Szpital Morski PCK – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki

1. Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski

 – specjalista chirurgii ogólnej
 – specjalista chirurgii onkologicznej

Absolwent  Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku z 1981 r. W okresie 1981 – 2006 zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej na etacie naukowo dydaktycznym. 1990 r. – tytuł doktora nauk medycznych, 2001 r. – tytuł doktora habilitowanego. 08.2006 r. podjął pracę w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni na etacie ordynatora nowoutworzonego Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskiego Centrum Onkologii. Obecnie kierownik tego oddziału. Od 11.2006 kierownik Zakładu Propedeutyki Onkologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 18.10.2022 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.

 
Kontakt:
tel. 58 72 60 250
mail: [email protected]

Oddział Chirurgii Onkologicznej powstał 01.08.2022 r. jako część Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Powołanie Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Centrum umożliwia prowadzenie kompleksowego leczenia chorych z chorobą nowotworową w jednym ośrodku, w oparciu  o harmonijne łączenie postępowania chirurgicznego z leczeniem chemioterapią i/lub radioterapią, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

2. Oddział Ginekologii Onkologicznej

Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej

Dr n.med. Mirosław Dudziak

 • specjalista ginekologii i położnictwa
 • specjalista ginekologii onkologicznej

Absolwent  Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej, członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku oraz Komisji Bioetycznej. Autor licznych prac naukowych oraz referatów wygłaszanych na zjazdach i posiedzeniach naukowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Kontakt:
tel. 58 72 60 420
mail: [email protected]

Oddział Ginekologii Onkologicznej powstał 01.08.2022 roku i funkcjonuje w strukturach Gdyńskiego Centrum Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK jako część wielospecjalistycznego systemu opieki nad pacjentem z choroba nowotworową. W oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne z pobraniem wycinków do badania histologicznego, przeprowadza się diagnostykę obrazową, laboratoryjną, określa się rozpoznanie i zaawansowanie choroby. Działalność Oddziału koncentruje się na operacyjnym leczeniu nowotworów żeńskich narządów rodnych, a ścisła współpraca z Oddziałami Radioterapii, Chemioterapii i Chirurgii Onkologicznej oraz Zakładem Patomorfologii pozwala na przeprowadzenie kompleksowego leczenia chorych na nowotwory żeńskich narządów płciowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia onkologicznego, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

3. Oddział Onkologii i Radioterapii

Struktura Oddziału Onkologii i Radioterapii:

 • Dział Radioterapii

  • Zakład Teleradioterapii
  • Zakład Brachyterapii
  • Zakład Fizyki Medycznej
 • Dział Onkologii Klinicznej

  • Profil jednego dnia


Dział Radioterapii

Od ponad stu lat radioterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W Gdyńskim Centrum Onkologii wykorzystujemy w tym celu najnowocześniejszy sprzęt: trzy aparaty megawoltowe zintegrowane z systemem do planowania leczenia, tomograf komputerowy, dwa symulatory oraz aparat do brachyterapii HDR. W Dziale Radioterapii leczymy nowotwory u dorosłych we wszystkich lokalizacjach. Wykorzystujemy także najnowsze techniki radioterapii – IMRT czyli technika intensywnej modulacji dawki oraz „gating”, czyli napromienianie z bramkowaniem oddechowym, polegające na „śledzeniu” guza zgodnie z rytmem oddechowym. Jako jedyny ośrodek w Polsce północnej przeprowadzamy napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego (technika TBI). Leczenie brachyterapią przeprowadzane jest przy użyciu nowoczesnego aparatu do brachyterapii HDR, który pozwala na leczenie w bardzo krótkim czasie. Aplikacja, wykonywana w znieczuleniu, trwa tylko kilkanaście minut, co zapewnia duży komfort dla pacjenta. Zabiegi te znajdują zastosowanie w leczeniu nowotworów narządu rodnego, skóry, płuca, przełyku oraz prostaty.

W Dziale Radioterapii zatrudnionych jest 11 lekarzy. Są to lekarze praktycy z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób nowotworowych, wszyscy ze specjalizacją z radioterapii onkologicznej, posiadamy także jednego specjalistę z medycyny paliatywnej. Wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy zdobywała wiedzę i doświadczenie w wiodących ośrodkach w kraju i za granicą (m.in. Memorial Sloan – Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, Columbia University w Nowym Jorku, St Luc Hospital w Brukseli).

