CO Instytut Kraków – O nas

O nas

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Krakowie (COOK) prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną. Krakowskie Centrum jest na terenie województwa małopolskiego jedyną placówką mogącą świadczyć w dziedzinie onkologii kompleksowe usługi diagnostyczne i terapeutyczne (chirurgia, radio-, chemio-, immuno- i hormonoterapia). Badania diagnostyczne wykonywane są w Zakładach: Patomorfologii Nowotworów (badania morfologiczne), Analityki i Biochemii Klinicznej (diagnostyka laboratoryjna) oraz Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (badania obrazowe radiologia konwencjonalna, mammografia, ultrasonografia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny). Zakład Fizyki Medycznej prowadzi prace w zakresie dozymetrii klinicznej, komputerowego planowania leczenia i kontroli jakości urządzeń radioterapeutycznych. W COOK znajdują się – znacznie rozbudowana w ostatnich latach – Przychodnia Przykliniczna, Zakład Radioterapii z Pracownią Brachyterapii HDR, Pracownią SPECT/CT, Pracownią Medycyny Nuklearnej i Pracownią PET oraz Klinika Chirurgii Onkologicznej (w tym Oddział Zabiegowy Urologii Onkologicznej) i Klinika Onkologii z Oddziałami: Nowotworów Głowy i Szyi, Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej, Nowotworów Jamy Brzusznej a także Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych, oraz Zakład Radiobiologii Klinicznej i Pracownia Epidemiologii. W COOK działa ponadto Poradnia Genetyczna, obejmująca opieką rodziny tzw. wysokiego ryzyka dziedzicznie uwarunkowanego zachorowania na nowotwory, a także Oddział Chemioterapii Dziennej i Oddział Chirurgii Jednego Dnia, gdzie wykonywane są zabiegi niewymagające hospitalizacji. COOK dysponuje obecnie czterema przyspieszaczami liniowymi (trzy akceleratory wysokoenergetyczne Clinac 2300 oraz jeden akcelerator niskoenergetyczny Unique) oraz trzema aparatami do brachyterapii ( dwa aparaty MicroSelectron HDR oraz jeden PDR), a także najbardziej nowoczesnymi systemami do planowania leczenia. Ponadto COOK posiada  2 symulatory radioterapeutyczne Acuity, 3 tomografy, aparat PET, aparat SPECT/CT, rezonans magnetyczny oraz 2 mammografy. Działalność naukowo-badawcza jest realizowana w ramach Planu Naukowego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie. W chwili obecnej COOK zatrudnia 17 profesorów, 10 doktorów habilitowanych oraz 50 pracowników ze stopniem doktora. W latach 2006-2013 przygotowanych zostało do druku ponad 850 prac. Pracownicy naukowo-badawczy prezentowali w tym okresie wyniki swoich badań na ponad 500 zjazdach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Należy podkreślić, że prace badawcze w przeważającej części mają charakter zespołowy, prowadzone są w warunkach ścisłej współpracy pomiędzy Klinikami oraz Zakładami Krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii. Poszczególne kliniki i zakłady współpracują ponadto w realizacji szeregu zadań badawczych z różnymi ośrodkami w kraju i zagranicą.

COOK od kilku lat należy do międzynarodowej sieci ośrodków onkologicznych zrzeszających wielospecjalistyczne szpitale zajmujące się leczenie chorych na raka piersi (Breast Cancer Network). Pracownicy naukowo-badawczy uczestniczą jako wykładowcy w szkoleniach podyplomowych i kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz uczelnie medyczne dla osób specjalizujących się w różnych dziedzinach onkologii, diagnostyki obrazowej, patomorfologii, laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz fizyki medycznej. W Klinikach i Zakładach prowadzone są ponadto liczne staże i szkolenia indywidualne dla lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych, zatrudnionych w innych ośrodkach ochrony zdrowia. Osobny element aktywności dydaktycznej stanowi prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Fizyki Medycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od szeregu lat liczba łóżek szpitalnych pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 226. W 2012 r. liczba porad udzielonych w Przychodni Przyklinicznej kształtowała się na poziomie 129 000, leczonych szpitalnie i ambulatoryjnie było 17 237 chorych, w tym 4 216 po raz pierwszy, wykonano 3 979 zabiegów chirurgicznych, 838 aplikacji brachyterapii, leczono napromienianiem (fotony i/lub elektrony) 2 097 chorych, a samarem lub strontem 23 chorych. Liczba chorych leczonych chemicznie od szeregu lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, jednak zarysowuje się wyraźna tendencja do zwiększenia udziału chemioterapii w leczeniu skojarzonym. Najliczniejszą grupę chorych leczonych w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii stanowią chorzy na raka piersi, nowotwory narządu rodnego, nowotwory układu moczowo-płciowego, przewodu pokarmowego.

Opracowano na podstawie:

  • Krakowska onkologia i 60-lecie działalności krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jan Kulpa, Jan Skołyszewski, Wojciech Wysocki. NOWOTWORY Journal of Oncology, 2011; 61 (6): 601–610

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania