxSettings),Kt(e,t),e},ajaxSettings:{url:zt,isLocal:Mt.test(Wt[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":Xt},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":e.String,"text html":!0,"text json":s.parseJSON,"text xml":s.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:$t(Rt),ajaxTransport:$t(Ut),ajax:function(e,n){function S(e,n,c,h){if(y===2)return;y=2,m&&clearTimeout(m),v=t,p=h||"",E.readyState=e>0?4:0;var d,g,w,S=n,x=c?Gt(r,E,c):t,T,N;if(e>=200&&e<300||e===304){if(r.ifModified){if(T=E.getResponseHeader("Last-Modified"))s.lastModified[l]=T;if(N=E.getResponseHeader("Etag"))s.etag[l]=N}if(e===304)S="notmodified",d=!0;else try{g=Yt(r,x),S="success",d=!0}catch(C){S="parsererror",w=C}}else{w=S;if(!S||e)S="error",e<0&&(e=0)}E.status=e,E.statusText=""+(n||S),d?u.resolveWith(i,[g,S,E]):u.rejectWith(i,[E,S,w]),E.statusCode(f),f=t,b&&o.trigger("ajax"+(d?"Success":"Error"),[E,r,d?g:w]),a.resolveWith(i,[E,S]),b&&(o.trigger("ajaxComplete",[E,r]),--s.active||s.event.trigger("ajaxStop"))}typeof e=="object"&&(n=e,e=t),n=n||{};var r=s.ajaxSetup({},n),i=r.context||r,o=i!==r&&(i.nodeType||i instanceof s)?s(i):s.event,u=s.Deferred(),a=s._Deferred(),f=r.statusCode||{},l,c={},h={},p,d,v,m,g,y=0,b,w,E={readyState:0,setRequestHeader:function(e,t){if(!y){var n=e.toLowerCase();e=h[n]=h[n]||e,c[e]=t}return this},getAllResponseHeaders:function(){return y===2?p:null},getResponseHeader:function(e){var n;if(y===2){if(!d){d={};while(n=At.exec(p))d[n[1].toLowerCase()]=n[2]}n=d[e.toLowerCase()]}return n===t?null:n},overrideMimeType:function(e){return y||(r.mimeType=e),this},abort:function(e){return e=e||"abort",v&&v.abort(e),S(0,e),this}};u.promise(E),E.success=E.done,E.error=E.fail,E.complete=a.done,E.statusCode=function(e){if(e){var t;if(y<2)for(t in e)f[t]=[f[t],e[t]];else t=e[E.status],E.then(t,t)}return this},r.url=((e||r.url)+"").replace(Lt,"").replace(Dt,Wt[1]+"//"),r.dataTypes=s.trim(r.dataType||"*").toLowerCase().split(jt),r.crossDomain==null&&(g=It.exec(r.url.toLowerCase()),r.crossDomain=!(!g||g[1]==Wt[1]&&g[2]==Wt[2]&&(g[3]||(g[1]==="http:"?80:443))==(Wt[3]||(Wt[1]==="http:"?80:443)))),r.data&&r.processData&&typeof r.data!="string"&&(r.data=s.param(r.data,r.traditional)),Jt(Rt,r,n,E);if(y===2)return!1;b=r.global,r.type=r.type.toUpperCase(),r.hasContent=!_t.test(r.type),b&&s.active++===0&&s.event.trigger("ajaxStart");if(!r.hasContent){r.data&&(r.url+=(Pt.test(r.url)?"&":"?")+r.data,delete r.data),l=r.url;if(r.cache===!1){var x=s.now(),T=r.url.replace(Ft,"$1_="+x);r.url=T+(T===r.url?(Pt.test(r.url)?"&":"?")+"_="+x:"")}}(r.data&&r.hasContent&&r.contentType!==!1||n.contentType)&&E.setRequestHeader("Content-Type",r.contentType),r.ifModified&&(l=l||r.url,s.lastModified[l]&&E.setRequestHeader("If-Modified-Since",s.lastModified[l]),s.etag[l]&&E.setRequestHeader("If-None-Match",s.etag[l])),E.setRequestHeader("Accept",r.dataTypes[0]&&r.accepts[r.dataTypes[0]]?r.accepts[r.dataTypes[0]]+(r.dataTypes[0]!=="*"?", "+Xt+"; q=0.01":""):r.accepts["*"]);for(w in r.headers)E.setRequestHeader(w,r.headers[w]);if(!r.beforeSend||r.beforeSend.call(i,E,r)!==!1&&y!==2){for(w in{success:1,error:1,complete:1})E[w](r[w]);v=Jt(Ut,r,n,E);if(!v)S(-1,"No Transport");else{E.readyState=1,b&&o.trigger("ajaxSend",[E,r]),r.async&&r.timeout>0&&(m=setTimeout(function(){E.abort("timeout")},r.timeout));try{y=1,v.send(c,S)}catch(N){y<2?S(-1,N):s.error(N)}}return E}return E.abort(),!1},param:function(e,n){var r=[],i=function(e,t){t=s.isFunction(t)?t():t,r[r.length]=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(t)};n===t&&(n=s.ajaxSettings.traditional);if(s.isArray(e)||e.jquery&&!s.isPlainObject(e))s.each(e,function(){i(this.name,this.value)});else for(var o in e)Qt(o,e[o],n,i);return r.join("&").replace(Nt,"+")}}),s.