Nasza mocną stroną jest bardzo życzliwe i przyjazne podejście całej kadry do pacjentów, doceniane przez chorych w anonimowo wypełnianych ankietach. Około 90 % pacjentów ocenia opiekę w Oddziale Radioterapii jako bardzo dobrą i dobrą i poleciłoby nasz Ośrodek rodzinie i znajomym.


Zakład Teleradioterapii

W skład personelu Zakładu wchodzą lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, zespół fizyków medycznych, elektronicy, technicy elektrokardiografii, a także pielęgniarki.

Na jego wyposażeniu pozostają sprzęt do planowania radioterapii (symulator i komputerowe systemy planowania trójwymiarowego), przyspieszacze liniowe służące do podawania wymaganej dawki promieniowania z zewnątrz (teleradioterapia) oraz modelarnia, w której przygotowuje się maski, służące unieruchamianiu chorego w trakcie napromieniania np. nowotworów głowy i szyi czy mózgu, w celu precyzyjnego odtwarzania pól napromieniań przy każdym seansie.

W Zakładzie przygotowywane jest w oparciu o symulator, obrazy z tomografu komputerowego oraz wspomniane wyżej systemy planowania napromienianie chorych zarówno przebywających w Oddziale, jak i przyjmowanych ambulatoryjnie w Ambulatorium Zakładu. Wysoka precyzja w określaniu obszaru objętego radioterapią pozwala na maksymalnie możliwą ochronę otaczających nowotwór lub miejsce po jego wycięciu tkanek zdrowych. Obszar napromieniań, dawka, rodzaj zastosowanego promieniowania (rentgenowskie wysokiej energii, elektronowe) i jego energia oraz rozkład pól, którymi energia jonizująca jest podawana, zostają określone wspólnie przez lekarza radioterapeutę i fizyka. Leczenie realizowane jest dzięki przyspieszaczom liniowym obsługiwanym przez wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem indywidualnych dla danego chorego osłon dla tkanek zdrowych. Aparaty są stale obsługiwane przez elektronika, a ich precyzja w podawaniu dawki kontrolowana przez fizyków (dozymetria). Rocznie wykonywanych jest około 1500 procedur leczenia energią jonizującą.

W naszym zakładzie wykonujemy następujące procedury:

 • Radioterapia 2D – leczenie nowotworów planowane przy użyciu aparatu RTG zamontowanego w symulatorze; obecnie procedura stosowana głównie w leczeniu paliatywnym.
 • Radioterapia konformalna – 3D – napromienianie chorych przygotowywane przy pomocy obrazów uzyskanych z tomografii komputerowej, pozwala na zastosowanie wielu wiązek promieniowania tak, aby napromienić ściśle określony obszar oszczędzając sąsiednie tkanki.
 • Radioterapia z intensywną modulacją dawki -IMRT– napromienianie z wykorzystaniem osłon wielolistkowych, które umożliwiają zmianę kształtu obszaru napromienianego w trakcie leczenia; dzięki tej metodzie przestrzenny rozkład dawki dopasowywany jest do kształtu obszaru leczonego, co pozwala na dokładniejszą niż w tradycyjnej technice konformalnej ochronę sąsiadujących narządów.
 • Radioterapia z bramkowaniem ( gating) – metoda leczenia promieniami pozwalająca śledzić guz nowotworowy i napromieniać go w odpowiedniej fazie oddechowej; technika bramkowania zwiększa precyzję radioterapii .
 • HBI – napromienianie połowy ciała – technika napromieniania stosowana u pacjentów z licznymi zmianami przerzutowymi, najczęściej do kości.
 • TBI – napromienianie całego ciała mające na celu zniszczenie zajęty chorobą szpik – wykorzystywane przed przeszczepem szpiku.Zakład Brachyterapii

Brachyterapia jest techniką radioterapii, która polega na umieszczeniu źródła promieniowania w pacjencie lub w jego bliskiej odległości. W Szpitalu Morskim od początku działalności onkologicznej wykorzystywaną tę metodę do leczenia chorych na nowotwory. Początkowo używano do tego celu pierwiastka promieniotwórczego – radu. Z czasem zastąpiono go cezem, który został umieszczony w specjalnym urządzeniu wysuwającym źródło promieniowania tylko w trakcie leczenia. Niestety, czas napromieniania pacjenta taką metodą był bardzo długi – trwał około kilku-kilkunastu godzin.

