Szpital Morski PCK – Oddział Onkologii i Radioterapii

Oddział Onkologii i Radioterapii

admin
28 stycznia 2014
0

Struktura Oddziału Onkologii i Radioterapii:

 • Dział Radioterapii
  • Zakład Teleradioterapii
  • Zakład Brachyterapii
  • Zakład Fizyki Medycznej
 • Dział Onkologii Klinicznej
  • Profil jednego dnia

Dział Radioterapii

Od ponad stu lat radioterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W Gdyńskim Centrum Onkologii wykorzystujemy w tym celu najnowocześniejszy sprzęt: trzy aparaty megawoltowe zintegrowane z systemem do planowania leczenia, tomograf komputerowy, dwa symulatory oraz aparat do brachyterapii HDR. W Dziale Radioterapii leczymy nowotwory u dorosłych we wszystkich lokalizacjach. Wykorzystujemy także najnowsze techniki radioterapii – IMRT czyli technika intensywnej modulacji dawki oraz „gating”, czyli napromienianie z bramkowaniem oddechowym, polegające na „śledzeniu” guza zgodnie z rytmem oddechowym. Jako jedyny ośrodek w Polsce północnej przeprowadzamy napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego (technika TBI). Leczenie brachyterapią przeprowadzane jest przy użyciu nowoczesnego aparatu do brachyterapii HDR, który pozwala na leczenie w bardzo krótkim czasie. Aplikacja, wykonywana w znieczuleniu, trwa tylko kilkanaście minut, co zapewnia duży komfort dla pacjenta. Zabiegi te znajdują zastosowanie w leczeniu nowotworów narządu rodnego, skóry, płuca, przełyku oraz prostaty.

W Dziale Radioterapii zatrudnionych jest 11 lekarzy. Są to lekarze praktycy z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób nowotworowych, wszyscy ze specjalizacją z radioterapii onkologicznej, posiadamy także jednego specjalistę z medycyny paliatywnej. Wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy zdobywała wiedzę i doświadczenie w wiodących ośrodkach w kraju i za granicą (m.in. Memorial Sloan – Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, Columbia University w Nowym Jorku, St Luc Hospital w Brukseli).

Nasza mocną stroną jest bardzo życzliwe i przyjazne podejście całej kadry do pacjentów, doceniane przez chorych w anonimowo wypełnianych ankietach. Około 90 % pacjentów ocenia opiekę w Oddziale Radioterapii jako bardzo dobrą i dobrą i poleciłoby nasz Ośrodek rodzinie i znajomym.

Zakład Teleradioterapii

W skład personelu Zakładu wchodzą lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, zespół fizyków medycznych, elektronicy, technicy elektrokardiografii, a także pielęgniarki.

Na jego wyposażeniu pozostają sprzęt do planowania radioterapii (symulator i komputerowe systemy planowania trójwymiarowego), przyspieszacze liniowe służące do podawania wymaganej dawki promieniowania z zewnątrz (teleradioterapia) oraz modelarnia, w której przygotowuje się maski, służące unieruchamianiu chorego w trakcie napromieniania np. nowotworów głowy i szyi czy mózgu, w celu precyzyjnego odtwarzania pól napromieniań przy każdym seansie.

W Zakładzie przygotowywane jest w oparciu o symulator, obrazy z tomografu komputerowego oraz wspomniane wyżej systemy planowania napromienianie chorych zarówno przebywających w Oddziale, jak i przyjmowanych ambulatoryjnie w Ambulatorium Zakładu. Wysoka precyzja w określaniu obszaru objętego radioterapią pozwala na maksymalnie możliwą ochronę otaczających nowotwór lub miejsce po jego wycięciu tkanek zdrowych. Obszar napromieniań, dawka, rodzaj zastosowanego promieniowania (rentgenowskie wysokiej energii, elektronowe) i jego energia oraz rozkład pól, którymi energia jonizująca jest podawana, zostają określone wspólnie przez lekarza radioterapeutę i fizyka. Leczenie realizowane jest dzięki przyspieszaczom liniowym obsługiwanym przez wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem indywidualnych dla danego chorego osłon dla tkanek zdrowych. Aparaty są stale obsługiwane przez elektronika, a ich precyzja w podawaniu dawki kontrolowana przez fizyków (dozymetria). Rocznie wykonywanych jest około 1500 procedur leczenia energią jonizującą.