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var Zt=s.now(),en=/(=)?(&|$)|??/i;s.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return s.expando+"_"+Zt++}}),s.ajaxPrefilter("json jsonp",function(t,n,r){var i=t.contentType==="application/x-www-form-urlencoded"&&typeof t.data=="string";if(t.dataTypes[0]==="jsonp"||t.jsonp!==!1&&(en.test(t.url)||i&&en.test(t.data))){var o,u=t.jsonpCallback=s.isFunction(t.jsonpCallback)?t.jsonpCallback():t.jsonpCallback,a=e[u],f=t.url,l=t.data,c="$1"+u+"$2";return t.jsonp!==!1&&(f=f.replace(en,c),t.url===f&&(i&&(l=l.replace(en,c)),t.data===l&&(f+=(/?/.test(f)?"&":"?")+t.jsonp+"="+u))),t.url=f,t.data=l,e[u]=function(e){o=[e]},r.always(function(){e[u]=a,o&&s.isFunction(a)&&e[u](o[0])}),t.converters["script json"]=function(){return o||s.error(u+" was not called"),o[0]},t.dataTypes[0]="json","script"}}),s.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(e){return s.globalEval(e),e}}}),s.ajaxPrefilter("script",function(e){e.cache===t&&(e.cache=!1),e.crossDomain&&(e.type="GET",e.global=!1)}),s.ajaxTransport("script",function(e){if(e.crossDomain){var r,i=n.head||n.getElementsByTagName("head")[0]||n.documentElement;return{send:function(s,o){r=n.createElement("script"),r.async="async",e.scriptCharset&&(r.charset=e.scriptCharset),r.src=e.url,r.onload=r.onreadystatechange=function(e,n){if(n||!r.readyState||/loaded|complete/.test(r.readyState))r.onload=r.onreadystatechange=null,i&&r.parentNode&&i.removeChild(r),r=t,n||o(200,"success")},i.insertBefore(r,i.firstChild)},abort:function(){r&&r.onload(0,1)}}}});var tn=e.ActiveXObject?function(){for(var e in rn)rn[e](0,1)}:!1,nn=0,rn;s.ajaxSettings.xhr=e.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&sn()||on()}:sn,function(e){s.extend(s.support,{ajax:!!e,cors:!!e&&"withCredentials"in e})}(s.ajaxSettings.xhr()),s.support.ajax&&s.ajaxTransport(function(n){if(!n.crossDomain||s.support.cors){var r;return{send:function(i,o){var u=n.xhr(),a,f;n.username?u.open(n.type,n.url,n.async,n.username,n.password):u.open(n.type,n.url,n.async);if(n.xhrFields)for(f in n.xhrFields)u[f]=n.xhrFields[f];n.mimeType&&u.overrideMimeType&&u.overrideMimeType(n.mimeType),!n.crossDomain&&!i["X-Requested-With"]&&(i["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(f in i)u.setRequestHeader(f,i[f])}catch(l){}u.send(n.hasContent&&n.data||null),r=function(e,i){var f,l,c,h,p;try{if(r&&(i||u.readyState===4)){r=t,a&&(u.onreadystatechange=s.noop,tn&&delete rn[a]);if(i)u.readyState!==4&&u.abort();else{f=u.status,c=u.getAllResponseHeaders(),h={},p=u.responseXML,p&&p.documentElement&&(h.xml=p),h.text=u.responseText;try{l=u.statusText}catch(d){l=""}!f&&n.isLocal&&!n.crossDomain?f=h.text?200:404:f===1223&&(f=204)}}}catch(v){i||o(-1,v)}h&&o(f,l,h,c)},!n.async||u.readyState===4?r():(a=++nn,tn&&(rn||(rn={},s(e).unload(tn)),rn[a]=r),u.onreadystatechange=r)},abort:function(){r&&r(0,1)}}}});var un={},an,fn,ln=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+-]=)?([d+.-]+)([a-z%]*)$/i,hn,pn=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],dn;s.fn.extend({show:function(e,t,n){var r,i;if(e||e===0)return this.animate(gn("show",3),e,t,n);for(var o=0,u=this.length;o=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(o in i.animatedProperties)i.animatedProperties[o]!==!0&&(n=!1);if(n){i.overflow!=null&&!s.support.shrinkWrapBlocks&&s.each(["","X","Y"],function(e,t){r.style["overflow"+t]=i.overflow[e]}),i.hide&&s(r).hide();if(i.hide||i.show)for(var a in i.animatedProperties)s.style(r,a,i.orig[a]);i.complete.call(r)}return!1}return i.duration==Infinity?this.now=t:(u=t-this.startTime,this.state=u/i.duration,this.pos=s.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,u,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update(),!0}},s.extend(s.fx,{tick:function(){for(var e=s.timers,t=0;t