Obecnie Zakład Brachyterapii dysponuje nowoczesnym aparatem do napromieniań metodą HDR– GammaMed12Xi z irydowym źródłem promieniowania, które skróciło czas leczenia do kilkunastu-kilkudziesięciu minut!!

Wyposażenie zakładu:

 • Aparat HDR: Afterloader GammaMed Plus Ix (24 kanałowy)
 • System brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym: Vitesse 2.5
 • System planowania brachyterapii BrachyVision
 • Stepper CIVCO AccuCARE MicroTouch
 • Ramię C Siemens Arcadis Orbic

Zakład Brachyterapii działa w systemie ambulatoryjnym. Kwalifikacja do leczenie odbywa się w Zakładzie Brachyterapii (budynek nr 8) od poniedziałku do piątku w godz. 10-13. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji kierowani są do Oddziału Radioterapii i przyjmowani zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują informacje o terminie zabiegu oraz sposobie przygotowania do leczenia zaraz po kwalifikacji.W naszym ośrodku wykonujemy następujące procedury:

 • brachyterapię nowotworów ginekologicznych ( rak szyjki macicy, trzonu macicy, pochwy)
 • brachyterapię nowotworów piersi (jako dodatkową dawkę po napromienianiu teleterapią)
 • brachyterapię prostaty (jako jedyni w województwie pomorskim)
 • brachyterapię nowotworów przełyku
 • brachyterapię nowotworów skóry

Zabiegi prostaty, piersi oraz u chorych niezoperowanych z nowotworami ginekologicznymi odbywają się w znieczuleniu ogólnym.

Po zakończeniu leczenia pacjent otrzymuje kartę informacyjną, wskazania pielęgnacyjne oraz zapisywany jest na pierwsze badanie kontrolne po zabiegu do Poradni Onkologicznej.


Zakład Fizyki Medycznej

Zakład Fizyki Medycznej GCO świadczy usługi dla Zakładu Tele- i Brachyterapii. W początkowych latach (1964-1975) chorzy byli poddawani rentgenoterapii konwencjonalnej. Poprawa sytuacji nastąpiła po roku 1975 kiedy to uzyskano dwa curietrony wprowadzając tym samym brachyterapię cezem promieniotwórczym. W wybranych przypadkach brachyterapeutycznych uzupełnienie w leczeniu stanowił rad pozyskany z Instytutu Onkologii w Warszawie. W 1991 roku zużyte curietrony zastąpione zostały przez podwójny selectron. Przełomowa poprawa w leczeniu promieniowaniem jonizującym osiągnięto instalując w Centrum Onkologii przyspieszacz liniowy Neptun 10p. Rozszerzenie usług było możliwe wprowadzając w 1996 roku przyspieszacz Mevatron firmy Siemens.

W chwili obecnej Gdyńskie Centrum Onkologii posiada do dyspozycji trzy przyspieszacze liniowe Clinac firmy Varian, ponadto jest wyposażone w 2 symulatory oraz aparaturę niezbędną do wykonywania wysokospecjalistycznych usług medycznych. GCO posiada również wysokospecjalistyczny aparat brachyterapii HDR.

Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy:

Rozwijanie fizycznych metod umożliwiających skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i zapewnienia jakości, a w szczególności:

 1. wykonywanie prac rutynowych dotyczących opracowań Zakładu Fizyki Medycznej, których realizacja wymaga kwalifikacji fizyka (np. skomplikowane plany leczenia, skomplikowane metody kontroli aparatury, nadzór nad radiologicznym bezpieczeństwem personelu),
 2. szkolenie w zakresie wybranych dyscyplin (głównie radiologicznych) pracowników Szpitala oraz pracowników z zewnątrz (praktyki studenckie, itp.).