W naszym zakładzie wykonujemy następujące procedury:

 • Radioterapia 2D – leczenie nowotworów planowane przy użyciu aparatu RTG zamontowanego w symulatorze; obecnie procedura stosowana głównie w leczeniu paliatywnym.
 • Radioterapia konformalna – 3D – napromienianie chorych przygotowywane przy pomocy obrazów uzyskanych z tomografii komputerowej, pozwala na zastosowanie wielu wiązek promieniowania tak, aby napromienić ściśle określony obszar oszczędzając sąsiednie tkanki.
 • Radioterapia z intensywną modulacją dawki -IMRT– napromienianie z wykorzystaniem osłon wielolistkowych, które umożliwiają zmianę kształtu obszaru napromienianego w trakcie leczenia; dzięki tej metodzie przestrzenny rozkład dawki dopasowywany jest do kształtu obszaru leczonego, co pozwala na dokładniejszą niż w tradycyjnej technice konformalnej ochronę sąsiadujących narządów.
 • Radioterapia z bramkowaniem ( gating) – metoda leczenia promieniami pozwalająca śledzić guz nowotworowy i napromieniać go w odpowiedniej fazie oddechowej; technika bramkowania zwiększa precyzję radioterapii .
 • HBI – napromienianie połowy ciała – technika napromieniania stosowana u pacjentów z licznymi zmianami przerzutowymi, najczęściej do kości.
 • TBI – napromienianie całego ciała mające na celu zniszczenie zajęty chorobą szpik – wykorzystywane przed przeszczepem szpiku.

Zakład Brachyterapii

Brachyterapia jest techniką radioterapii, która polega na umieszczeniu źródła promieniowania w pacjencie lub w jego bliskiej odległości. W Szpitalu Morskim od początku działalności onkologicznej wykorzystywaną tę metodę do leczenia chorych na nowotwory. Początkowo używano do tego celu pierwiastka promieniotwórczego – radu. Z czasem zastąpiono go cezem, który został umieszczony w specjalnym urządzeniu wysuwającym źródło promieniowania tylko w trakcie leczenia. Niestety, czas napromieniania pacjenta taką metodą był bardzo długi – trwał około kilku-kilkunastu godzin.

Obecnie Zakład Brachyterapii dysponuje nowoczesnym aparatem do napromieniań metodą HDR– GammaMed12Xi z irydowym źródłem promieniowania, które skróciło czas leczenia do kilkunastu-kilkudziesięciu minut!!

Wyposażenie zakładu:

 • Aparat HDR: Afterloader GammaMed Plus Ix (24 kanałowy)
 • System brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym: Vitesse 2.5
 • System planowania brachyterapii BrachyVision
 • Stepper CIVCO AccuCARE MicroTouch
 • Ramię C Siemens Arcadis Orbic

Zakład Brachyterapii działa w systemie ambulatoryjnym. Kwalifikacja do leczenie odbywa się w Zakładzie Brachyterapii (budynek nr 8) od poniedziałku do piątku w godz. 10-13. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji kierowani są do Oddziału Radioterapii i przyjmowani zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują informacje o terminie zabiegu oraz sposobie przygotowania do leczenia zaraz po kwalifikacji.

W naszym ośrodku wykonujemy następujące procedury:

 • brachyterapię nowotworów ginekologicznych ( rak szyjki macicy, trzonu macicy, pochwy)
 • brachyterapię nowotworów piersi (jako dodatkową dawkę po napromienianiu teleterapią)
 • brachyterapię prostaty (jako jedyni w województwie pomorskim)
 • brachyterapię nowotworów przełyku
 • brachyterapię nowotworów skóry

Zabiegi prostaty, piersi oraz u chorych niezoperowanych z nowotworami ginekologicznymi odbywają się w znieczuleniu ogólnym.

Po zakończeniu leczenia pacjent otrzymuje kartę informacyjną, wskazania pielęgnacyjne oraz zapisywany jest na pierwsze badanie kontrolne po zabiegu do Poradni Onkologicznej.

Zakład Fizyki Medycznej

Zakład Fizyki Medycznej GCO świadczy usługi dla Zakładu Tele- i Brachyterapii. W początkowych latach (1964-1975) chorzy byli poddawani rentgenoterapii konwencjonalnej. Poprawa sytuacji nastąpiła po roku 1975 kiedy to uzyskano dwa curietrony wprowadzając tym samym brachyterapię cezem promieniotwórczym. W wybranych przypadkach brachyterapeutycznych uzupełnienie w leczeniu stanowił rad pozyskany z Instytutu Onkologii w Warszawie. W 1991 roku zużyte curietrony zastąpione zostały przez podwójny selectron. Przełomowa poprawa w leczeniu promieniowaniem jonizującym osiągnięto instalując w Centrum Onkologii przyspieszacz liniowy Neptun 10p. Rozszerzenie usług było możliwe wprowadzając w 1996 roku przyspieszacz Mevatron firmy Siemens.

