Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – O Nas

O Nas

Misja i wartości

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu.

Podstawa prawna działania Instytutu

Hematologii rozpoczął działalność na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 (Dz. U. z 1951 r. Nr 35, poz. 268). Statut Instytutu uchwalony został przez jego Radę Naukową w dniu 14 czerwca 1991 roku i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 28 lutego 1992 roku. W 1992 roku Instytut zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 24 kwietnia 1971 r. Instytut otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych (M. P. z 1971 r. Nr 27 poz. 174), a zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 lipca 1975 r. (M. P. z 1975 r. nr 24, poz. 154) – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii działa w szczególności w oparciu o:

  • ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411 z późn.zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Hematologii (Dz. U. Nr 35, poz. 268),
  • zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Hematologii,
  • Statut Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.