CO Instytut Kraków – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki

1. Klinika Chirurgii Onkologicznej

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

tel. 12 422 49 28

W skład Kliniki Chirurgii Onkologicznej wchodzą:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Zabiegowy Urologii Onkologicznej
 • Oddział Zabiegowy Urologii Jednego Dnia
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
 • Pracownia Mammotomii
 • Pracownia Endoskopii
 • Blok Operacyjny

Do zadań Kliniki Chirurgii Onkologicznej należy w szczególności: leczenie chirurgiczne nowotworów litych w tym nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, skóry, tkanek miękkich i układu moczowego, wykonywanie małych zabiegów operacyjnych w ramach pobytów jednodniowych ,intensywna opieka medyczna nad chorymi po operacjach, zapewnienie czasu operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych, wprowadzanie do praktyki klinicznej nowych technologii takich jak biopsja węzła wartowniczego, ultrasonografia śródoperacyjna oraz prowadzenie szkoleń w tych dziedzinach ,szkolenia lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

tel. 12 422 49 28

Oddział Chirurgii Onkologicznej prowadzi działalność w zakresie leczenia chirurgicznego nowotworów litych w tym nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, skóry, tkanek miękkich i układu moczowego, wykonuje małe zabiegi operacyjne w ramach pobytów jednodniowych.

Oddział Zabiegowy Urologii Onkologicznej

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach

tel. 12 422 99 00 wew. 410

email: z5stelma@ cyf-kr.edu.pl

Oddział Zabiegowy Urologii Onkologicznej prowadzi działalność w zakresie leczenia chirurgicznego nowotworów układu moczowego w tym nowotworów prostaty, pęcherza moczowego, nerek, jądra, prącia, nadnerczy i innych chorób układu moczowego, wykonywaniem małych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w ramach pobytów jednodniowych, wprowadzaniem do praktyki klinicznej nowych technologii operacyjnych i zabiegów odtwórczych takich jak operacje pęcherza i organooszczędzające nerek, ultrasonografia śródoperacyjna oraz prowadzenie szkoleń w tych dziedzinach.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik: dr med. Marek Mizianty

tel. 12 422 99 00 wew. 376

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy: konsultacja chorych przed planowanymi operacjami (na etapie badań wstępnych) w ambulatoriach właściwych klinik, współpraca z właściwymi oddziałami w zakresie przygotowania chorych do planowanych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, znieczulenie chorych do operacji i zabiegów diagnostycznych na terenie Oddziału w Krakowie oraz zapewnienie im opieki pooperacyjnej według aktualnych standardów europejskich, leczenie chorych po rozległych operacjach onkologicznych oraz chorych w stanie zagrożenia życia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, realizacja programów badań w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, współpraca z innymi oddziałami w leczeniu chorych i prowadzeniu badań naukowych, całodobowe zabezpieczenie terenu szpitala w pomoc w zakresie reanimacji i konsultacji ciężkich stanów.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

Kierownik: dr med. Zbigniew Darasz

tel. 12 422 99 00 wew. 535

email: [email protected]

Do zadań Oddziału Chirurgii Jednego Dnia należy przeprowadzanie małych operacji w zakresie chirurgii onkologicznej, zarówno w celu diagnostycznym jak i leczniczym, w szczególności wykonywanie wybranych biopsji otwartych narządowych, wycięcia nowotworów skóry (w wybranych przypadkach z plastyką miejscową), wycięcia węzłów chłonnych diagnostyczne, mammotomie, diagnostyka endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia).

2. Klinika Ginekologii Onkologicznej

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Paweł Blecharz
tel. 12 6348238
e-mail: [email protected]
 

Do zadań Kliniki Ginekologii Onkologicznej należy w szczególności: działalność diagnostyczno–lecznicza w zakresie rozpoznawania i terapii nowotworów narządów płciowych, w tym pełnego profilu leczenia chirurgicznego, tele – i brachyterapii, chemio – i hormonoterapii, pełnoprofilowej działalności w zakresie leczenia chirurgicznego, teleradioterapii i brachyterapii nowotworów narządu rodnego, a także leczenia systemowego w wybranych sytuacjach klinicznych oraz leczenia skojarzonego, wdrażanie nowych metod diagnostyki i leczenia wspomagającego w ginekologii onkologicznej, wdrażanie standardowych protokołów postępowania terapeutycznego oraz upowszechnianie wiedzy onkologicznej w regionie, udział w badaniach naukowych krajowych i międzynarodowych w zakresie stosowania powyższych metod leczniczych w terapii nowotworów obejmującą molekularne czynniki predykcyjne i prognostyczne u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem i cisplatyną, działalność szkoleniowa w zakresie ginekologii onkologicznej w postaci organizacji kursów specjalizacyjnych oraz konferencji szkoleniowych dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

3. Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych

Kierownik: dr med. Ida Cedrych

tel. 12 423 10 34

Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych zajmuje się systemową chemio- i hormonoterapią ziarnicy złośliwej, chłoniaków nieziarniczych, raka jądra i raka jajnika. Ponadto prowadzona jest chemioterapia paliatywna w przypadku rozsiewu nowotworów o innej lokalizacji, a także leczenie skojarzone. W ramach międzynarodowej współpracy zespół Kliniki Nowotworów Układowych i Uogólnionych aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych nad wdrażaniem nowych metod leczenia. Dotyczy to zarówno leczenia uzupełniającego z użyciem nowych cytostatyków, jak i terapii celowanych. Ponadto do zadań kliniki należy , prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie specjalizacji z zakresu onkologii klinicznej, staże specjalistyczne w warunkach specjalizacji z innych kierunków.

