Beskidzkie CO – O nas

O nas

MISJA BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII – SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

„W naszym Szpitalu dobro pacjenta jest najwyższą wartością. Tu uzyskasz fachową pomoc, usłyszysz dobre słowo i poczujesz ciepło serc. Będziemy z Tobą w zdrowiu i chorobie”.

WIZJA BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII – SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Szpital jako spójny system organizacyjny składający się z oddziałów szpitalnych, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, poradni przyszpitalnych, zakładów i pracowni  diagnostycznych, a także innych wspomagających komórek organizacyjnych, będzie dążył do możliwie najwyższego poziomu świadczonych usług, rozwijając ideę pracy zespołowej  przywiązując wagę do inicjatywy oraz twórczej pracy indywidualnej jednostki.

Jego celem jest dostarczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych o jak najwyższej jakości, osobom ubezpieczonym oraz wszystkim osobom w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu i stanów zagrożenia życia i zdrowia. Celem również jest edukacja zdrowotna, rozwój działań z zakresu promocji zdrowia. Powyższe cele  Szpital będzie starał się osiągnąć poprzez:

 • poszerzanie i różnicowanie oferty usług,
 • podnoszenie efektywności działań jednostki,
 • aktywny udział wszystkich pracowników Szpitala w usprawnianiu jego funkcjonowania,
 • dalszego i nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu,
 • modernizację i usprawnienie stosowanych technologii medycznych, w tym również i aparatury medycznej,
 • informatyzację całego Szpitala, w tym również wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • poprawa warunków sanitarno-epidemiologicznych i komfortu pobytu pacjenta w Szpitalu, a także bezpieczeństwa i higieny pracy personelu.

Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zabezpiecza leczenie onkologiczne dla regionu miasta, powiatu bielskiego oraz okolicznych powiatów jak i całego kraju. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie onkologii zabezpiecza większość tego typu usług w regionie.  W szpitalu ponadto znajduje się jedyny w naszym regionie Zakład Radioterapii z Pracownią Brachyterapii oraz jedyny na terenie miasta pełno profilowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Podmiotem tworzącym dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego jest Miasto Bielsko-Biała (miasto na prawach powiatu). Szpital jest dobrze postrzegany przez pacjentów i instytucje zewnętrzne ponieważ:

 • posiada Certyfikat Systemu Zarządzania ISO  9001 : 2008 obejmujący „świadczenie usług kompleksowego leczenia chorób, pielęgnacji oraz profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców z kraju i zagranicy”
 • prowadzi rejestr nowotworów,
 • działalność Szpitala zlokalizowana jest w większości w pomieszczeniach o wysokim standardzie
 • Szpital uczestniczy w Ogólnopolskim Systemie Czynnej Rejestracji Zakażeń Szpitalnych monitorowanym przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalny6ch
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala uzyskał certyfikat udziału w Międzynarodowym Programie Transplantologii Klinicznej
 • większość oddziałów szpitalnych posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji lekarskich,
 • Szpital posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarską (większość lekarzy posiada II stopień specjalizacji, wielu posiada doktorat) oraz wyspecjalizowaną kadrę pielęgniarską,
 • Szpital wpisany został na listę Marszałka Woj. Śląskiego jednostek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy,
 • Szpital realizuje program „Szpitala bez bólu” – co jest potwierdzone certyfikatem.
 • Liczba wszystkich łóżek: 468
 • Liczba hospitalizowanych pacjentów:  26 000
 • Liczba udzielonych porad: 150 000
 • Liczba wykonanych badań laboratoryjnych: 500 000
 • Liczba wykonanych badań hispatologicznych: 60 000

Obecnie Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej tworzą trzy jednostki organizacyjne.

Aby opisać dzieje Szpitala przy ul. Wyzwolenia 18 (d. Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej) trzeba cofnąć się aż do początku XX wieku, kiedy to po przeciwnościach ze strony niemieckich władz, które sprzeciwiały się wszystkiemu co nie służyło wyłącznie interesom bialskich Niemców podjęto uchwalę o budowie Szpitala Powszechnego ze środków krajowych. Nowy kompleks Szpitala Powszechnego w Białej został uroczyście poświęcony przez biskupa pomocniczego krakowskiego Anatola Nowaka 26 września 1910 roku. Projekty dotyczące powstania Szpitala przy ul. Wyspiańskiego 21 (d. Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej) datują się już od roku 1856, kiedy za kadencji burmistrza Johanny’ego po raz pierwszy radzono o powstaniu takiej placówki w mieście. W 1981r. nastąpiło przekazanie budynku po byłym hotelu „Lenko” na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bielsku-Białej. Otwarcie Szpitala przy ul. Emilii Plater 17 nastąpiło w lutym 1985r. Szpital przy ul. Emilii Plater 17 wchodził w skład Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a od października 1998 roku wszedł w skład Szpitala Ogólnego. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zostało utworzone 1 marca 2012 r. w wyniku połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej.  Pełna historia Szpitala udostępniona jest na naszej stronie internetowej http://www.szpital.bielsko.pl/

Szpital przy Wyzwolenia 18  powstał 26 września 1910 roku

Szpital przy Wyspiańskiego 21, powstał 1 sierpnia 1893 roku

Szpital przy E. Plater 17, powstał 19 lutego 1985 roku