Zakres działalności klinicznej oraz badań na rzecz Gdyńskiego Centrum Onkologii:

 • kontrola jakości aparatów do teleradioterapii, brachyterapii, symulatorów
 • określanie mocy dawek aparatury terapeutycznej,
 • planowanie tele – i brachyterapii oraz weryfikacja obliczeń czasów napromieniania lub liczby jednostek monitorowych,
 • organizacja ochrony radiologicznej personelu i dozór nad urządzeniami ze źródłami promieniowania.Dział Onkologii Klinicznej

Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej:

dr n. med. Krzysztof Leśniewski-Kmak specjalista radioterapii i onkologii klinicznej


Zastępca kierownika Oddziału Onkologii Klinicznej:

lek. Magdalena Wróblewska specjalista onkologii klinicznej


Koordynator Profilu Jednego Dnia:

dr n. med. Małgorzata Piotrowska specjalista radioterapii i onkologii Klinicznej


Specjalista Onkologii Klinicznej:

dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii, profesor nadzwyczajny GUMed


Specjalistki Onkologii Klinicznej:

 • lek. Iwona Danielewicz
 • lek. Patrycja Binkowska
 • lek. Monika Kulma-Kreft
 • lek. Marlena Orlikowska (tylko Profil Jednego Dnia), w trakcie specjalizacji
 • lek. Anna Wojciechowska – Daniszewska lekarz radioterapeuta,


Rezydentki:

 • lek. Agata Tyczyńska
 • Marta Pękała
 • Małgorzata Marczewska-Skrodzka.Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Judyta Deyk


Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

Urszula Koszałka


Oddział Onkologii Klinicznej z profilem medycznym – Leczenie “jednego dnia”

Chorzy leczeni chemicznie, których stan oraz schemat leczenia nie wymaga hospitalizacji, prowadzeni są w ramach Oddziału Chemioterapii Dziennej. W jego obrębie pobierana jest krew do analizy, odbywają się przyjęcia lekarskie oraz podawana jest w warunkach ambulatoryjnych, na wygodnych fotelach, chemioterapia. Na terenie Oddziału istnieje też działający dla całego Ośrodka unikatowy w skali kraju punkt rozpuszczania cytostatyków, odpowiadający najsurowszym wymogom międzynarodowym. Przestrzeganie przez zatrudnionych w nim farmaceutów odpowiednich procedur przygotowywania gotowych do podania postaci leków, daje najwyższe bezpieczeństwo przyjmującym leki chorym i otoczeniu. Zapraszamy mieszkańców Wybrzeża, u których rozpoznano chorobę nowotworową lub którzy taka chorobę u siebie podejrzewają, do korzystania z naszych usług.

Koordynator:

dr n. med. Małgorzata Piotrowska specjalista radioterapii i onkologii Klinicznej

Specjaliści Onkologii Klinicznej:

 • dr n. med. Krzysztof Leśniewski-Kmak
 • lek. Magdalena Wróblewska
 • lek. Iwona Danielewicz
 • lek. Patrycja Binkowska
 • lek. Monika Kulma-Kreft
 • lek. Marlena Orlikowska specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii
 • dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha profesor nadzwyczajny GUMed

4. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział w latach 2002-2004 przeszła gruntowny remont i całkowitą wymianę wszystkich instalacji oraz przebudowę infrastruktury technicznej i po modernizacji odpowiada współczesnym standardom tak w zakresie komfortu pobytu chorych, jak i potencjału możliwości diagnostycznych.
Oddział hospitalizuje rocznie 1700-1800 pacjentów:

 • pacjenci z chorobą niedokrwienną serca ( ze świeżym zawałem mięśnia sercowego -ponad 300 osób i z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego -około 300 osób, chorzy po zabiegu CABG i PTCA -200 osób);
 • inne ostre stany kardiologiczne po części towarzyszące chorobie niedokrwiennej serca, po części występujące jako samodzielne jednostki chorobowe obejmujące przypadki ciężkiej zastoinowej niewydolności krążenia, zwłaszcza powikłanej zapaleniem wsierdzia, zatorowość płucną, zapalenie ostre mięśnia sercowego lub osierdzia, ciężkie zaburzenia rytmu serca i dysfunkcje układu bodżcotwórczo-przewodzącego, ostre tętniaki aorty z rozwarstwieniem włącznie, nabyte i wrodzone wady serca, pierwotne i wtórne kardiomiopatie, ostre i przewlekłe zaburzenia ukrwienia obwodowego;
 • osobną grupę chorych stanowią pacjenci z nadciśnieniem tętniczym samoistnym i wtórnym zwłaszcza w koincydencji z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi (cukrzyca, dna moczanowa, hyperlipidemia);

