Pacjenci są leczeni bez względu czy mają kartę onkologiczną, czy nie – wywiad z dr. hab. n. med. Adamem Maciejczykiem, dyrektorem DCO

Strona główna / WYWIADY EXCLUSIVE / Pacjenci są leczeni bez względu czy mają kartę onkologiczną, czy nie – wywiad z dr. hab. n. med. Adamem Maciejczykiem, dyrektorem DCO

Pacjenci są leczeni bez względu czy mają kartę onkologiczną, czy nie – wywiad z dr. hab. n. med. Adamem Maciejczykiem, dyrektorem DCO

Od wejścia w życie tzw. pakietu onkologicznego minął już prawie rok. Szereg zmian w aktach prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną ma przede wszystkim służyć pacjentom, poprawiając jakość i dostępność opieki zdrowotnej, umożliwić wykrywanie chorób we wczesnym stadium dzięki m.in. rozszerzeniu możliwości diagnostycznych lekarzy POZ. O funkcjonowanie pakietu onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz plany na najbliższą przyszłość uwzględniające potrzeby pacjentów pytamy jego dyrektora – dr. hab. n. med. Adama Maciejczyka.

Dr. hab. n. med. Adam Maciejczyk

Panie Dyrektorze, jak Pan ocenia pakiet onkologiczny po już prawie roku funkcjonowania ?

Pakiet onkologiczny w swoich założeniach jest na pewno dobrą koncepcją. Świadczenia medyczne związane z diagnostyką

i leczeniem pacjentów chorych na nowotwory złośliwe z założenia nie powinny być objęte sztywnymi limitami finansowymi. Zdrowie i komfort pacjenta jest dla nas rzeczą najważniejszą. Pakiet onkologiczny pokazał, które szpitale naprawdę leczą pacjentów onkologicznych i umiały sobie poradzić z dużym wyzwaniem organizacyjnym jakim jest pakiet onkologiczny. Z powodów organizacyjnych pierwsze miesiące tego roku były najcięższe.

Wszyscy musieli się nauczyć zasad funkcjonowania pakietu onkologicznego. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować pracownikom, a przede wszystkim pacjentom za wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie. Po dwóch, trzech miesiącach pakiet onkologiczny powoli zaczął działać. Wśród pozytywnych elementów, które zostały wymuszone przez nowe zasady jest między innymi ustalenie szybkich terminów wykonania diagnostyki i rozpoczęcia leczenia, co zmusiło placówki medyczne do zmiany organizacji udzielania świadczeń.

Przed leczeniem szpitalnym każdy chory staje przed konsylium złożonym ze czterech specjalistów, którzy wspólnie decydują jaki rodzaj leczenia jest dla pacjenta optymalny i przyniesie najlepsze wyniki. Dodatkowo na konsylium dla każdego pacjenta zostaje przypisany koordynator, którego zadaniem jest między innymi pomoc pacjentowi w skoordynowaniu często długiego leczenia onkologicznego.

Wspólny cel związany z problemami związanymi z wdrożeniem i realizacją pakietu onkologicznego oraz dążeniem do poprawy jego założeń doprowadził do zawiązania ścisłej współpracy szpitali onkologicznych w Polsce. Wszystkie Centra Onkologii aktywnie działają nie tylko na rzecz poprawy pakietu onkologicznego, ale i całego systemu leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Obok wymienionych pozytywnych założeń należy wymienić czynniki, które powodują, że pakiet onkologiczny nie odniósł spodziewanego sukcesu. Bez wątpienia głównym czynnikiem negatywnie odbijającym się na ocenie pakietu jest bardzo duże obciążenie pracą administracyjną – aby obsłużyć pacjenta trzeba wcześniej wprowadzić dane do czterech różnych systemów informatycznych. Nie w sposób nie wspomnieć także o kwestiach finansowych. Pakiet jest z założenia nielimitowy, jednak z powodu zaniżonej wyceny procedur medycznych, a w niektórych przypadkach ich drastyczne obniżenie co spowodowało, że funkcjonowanie pakietu nie przeniosło się pozytywnie na poprawę wyniku finansowego szpitala. Sporym problemem dla dużych centrów onkologii jest niepełna diagnostyka pacjentów w innych placówkach. W takich przypadkach szpital musi ponieść dodatkowe koszty brakujących badań, które powodują, że ścieżka pacjenta niestety się wydłuża.

Czy wprowadzone 1 listopada br. zmiany w pakiecie, Pana zdaniem, zmierzają w dobrym kierunku?

Nowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia na pewno są krokiem w dobrym kierunku jednak nie rozwiązują większości problemów związanych z funkcjonowaniem pakietu onkologicznego. Do pozytywnych zmian mających duży wpływ na ścieżkę pacjenta onkologicznego należy wymienić: usystematyzowanie terminu realizacji zabiegu diagnostyczno-leczniczego (28 dni) – pomocne w przypadku braku możliwości postawienia diagnozy w warunkach ambulatoryjnych, możliwość generacji karty trzy dni po decyzji jej założenia oraz uproszczone konsylium dla nowotworów hematologicznych. Zmiany w określonych przypadkach poprawiają ścieżkę pacjenta, jednak należy podkreślić, że nadal nie rozwiązano podstawowego problemu – nadmiernego obciążenia pracą związaną z obsługą administracyjną pakietu onkologicznego.

