Profilaktyka | Do 250 mln zł rocznie na Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Do 250 mln zł rocznie na Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na lata 2016 – 2024. Program będzie finansowany z budżetu państwa. Na każdy rok jego realizacji będzie przeznaczone do 250 mln zł.

Założenia

Realizacja programu ma się przyczynić do zmniejszenia śmiertelności pacjentów chorych na nowotwory. Jego głównym celem jest zbliżenie się do wskaźników europejskich

w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory, które są powodem największej liczby zgonów.

Program zakłada zwiększenie odsetka wykrywalności nowotworów we wczesnym stadium, a także zmniejszenie regionalnych różnic w dostępie pacjentów do metod diagnozowania i leczenia tych chorób.

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych na lata 2016 – 2024 jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2006 – 2015.

Zadania zawarte w nowym programie

Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów

 • promowanie aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania;
 • działania na rzecz ograniczenia palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
 • działania na rzecz profilaktyki nowotworów złośliwych skóry w szczególności czerniaka złośliwego i zwiększenia zainteresowania pacjentów badaniami przesiewowymi;
 • promocja karmienia piersią.

Profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów

 • badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy;
 • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe;
 • badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca;
 • zakup i wymiana sprzętu diagnostycznego do wczesnego wykrywania nowotworów.

Wsparcie procesu leczenia nowotworów

 •  zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów;
 • zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci;
 • zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi.

Edukacja onkologiczna

 • działania mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki onkologicznej wśród personelu medycznego i przedstawicieli innych zawodów

  w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem programów przesiewowych i postępowania terapeutycznego.

Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów

 • działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce i jakości publikowanych danych.

Wskaźniki skuteczności programu

Podstawowym wskaźnikiem skuteczności programu jest wskaźnik 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory powodujące największą liczbę zgonów.

Skuteczność programu będzie także weryfikowana na podstawie:

 • zgłaszalności na przesiewowe badania cytologiczne;
 • zgłaszalności na przesiewowe badania mammograficzne;
 • liczby osób przypadających na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach;
 • liczby osób przeszkolonych w ramach programu;
 • stanu rejestracji danych o nowotworach złośliwych.

Przyczyny zachorowań

Nowotwory złośliwe należą do najpoważniejszych zagrożeń dla życia Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju w ostatnim 40-leciu rosła, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i wzrost ryzyka zachorowania związanego ze stylem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, spożycie alkoholu).

Do przyczyn wzrostu śmiertelności należy także zaliczyć brak świadomości zagrożenia chorobami nowotworowymi, a w konsekwencji niechęć społeczeństwa do wykonywania badań przesiewowych oraz do wczesnego zgłaszania się do lekarza w przypadku zauważenia ewentualnych zmian chorobowych.

źródło: www.mz.gov.pl