Prowadzona jest także diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego, diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca, pierwotnych kardiomiopatii, a także dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego w przebiegu wielu schorzeń internistycznych. Poza szeroka diagnostyka nieinwazyjna w znacznym stopniu prowadzoną samodzielnie w oparciu o potencjał Oddziału, placówki ściśle współpracuje z pracowniami inwazyjnymi Akademii Medycznej w Gdańsku i Szpitala Miejskiego na Zaspie tak w zakresie diagnozowania jak i terapii ostrych zespołów wieńcowych, kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych, elektrofizjologicznych itp.
Od kilku lat Oddział uczestniczy w wieloośrodkowych międzynarodowych programach naukowych obejmujących szerokie spektrum postępów światowej kardiologii w dziedzinie incydentów sercowo-naczyniowych. Zakończyły się już takie próby kliniczne jak CURE, SCOPE, ESTEEM, MILAVIT, w których ośrodek zrekrutował znacząca ilość pacjentów. Aktualnie trwają następujące panele: OASIS 5, OASIS 6, ONTARGET-TRANSCEND, CHARISMA, DREAM, ORONA, WAVE, GRACE, ACTIVE, TREAT, SCOUT.
Około 70 chorych zakwalifikowano do implantacji układu stymulującego serca, łącznie z rozrusznikami wielojamowymi w terapii zastoinowej niedomogi krążenia oraz wszczepieniem automatycznego kardiowertera-defibrylatora – ( AICD). Kilku pacjentów z w fazie schyłkowej niewydolności krążenia sysytemowego skierowano na operację przeszczepu serca do Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu.  W leczeniu napadowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania i trzepotania przedsionków w roku 2000 wykonano około 80 zabiegów kardiowersji elektrycznej ze wskazań nagłych i planowych. Placówka utrzymuje bliskie kontakty ze wszystkimi oddziałami kardiologicznymi regionu oraz konsultuje pacjentów hospitalizowanych w innych oddziałach Szpitala Morskiego im. PCK.

Struktura organizacyjna oddziału:

 • łączna liczba łóżek 35,
 • w tym 12 intensywnego nadzoru z monitorowaniem centralnym,
 • 10 łóżek półintensywnych ze stanowiskiem monitorującym i możliwością podglądu centralnego,
 • 15 łóżek diagnostyczno-obserwacyjnych;

Oddział Kardiologii wyposażony jest w sieć komputerową obejmującą 9 stanowisk, zintegrowaną z Pracowniami Diagnostycznymi, Poradnią Kardiologiczną i Izbą Przyjęć( 5 stanowisk).
Dział diagnostyczny tworzą:

 • Pracownia holterowska (24-godziny zapis ekg, 24- godzinny pomiar ciśnienia tętniczego krwi)
 • Pracownia testów wysiłkowych ( na bieżni, na cykloergometrze leżącym),
 • Gabinet echokardiograficzny (aparaty SONOS 2000 i En-Visor), (echokardiografia przezklatkowa TTE, echokardiografia przezprzełykowa TEE, echokardiograficzna próba dobutaminowa, echokardiografia kontrastowa);
 • Pracownia testów elektrofizjologicznych: (kontrola funkcji stymulatora; badanie TILT – test pochyleniowy; symulacja przezprzełykowa)

 Zespół:

Ordynator: lek. med. MICHAŁ SZPAJER

Z-ca Ordynatora: lek. med. DARIUSZ LESIŃSKI

Lekarze         

 • lek. med. Bartosz Borowski – starszy asystent
 • lek. med. Agnieszka Kowalska-Siczek – starszy asystent
 • lek. med. MAŁGORZATA ORACZ-BENKOWSKA – starszy asystent
 • lek. med. Hanna Muller – Koordynator ds. prof. zdr.,  starszy asystent
 • lek. med. Magdalena Wróblewska – starszy asystent

Wszyscy pracownicy Oddziału i Poradni Kardiologicznej uczestniczą aktywnie w ustawicznym procesie doskonalenia zawodowego (specjalizacje, kursy, szkolenia, seminaria , udział w konferencjach i sympozjach i zjazdach krajowych i zagranicznych itp).