W skład Kliniki Nowotworów Układowych i Uogólnionych wchodzi Oddział Chemioterapii Dziennej.

Oddział Chemioterapii Dziennej

Kierownik: lek. med. Tomasz Zemełka

tel. 12 422 99 00 wew. 362

4. Klinika Onkologii

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Jerzy Jakubowicz

tel. 12 422 99 00 w. 200

e-mail: [email protected]

W skład Kliniki Onkologii wchodzą:

 • Oddział Nowotworów Głowy i Szyi
 • Oddział Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej
 • Oddział Nowotworów Jamy Brzusznej

Oddział Nowotworów Głowy i Szyi

Kierownik: prof. dr hab. med. Bogdan Gliński

tel. 12 423 10 49

e-mail: [email protected]

Oddział Nowotworów Głowy i Szyi zajmuje się radykalną i paliatywną radio i chemioterapią chorych na nowotwory głowy i szyi, na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, nowotwory układu chłonnego, chorych na mięsaki tkanek miękkich a w szczególności: hospitalizacja chorych wymagających leczenia onkologicznego z zastosowaniem radioterapii samodzielnej, przedoperacyjnej, pooperacyjnej i chemio radioterapii, monitorowanie i leczenie odczynów popromiennych oraz terapia wspomagająca, leczenie zachowawcze powikłań popromiennych, wdrażanie nowych technik radioterapii, prowadzenie szkoleń w ramach specjalizacji z radioterapii onkologicznej dla lekarzy innych jednostek organizacyjnych. Oddział prowadzi badania prospektywne badanie nad pooperacyjną chemioradioterapią chorych na zaawansowanego raka terenu głowy i szyi, prospektywne badanie nad pooperacyjną chemioradioterapią chorych na zaawansowanego raka terenu głowy i szyi.

Oddział Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej

Kierownik: prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski

tel. 12 423 10 52

e-mail: [email protected]

Oddział Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej prowadzi leczenie chorych na nowotwory złośliwe zlokalizowane w obrębie piersi i klatki piersiowej z zastosowaniem radioterapii samodzielnej, pooperacyjnej oraz leczenia skojarzonego chemio-radioterapii, prowadzenie leczenia wspomagającego, monitorowanie i leczenie odczynów po radioterapii, wdrażanie nowych technik radioterapii, prowadzenie dydaktyki podyplomowej w ramach szkolenia specjalistycznego w radioterapii onkologicznej, prowadzenie szkoleń w ramach specjalizacji w zakresie radioterapii onkologicznej dla innych jednostek organizacyjnych.

Oddział Nowotworów Jamy Brzusznej

Kierownik: dr med. Jadwiga Nowak-Sadzikowska

tel. 12 422 88 60

e-mail: [email protected]

W Oddziale Nowotworów Jamy Brzusznej prowadzone jest leczenie, samodzielne i skojarzone (chemio i/lub hormonoterapia), chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego (rak nerki, moczowodu, pęcherza moczowego, stercza i jądra) oraz przewodu pokarmowego(nowotwory żołądka, dróg żółciowych, jelita grubego).

Oddział specjalizuje się w radykalnym leczeniu chorych na raka odbytu oraz raka pęcherza, stosując u chorych skojarzoną, równoczasową radiochemioterapię, pozwalającą na oszczędzenie narządów u większości chorych. Prowadzi również napromienianie pooperacyjne skojarzone z chemioterapią u chorych na zaawansowanego raka żołądka i pęcherzyka żółciowego, co zwiększa szansę chorych na wyleczenie.

Szeroka działalność Oddziału obejmuje również selektywne napromienianie węzłów chłonnych u chorych na nasieniaki jądra, radykalne napromienianie chłoniaków nieziarniczych o niskim stopniu złośliwości, konsolidacyjne napromienianie chłoniaków o wysokim stopniu złośliwości po uprzednim leczeniu systemowym, radioterapię radykalną u chorych na odosobnioną postać szpiczaka plazmocytowego i paliatywną u chorych na uogólnioną postać szpiczaka mnogiego, radykalne i paliatywne leczenie napromienianiem raka skóry, paliatywne napromienianie u chorych z objawowymi przerzutami do kości z nowotworów jamy brzusznej.