Co zmieniło się w Dolnośląskim Centrum Onkologii w związku z wprowadzonymi zmianami?

Zmiany wprowadzone przez Ministra Zdrowia nie zmienią zbyt dużo w ścieżce pacjenta. Brak posiadania karty DiLO nie może być powodem odmowy leczenia. Pakiet onkologiczny pozwala jednak na łatwiejsze ustalenie ścieżki leczenia i szybsze uzyskanie przez szpital zapłaty za wykonane ponad limit procedury.

Ważniejsze z punktu widzenia finansowania świadczeń są zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Opublikowano projekty zmian w Zarządzeniach Prezesa NFZ, które zmieniają organizację oraz finansowanie pakietu onkologicznego. Bez wątpienia zwiększenie wyceny diagnostyki pogłębionej do współczynnika 1,2 w przypadku szybszego wykonania z jednej strony będą premiować placówki, które będą lepiej zorganizowane. Jednak z drugiej strony brak dokładnego opisania badań jakie można wykonać w poszczególnych diagnostykach może prowadzić do nadużyć w przypadku wykonania pacjentowi jakiegokolwiek badania wymienionego w katalogu,

a umożliwiającego rozliczenie diagnostyki onkologicznej.

Mimo zapowiedzi byłego już Ministra Zdrowia nie przewiduje się między innymi:

  • Objęcia pakietem onkologicznym w lecznictwie szpitalnym procedur radioterapii paliatywnej, świadczeń do sumowania (krew i żywienia), biopsji mammotmicznej.
  • Badania PET-CT nadal pozostaje kosztem diagnostyki wstępnej i pogłębionej w poradniach specjalistycznych. Koszt wykonania takiego badania kilkukrotnie przewyższa wartość płaconą przy realizacji poszczególnych rodzajów diagnostyki onkologicznej.

W październiku w Dolnośląskim Centrum Onkologii otwarto nową pracownię radioterapeutyczną, czy w najbliższej przyszłości planuje Pan kolejne zmiany z myślą o potrzebach Pacjentów? 

W celu zwiększenia dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych stale prowadzone są prace mające na celu zapewnienie możliwości leczenia jak największej ilości pacjentów onkologicznych z terenu całego Dolnego Śląska.

DCO jest trakcie budowy filii Zakładu Teleradioterapii w Jeleniej Górze. Analiza migracji pacjentów pozwala wyciągnąć wnioski, że pacjenci dużo chętniej podejmują leczenie w ośrodkach umiejscowionych w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania. W październiku 2014 roku minął rok od otwarcia fili Zakładu Teleradioterapii w Legnicy. Dzięki filii bez wątpienia wzrosła dostępność do procedur radioterapii dla pacjentów z regionu legnickiego, którzy aby uzyskać dostęp do leczenia nie muszą pokonywać dużych odległości jakie do tej pory dzieliły ich do najbliższego ośrodka radioterapii. Podobny efekt spodziewamy się osiągnąć w przypadku uruchomienia fili Zakładu Teleradioterapii w Jeleniej Górze.

Planowana jest budowa we Wrocławiu nowej siedziby szpitala onkologicznego do którego przeniesione zostaną wszystkie oddziały centrum onkologii. Jednak odległy termin oddania go do użytku nie pozwala nam na spokojne czekanie. Pacjenci onkologiczni wymagają stałego dostępu do nowoczesnych metod leczenia, dlatego w obecnej siedzibie szpitala prowadzone są, bądź planowane prace modernizacyjne, które pozwolą wszystkim pacjentom na dostęp do jak najnowocześniejszych procedur, które będą udzielane w jak najlepszych warunkach na jakie pozwalają nam obecna lokalizacja szpitala.

Unowocześniana jest Pracownia Brachyterapii, która pozwoli na poszerzenie terapii brachyterapii o procedury HDR. Dzięki stałej modernizacji aparatury z Zakładzie Teleradioterapii dbamy o utrzymanie jak najwyższego poziomu udzielanych świadczeń z zakresu radioterapii. Planowane jest rozszerzenie działalności Dolnośląskiego Centrum Onkologii o Oddział Medycyny Paliatywnej, który będzie dopełnieniem do posiadanego już w strukturze szpitala hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej. Budowa ośrodka Brest Unit pozwoli na poszerzenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia pacjentkom chorym na raka piersi. Prowadzone są również prace nad poszerzeniem dostępności do badań endoskopowych i świadczeń z zakresu urologii.

Wszystkie te działania Dolnośląskiego Centrum Onkologii mają na celu zapewnienie wszystkim pacjentom chorych na nowotwory złośliwe do jak najnowocześniejszych procedur, które pozwolą na osiągnięcie lepszych wyników leczenia.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czego życzyłby Pan Pacjentom?

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragnę złożyć życzenia przede wszystkim zdrowia, nadziei na lepsze jutro, przeżywania Świąt w ciepłej rodzinnej atmosferze, pełnej radości i miłości. A w nadchodzącym nowym roku życzę spokoju i realizacji własnych marzeń.

Rozmawiała Karolina Jasik