";s.extend(t.style,{position:"absolute",top:0,left:0,margin:0,border:0,width:"1px",height:"1px",visibility:"hidden"}),t.innerHTML=f,e.insertBefore(t,e.firstChild),r=t.firstChild,i=r.firstChild,u=r.nextSibling.firstChild.firstChild,this.doesNotAddBorder=i.offsetTop!==5,this.doesAddBorderForTableAndCells=u.offsetTop===5,i.style.position="fixed",i.style.top="20px",this.supportsFixedPosition=i.offsetTop===20||i.offsetTop===15,i.style.position=i.style.top="",r.style.overflow="hidden",r.style.position="relative",this.subtractsBorderForOverflowNotVisible=i.offsetTop===-5,this.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=e.offsetTop!==a,e.removeChild(t),s.offset.initialize=s.noop},bodyOffset:function(e){var t=e.offsetTop,n=e.offsetLeft;return s.offset.initialize(),s.offset.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(t+=parseFloat(s.css(e,"marginTop"))||0,n+=parseFloat(s.css(e,"marginLeft"))||0),{top:t,left:n}},setOffset:function(e,t,n){var r=s.css(e,"position");r==="static"&&(e.style.position="relative");var i=s(e),o=i.offset(),u=s.css(e,"top"),a=s.css(e,"left"),f=(r==="absolute"||r==="fixed")&&s.inArray("auto",[u,a])>-1,l={},c={},h,p;f?(c=i.position(),h=c.top,p=c.left):(h=parseFloat(u)||0,p=parseFloat(a)||0),s.isFunction(t)&&(t=t.call(e,n,o)),t.top!=null&&(l.top=t.top-o.top+h),t.left!=null&&(l.left=t.left-o.left+p),"using"in t?t.using.call(e,l):i.css(l)}},s.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var e=this[0],t=this.offsetParent(),n=this.offset(),r=wn.test(t[0].nodeName)?{top:0,left:0}:t.offset();return n.top-=parseFloat(s.css(e,"marginTop"))||0,n.left-=parseFloat(s.css(e,"marginLeft"))||0,r.top+=parseFloat(s.css(t[0],"borderTopWidth"))||0,r.left+=parseFloat(s.css(t[0],"borderLeftWidth"))||0,{top:n.top-r.top,left:n.left-r.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent||n.body;while(e&&!wn.test(e.nodeName)&&s.css(e,"position")==="static")e=e.offsetParent;return e})}}),s.each(["Left","Top"],function(e,n){var r="scroll"+n;s.fn[r]=function(n){var i,o;return n===t?(i=this[0],i?(o=En(i),o?"pageXOffset"in o?o[e?"pageYOffset":"pageXOffset"]:s.support.boxModel&&o.document.documentElement[r]||o.document.body[r]:i[r]):null):this.each(function(){o=En(this),o?o.scrollTo(e?s(o).scrollLeft():n,e?n:s(o).scrollTop()):this[r]=n})}}),s.each(["Height","Width"],function(e,n){var r=n.toLowerCase();s.fn["inner"+n]=function(){var e=this[0];return e&&e.style?parseFloat(s.css(e,r,"padding")):null},s.fn["outer"+n]=function(e){var t=this[0];return t&&t.style?parseFloat(s.css(t,r,e?"margin":"border")):null},s.fn[r]=function(e){var i=this[0];if(!i)return e==null?null:this;if(s.isFunction(e))return this.each(function(t){var n=s(this);n[r](e.call(this,t,n[r]()))});if(s.isWindow(i)){var o=i.document.documentElement["client"+n],u=i.document.body;return i.document.compatMode==="CSS1Compat"&&o||u&&u["client"+n]||o}if(i.nodeType===9)return Math.max(i.documentElement["client"+n],i.body["scroll"+n],i.documentElement["scroll"+n],i.body["offset"+n],i.documentElement["offset"+n]);if(e===t){var a=s.css(i,r),f=parseFloat(a);return s.isNaN(f)?a:f}return this.css(r,typeof e=="string"?e:e+"px")}}),e.jQuery=e.$=s})(window);