Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – Kliniki i Oddziały

Kliniki i Oddziały

1. Oddział Leczenia Dziennego

Oddział zajmuje się leczeniem chorych w ramach procedur jednodniowych. Kierowani są tam chorzy z klinik Instytutu w celu kontynuowania chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych oraz chorzy z Poradni Hematologicznej w celu leczenia chorych nie wymagających hospitalizacji.

Kierownik: lek. med. Joanna WłodarskaLekarz: lek. Tomasz SzpilaSekretariat: Małgorzata OlejniczakTel. (22) 34-96-150

Fax.(22) 34-96-492

e-mail: [email protected]
 

  2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Oddział prowadzi opiekę anestezjologiczną nad chorymi leczonymi chirurgicznie oraz diagnostykę i leczenie wszystkich chorych Instytutu znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub wymagających monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych. Sprawuje także stały dyżur reanimacyjny i konsultacyjny w Instytucie. W Oddziale wykonywane są znieczulenia u chorych poddawanych zabiegom operacyjnym, w tym znieczulenia u chorych z zaburzeniami krzepnięcia krwi do rozległych zabiegów operacyjnych i znieczulenie chorych wysokiego ryzyka do skomplikowanych zabiegów w chirurgii naczyniowej. Sprawowana jest również opieka pooperacyjna nad chorymi bezpośrednio po zabiegach. Oddział zajmuje się także zapewnieniem dostępów dożylnych dla chorych poddawanych chemioterapii, przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych i innym procedurom wymagającym założenia specjalistycznych kaniul dożylnych. W oddziale istnieją warunki do prowadzenia terapii nerkozastępczej i plazmaferez oraz możliwości stymulacji zewnętrznej i endokawitarnej serca. Oddział zajmuje się również leczeniem bólu, zwłaszcza towarzyszącego chorobom nowotworowym.

  Kierownik: dr n. med. Krzysztof Przybylski
  Zespół:

  • dr n. med. Krzysztof Rusiniak
  • lek. med. Tomasz Bartoszewicz
  • lek. med. Hanna Bek
  • lek. med. Alina Ostas

  Pielęgniarka oddziałowa: mgr Barbara Wójcik

  Sekretariat: Eleonora Marszał  Tel. (22) 34-96-474, (22) 34-96-409

  Fax.(22) 34-96-462

  e-mail:[email protected]

   3. Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych

   Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zaburzeniami hemostazy i chorobami wewnętrznymi, zwłaszcza z towarzyszącymi chorobami układu krwiotwórczego lub chłonnego. Prowadzi także prace naukowe i szkolenia oraz udziela konsultacji w wyżej wymienionym zakresie.

   Działalność lecznicza ukierunkowana jest przede wszystkim na potrzeby pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem procedur unikatowych w skali kraju. Klinika jest referencyjnym ośrodkiem leczenia hemofilii i innych wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych w Polsce, w tym także chorych na rzadkie skazy krwotoczne (niedobór czynnika VII, X, XI, XII, afibrynogenemia). Klinika koordynuje zabiegi wszczepienia endoprotez stawowych i synowektomii izotopowych u pacjentów z artropatią hemofilową oraz prowadzi rehabilitację chorych po zabiegach operacyjnych. Klinika prowadzi ponadto pełną diagnostykę trombofilii wrodzonej oraz zespołu antyfosfolipidowego. W Klinice przeprowadza się także pełną diagnostykę i leczenie zaostrzeń ostrej porfirii przerywanej oraz sprawuje opiekę nad chorymi z porfirią.

   Działalność naukowa Kliniki koncentruje się głównie na problematyce zaburzeń hemostazy. Prowadzony jest tu centralny rejestr chorych na wrodzone skazy krwotoczne z terenu całego kraju oraz rejestr osób obarczonych trombofilią, w tym pacjentów z defektami szczególnie narażającymi na wystąpienie zakrzepicy, czyli z niedoborem antytrombiny, białka C lub białka S, stanu hetero-homozygotycznego wobec mutacji typu Leiden genu czynnika V lub mutacji G20210A genu protrombiny oraz skojarzonych defektów genetycznych. Klinika współpracuje z ośrodkami zagranicznymi oraz krajowymi w badaniach nad podłożem genetycznym wrodzonych skaz krwotocznych oraz etiologią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i udaru niedokrwiennego mózgu w młodym wieku. W Klinice prowadzone są indywidualne szkolenia dla lekarzy odbywających staż specjalizacyjny z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.

   W skład Kliniki wchodzą Oddział Zaburzeń Hemostazy, Oddział Chorób Wewnętrznych i Poradnia Kinezyterapii.

   Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

   Zespół:

   • dr n. med. Anna Sikorska
   • dr n. med. Bernadetta Ceglarek
   • dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka
   • dr n. med. Robert Wasilewski
   • lek. med. Anna Buczma
   • lek. med. Adela Gozdowska
   • lek. med. Sławomir Jurek
   • lek. med. Wioletta Makowska
   • Lek. Joanna Sowińska

   Pielęgniarka oddziałowa: mgr Grażyna Grzesikiewicz-Majewska

   Sekretariat: mgr Marzanna Rasińska, Aleksandra Wysoczyńska

   Oddział Zaburzeń Hemostazy

   Kierownik:   dr n. med. Anna Sikorska

   Oddział Chorób Wewnętrznych

   Kierownik:   lek. med. Anna Buczma

   Tel. (22) 34-96-158, (22) 34-96-481

   Fax. (22) 34-96-159

   e-mail: [email protected]

    4. Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

    Klinika prowadzi działalność leczniczą polegającą przeszczepianiu komórek krwiotwórczych u pacjentów dorosłych. Wykonujemy transplantacje własnych (autologicznych) oraz pobranych od dawcy (alogenicznych) komórek krwiotwórczych. Pacjenci poddawani tym procedurom przebywają w Klinice w komfortowych pokojach. Są one wyposażone w odpowiedni system wentylacji i filtrowania powietrza w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń wywołanych przez drobnoustroje przemieszczające się ta drogą. Klinika posiada akredytację MZ na wykonywanie transplantacji komórek krwiotwórczych. Prowadzi współpracę z ośrodkami należącymi do PALG (Polish Adult Leukaemia Group – Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych) oraz jest członkiem EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation – Europejska Grupa d/s Przeszczepiania Krwi i Szpiku).  W ramach tej grupy współpracujemy z ośrodkami zagranicznymi w zakresie różnorodnych zagadnień związanych z przeszczepianiem. Klinika posiada także akredytację na prowadzenie szkoleń lekarzy podczas specjalizacji z hematologii i transplantologii klinicznej.

    Zainteresowania naukowe Kliniki obejmują m.in. ocenę ryzyka nawrotu po transplantacji zależnie od czynników związanych z chorobą zasadniczą, wpływu modyfikacji genetycznych na rozwój określonych powikłań po przeszczepieniu, czy możliwości skuteczniejszego leczenia niektórych z tych powikłań.

    Kierownik: dr n. med. Kazimierz Hałaburda

    Zespół:

    • dr n. med. Agnieszka Tomaszewska
    • dr n. med. Barbara Nasiłowska – Adamska
    • dr n. med. Andrzej Szczepiński

    Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Kacprzak

    Sekretariat: Ilona Lesiak

    Poradnia Potransplantacyjna

    Poradnia kontynuuje opiekę nad chorymi poddanymi przeszczepieniom komórek krwiotwórczych w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych IHT oraz nad chorymi przeszczepianymi w innych ośrodkach, a mieszkającymi w pobliżu. Bezpośrednią opiekę sprawują lekarze Kliniki, mający ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów zdrowotnych tej szczególnej grupy chorych.


    Tel.(22) 34-96-360

    Fax.(22) 34-96-361

    e-mail:[email protected]

     5. Klinika Hematologii

     Działalność lecznicza Kliniki obejmuje diagnostykę i leczenie oraz opiekę ambulatoryjną nad chorymi z chorobami układu krwiotwórczego i chłonnego oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie.

     W skład Kliniki wchodzą cztery specjalistyczne oddziały. Oddział Diagnostyki Hematologicznej zajmuje się diagnostyką nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego i chłonnego oraz monitorowaniem skuteczności ich leczenia. Oddział Chorób Układu Krwiotwórczego i Oddział Chorób Układu Chłonnego ukierunkowane są odpowiednio na leczenie chorych na nowotwory układu mieloidalnego i chłonnego, a także zajmują się wdrażaniem nowych metod terapii w tych chorobach. Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej specjalizuje się w opiece nad chorymi wymagającymi stosowania intensywnej chemioterapii, w tym również terapii immunoablacyjnej w aplazji szpiku, oraz mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia.

     Działalność naukowa Kliniki obejmuje optymalizację metod leczniczych i diagnostycznych w nowotworowych i nienowotworowych chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego. Badania naukowe realizowane są przede wszystkim w oparciu o projekty badawcze inicjowane przez Polską Grupę ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polską Grupę Badawczą Chłoniaków (PLRG) oraz w ramach międzynarodowych badań klinicznych. Część doświadczalna badań realizowana jest w pracowniach specjalistycznych Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i w oparciu o współpracę z ośrodkami zewnętrznymi. Od 2003 roku Klinika prowadzi również Rejestr zachorowań na ostre białaczki w Polsce.