W chwili obecnej Gdyńskie Centrum Onkologii posiada do dyspozycji trzy przyspieszacze liniowe Clinac firmy Varian, ponadto jest wyposażone w 2 symulatory oraz aparaturę niezbędną do wykonywania wysokospecjalistycznych usług medycznych. GCO posiada również wysokospecjalistyczny aparat brachyterapii HDR.

Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy:

Rozwijanie fizycznych metod umożliwiających skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i zapewnienia jakości, a w szczególności:

 1. wykonywanie prac rutynowych dotyczących opracowań Zakładu Fizyki Medycznej, których realizacja wymaga kwalifikacji fizyka (np. skomplikowane plany leczenia, skomplikowane metody kontroli aparatury, nadzór nad radiologicznym bezpieczeństwem personelu),
 2. szkolenie w zakresie wybranych dyscyplin (głównie radiologicznych) pracowników Szpitala oraz pracowników z zewnątrz (praktyki studenckie, itp.).

Zakres działalności klinicznej oraz badań na rzecz Gdyńskiego Centrum Onkologii:

 • kontrola jakości aparatów do teleradioterapii, brachyterapii, symulatorów
 • określanie mocy dawek aparatury terapeutycznej,
 • planowanie tele – i brachyterapii oraz weryfikacja obliczeń czasów napromieniania lub liczby jednostek monitorowych,
 • organizacja ochrony radiologicznej personelu i dozór nad urządzeniami ze źródłami promieniowania.

Dział Onkologii Klinicznej

Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej:

dr n. med. Krzysztof Leśniewski-Kmak specjalista radioterapii i onkologii klinicznej

Zastępca kierownika Oddziału Onkologii Klinicznej:

lek. Magdalena Wróblewska specjalista onkologii klinicznej

Koordynator Profilu Jednego Dnia:

dr n. med. Małgorzata Piotrowska specjalista radioterapii i onkologii Klinicznej

Specjalista Onkologii Klinicznej:

dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii, profesor nadzwyczajny GUMed

Specjalistki Onkologii Klinicznej:

 • lek. Iwona Danielewicz
 • lek. Patrycja Binkowska
 • lek. Monika Kulma-Kreft
 • lek. Marlena Orlikowska (tylko Profil Jednego Dnia), w trakcie specjalizacji
 • lek. Anna Wojciechowska – Daniszewska lekarz radioterapeuta,

Rezydentki:

 • lek. Agata Tyczyńska
 • Marta Pękała
 • Małgorzata Marczewska-Skrodzka.

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Judyta Deyk

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

Urszula Koszałka

Oddział Onkologii Klinicznej z profilem medycznym – Leczenie „jednego dnia”

Chorzy leczeni chemicznie, których stan oraz schemat leczenia nie wymaga hospitalizacji, prowadzeni są w ramach Oddziału Chemioterapii Dziennej. W jego obrębie pobierana jest krew do analizy, odbywają się przyjęcia lekarskie oraz podawana jest w warunkach ambulatoryjnych, na wygodnych fotelach, chemioterapia. Na terenie Oddziału istnieje też działający dla całego Ośrodka unikatowy w skali kraju punkt rozpuszczania cytostatyków, odpowiadający najsurowszym wymogom międzynarodowym. Przestrzeganie przez zatrudnionych w nim farmaceutów odpowiednich procedur przygotowywania gotowych do podania postaci leków, daje najwyższe bezpieczeństwo przyjmującym leki chorym i otoczeniu. Zapraszamy mieszkańców Wybrzeża, u których rozpoznano chorobę nowotworową lub którzy taka chorobę u siebie podejrzewają, do korzystania z naszych usług.

Koordynator:

dr n. med. Małgorzata Piotrowska specjalista radioterapii i onkologii Klinicznej

Specjaliści Onkologii Klinicznej:

 • dr n. med. Krzysztof Leśniewski-Kmak
 • lek. Magdalena Wróblewska
 • lek. Iwona Danielewicz
 • lek. Patrycja Binkowska
 • lek. Monika Kulma-Kreft
 • lek. Marlena Orlikowska specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii
 • dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha profesor nadzwyczajny GUMed


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.