Poliklinika MSW Olsztyn – O Nas

O Nas

Misja:   S z p i t a l    p r z y j a z n y    p a c j e n t o m

Wizja:  O s i ą g n i ę c i e    d o s k o n a ł o ś c i

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

Nadrzędnym celem naszej polityki jest zapewnienie dobra pacjenta poprzez świadczenie usług medycznych przez wysoko kwalifikowany personel w sposób przyjazny, profesjonalny, zgodnie z osiągnięciami światowymi oraz dostosowywanie tych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Powyższy nadrzędny cel będzie realizowany poprzez:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa oraz poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,

2)      wdrażanie nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz problematyki korupcji, celem zapewnienia zaufania publicznego, utrzymania i pogłębiania wiodącej pozycji na rynku usług medycznych w regionie,

3)      specjalistyczną usługę medyczną, która zostanie osiągnięta przez wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesny i bezpieczny sprzęt,

4)      zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,

5)      realizowanie zadań dydaktyczno – badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

6)      profesjonalną organizację pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Szpitalem na każdym poziomie jego funkcjonowania,

7)      zintegrowany system kontroli zarządczej, obejmujący działania zapewniające osiąganie celów i realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,

8)      monitorowanie wszystkich procesów pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia ryzyka, skutecznych środków zaradczych,

9)      prowadzenie i doskonalenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz przyjętą strategią państwa w zwalczaniu korupcji,

10)  ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,

11)  racjonalne zużycie materiałów i obniżenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie stosowania lub eliminację szkodliwych substancji,

12)  prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań etycznych, prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki zdrowia,

13)  zminimalizowanie poziomu ryzyka wystąpienia zagrożeń na stanowiskach pracy,

14)  zapobieganie wypadkom przy pracy, urazom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Jako Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie deklaruję pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki, która jest zgodna z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, Systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, standardami akredytacyjnymi oraz wszystkimi normami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. W imieniu własnym i wszystkich pracowników deklaruję stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i p/poż. oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zgodnie z przyjętymi wymaganiami.