     Działalność edukacyjna Kliniki obejmuje prowadzenie wykładów z hematologii w ramach kursów organizowanych przez CMKP. Pracownicy Kliniki prowadzą również wykłady na ogólnopolskich konferencjach naukowych, organizowanych w ramach Polskiej Szkoły Hematologii, corocznych konferencjach Po-ASH i czasopisma edukacyjnego „Hematologia” oraz Interaktywnych Spotkań Onkohematologicznych. W Klinice są również prowadzone indywidualne szkolenia dla lekarzy odbywających staż specjalizacyjny z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.

     W skład Kliniki wchodzą Oddział Diagnostyki Hematologicznej, Oddział Chorób Układu Krwiotwórczego, Oddział Chorób Układu Chłonnego, Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej oraz Poradnia Hematologiczna.

     Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

     Zespół:

     • prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
     • dr n. med. Ewa Mendek – Czajkowska
     • dr n. med. Ilona Seferyńska
     • dr n. med. Bożena Budziszewska
     • dr n. med. Elżbieta Mądro
     • lek. Jolanta Bianketti
     • lek. Edyta Czarnowska
     • lek. Monika Chełstowska
     • lek. Anna Ejduk
     • lek. Agnieszka Kołkowska-Leśniak
     • lek. Kinga Kos-Zakrzewska
     • lek. Beata Kwaśniak
     • lek. Elżbieta Patkowska
     • lek. Joanna Sawczuk-Chabin
     • lek. Urszula Walczak
     • lek. Joanna Wasilewska
     • lek. Dorota Żuchowicz
     • lek. Ewa Zaczek
     • lek. Anna Paczek
     • lek. Małgorzata Szynal
     • lek. Agata Malenda
     • lek. Maria Kusz 

     Pielęgniarka Oddziałowa: Marzanna Milczarek

     Sekretariat: mgr inż. Barbara Kalinowska, mgr Iwona Łasiewicz, mgr Katarzyna Zielińska, mgr Agnieszka Tomaszewska, Sylwia Kufera, Agata Jarząb


     Tel.(22) 34-96-334

     Fax.(22) 34-96-335

     e-mail:[email protected]

     Oddział Diagnostyki Hematologicznej

     Kierownik: dr n. med. Katarzyna Bożena Budziszewska

     Zespół:

     • dr n. med. Ewa Mendek-Czajkowska
     • lek. Kinga Kos-Zakrzewska
     • lek. Dorota Żuchowicz
     • lek. Urszula Walczak

     Sekretariat: mgr Agnieszka Tomaszewska, Agata Jarząb


     Tel.(22) 34-96-288

     e-mail:   [email protected]

     Oddział Chorób Układu Krwiotwórczego

     Kierownik: dr n. med. Ilona Seferyńska

     Zespół:

     • dr n. med. Elżbieta Mądro
     • lek. Jolanta Bianketti
     • lek. Elżbieta Patkowska
     • lek. Joanna Wasilewska
     • lek. Ewa Zaczek
     • lek. Anna Paczek

     Sekretariat: Iwona Łasiewicz


     Tel.(22) 34-96-483
     e-mail:   [email protected]


     Oddział Chorób Układu Chłonnego

     Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

     Zespół:

     • lek. Małgorzata Szynal
     • lek. Agata Malenda
     • lek. Maria Kusz
     • lek. Agnieszka Kołkowska-Leśniak
     • lek. Beata Kwaśniak
     • lek. Monika Chełstowska

     Sekretariat: Katarzyna Zielińska


     Tel.(22) 34-96-483

     e-mail:    [email protected]

     Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej

     KONTAKT

     Kierownik: lek. Anna Ejduk

     Zespół: lek. Joanna Sawczuk-Chabin

     Sekretariat: Sylwia Kufera


     Tel. (22) 34-96-472

     e-mail[email protected]

     Poradnia Hematologiczna

     Kierownik:   lek. Monika Dąbrowska

     Poradnia Hematologiczna przy ul. Gandhi 14 przeznaczona jest tylko dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Kliniki Hematologii.


     Tel.(22) 34 96 297, 34 96 129

     Fax.(22) 34-96-459

     e-mail:[email protected]

     Uwaga!

     Pacjenci pierwszorazowi przyjmowani są wyłącznie w Poradni Chorób Krwi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na ul. Chocimskiej 5.


     Adres: ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa

     Tel. (22) 34 96 609, (22) 34-96-600 wew. 170

     Fax. (22) 34 96 619

      6. Klinika Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej

      Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem chirurgicznym i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zakresu chirurgii ogólnej, zwłaszcza z towarzyszącymi chorobami układu krwiotwórczego lub chłonnego i zaburzeniami hemostazy. Ponadto prowadzi prace naukowe i szkolenia oraz udziela konsultacji w tym zakresie.

      Działalność lecznicza obejmuje przede wszystkim leczenie chirurgiczne chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz prowadzi pełen zakres operacji w przebiegu chorób onkohematologicznych, w tym splenektomię z wykorzystaniem metody klasycznej i laparoskopowej. Ponadto przeprowadza operacje z zakresu chirurgii jamy brzusznej w schorzeniach nowotworowych i nienowotworowych z zastosowaniem metod klasycznych i laparoskopowych. Lekarze Kliniki prowadzą także zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego oraz operacje z zakresu chirurgii endokrynologicznej, chirurgii chorób żył i leczenia chirurgicznego powikłań zakrzepowych.

      Zainteresowania naukowe Kliniki koncentrują się na zagadnieniach z zakresu chirurgii hematologicznej, chirurgicznego leczenia chorych z wrodzonymi zaburzeniami hemostazy, leczenia nadciśnienia wrotnego oraz zapobiegania i leczenia przewlekłej choroby zakrzepowej. Klinika prowadzi prace dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłych krwawień z przewodu pokarmowego u chorych z chorobą von Willebranda oraz nad zastosowaniem rekombinowanego aktywowanego czynnika VII w zagrażających życiu krwawieniach u chorych na hemofilię z wysokim mianem inhibitora czynnika VIII. W dziedzinie chirurgii hematologicznej realizowane są prace nad oceną przydatności czasowej embolizacji tętnicy śledzionowej przed splenektomią wykonywaną u chorych z nadciśnieniem wrotnym i małopłytkowością. Kontynuowane są także prace nad technikami operacyjnymi w chirurgii śledziony, a zwłaszcza nad optymalizacją techniki laparoskopowej wycięcia tego narządu oraz nad zastosowaniem techniki laparoskopowej SILS (single incision laparoscopic surgery). Klinika prowadzi również badania skuteczności żelu płytkowego w leczeniu nie gojących się owrzodzeń troficznych różnej lokalizacji. Klinika współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i CMKP w cyklu szkoleń z zakresu zaburzeń hemostazy w chirurgii i anestezjologii.

      Klinika składa się z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Hematologicznej, Pracowni Endoskopowej i Poradni Chirurgicznej.

      Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczepanik

      • dr. n. med. Andrzej Misiak
      • dr n. med. Wojciech Jaśkowiak
      • dr n. med. Sławomir Huszcza
      • dr n. med. Sławomir Wisławski
      • dr n. med. Konrad Pielaciński
      • dr hab. n. med. Marek Dedecjus
      • lek. med. Wojciech Dąbrowski
      • lek. med. Sławomir Gajda, 

      Pielęgniarka oddziałowa: Maria Malczyk

      Sekretariat: Monika Mendza, Ewa Zbiciak


      Tel.(22) 34-96-271, (22) 34-96-470

      Fax.(22) 34-96-272

      e-mail:[email protected]

       7. Klinika Chirurgii Naczyniowej

       Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zakresu chirurgii naczyniowej oraz prowadzi prace naukowe i szkolenia, a także udziela konsultacji w tym zakresie. Przeprowadza się wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii naczyń, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod wewnątrznaczyniowych. Ponadto Klinika wykonuje operacje hybrydowe na aorcie brzusznej i piersiowej łączące techniki chirurgiczne z implantacją stentów i stent-graftów oraz wszczepianie stentów do układu żylnego. Klinika wykonuje także przetoki u chorych dializowanych.

       Aktywność naukowa Kliniki obejmuje badania nad zastosowaniem autogennych komórek macierzystych pobranych z tkanki tłuszczowej u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Zespół Kliniki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, współpracując z innymi placówkami badawczymi oraz ośrodkami klinicznymi w Polsce i za granicą. Stale prowadzone są kursy i szkolenia z zakresu technik chirurgii naczyniowej dla lekarzy z kraju i zagranicy.

       W skład Kliniki wchodzą Oddział Chirurgii Naczyniowej oraz Poradnia Chirurgii Naczyniowej.

       Kierownik:   prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Szopiński

       Zespół:

       • dr n. med. Jacek Michalak
       • dr n. med. Adam Wiszniewski
       • dr n. med. Marcin Janas
       • dr n. med. Eliza Pleban
       • lek. med. Radosław Bilski
       • lek. med. Tomasz Dobrowolski
       • lek. med. Marcin Sitarz
       • lek. med. Maciej Stryga

       Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ida Kacprzak

       Sekretariat: mgr Joanna Kurzyńska, mgr Wiktoria Pleban


       Tel.(22) 34-96-479

       Fax.(22) 34-96-110

       e-mail:[email protected]