Poradnik w Prawach Pacjenta « Pacjent

Poradnik w Prawach Pacjenta

Jeżeli leczyłeś się w placówce służby zdrowia i czujesz, że nie obsłużono Cię z godnością i nie otrzymałeś odpowiedniej, należnej Tobie, fachowej pomocy lub przysługujące Ci prawa pacjenta zostały złamane, możesz dochodzić sprawiedliwości i zadośćuczynienia na kilka sposobów.

Jeśli będąc w Przychodni lub Szpitalu zauważysz niezgodności, które mogą wynikać z nie wywiązywania się z umowy z Funduszem, możesz zgłosić to w Sekcji ds. Skarg i Wniosków, która znajduje się w centrali oraz w każdym wojewódzkim oddziale NFZ. Sankcje jakie grożą zgłoszonej do Sekcji Placówce jest kontrola lub kary finansowe.

Natomiast jeśli sprawa dotyczy Ciebie osobiście i potrzebujesz pomocy możesz udać się do Rzecznika Praw Pacjenta. Organ ten ma obowiązek przeanalizować skargę i znaleźć sposób na poprawę sytuacji, w której wystąpiło naruszenie. Pierwszeństwo mają sprawy dotyczące opieki psychiatrycznej.

Można też złożyć sprawę do sądu. Pacjent lub jego spadkobiercy mogą dochodzić przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, czy przypadek, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne. Chodzi tutaj o zakażenie Pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego, spowodowany przez szeroko pojęty błąd w sztuce. Wniosek należy złożyć do odpowiedniej komisji wojewódzkiej.

Skargi można też składać do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. W przypadkach braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz stwierdzenia, że lekarz, postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, Pacjent może zwrócić się także do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, właściwego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego zakres odpowiedzialności zawodowej lekarzy w sprawach chorych, których dobro zostało bezpośrednio naruszone działaniem lekarza.

W zależności od sytuacji w jakiej znalazł się pacjent należy pamiętać, że jest kilka możliwości do wyboru. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na działanie przychodni lub szpitala. Niewłaściwe zachowanie personelu szpitala należy w pierwszej kolejności zgłosić do bezpośredniego przełożonego pracownika, którego sprawa dotyczy: ordynatora, kierownika opieki medycznej lub w przypadku przychodni jej kierownika. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia złożenia zażalenia. W każdej placówce, na widocznym miejscu, powinna znajdować się informacja dotycząca dni i godzin w których można wnieść taką skargę.

Możecie Państwo uzyskać również finansową rekompensatę od konkretnej placówki służby zdrowia. Należy złożyć żądanie do przełożonego jednostki oraz do firmy, która ją ubezpiecza, ponieważ każda placówka ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń. Na Państwa żądanie świadczeniodawca ma obowiązek podać dane firmy ubezpieczającej. Taką informacje posiada również każdy oddział wojewódzki NFZ.

Każdy ubezpieczony Pacjent może zwrócić się do Biura Praw Pacjenta lub rzecznika w oddziale wojewódzkim NFZ. Do rzecznika nie zgłaszamy się ze sprawami dotyczącymi postępowania lekarskiego tzn. zastrzeżeniami co do sposobu leczenia: błędnej diagnozy, zastosowanie nieodpowiednich leków, czy niewłaściwego postepowania diagnostycznego czy procesu leczenia. Takie skargi kierujemy do właściwego terytorialnie rzecznika odpowiedzialności zawodowej, działającego przy izbie lekarskiej. Rzecznik pacjenta natomiast zajmuje się przestrzeganiem praw w placówkach służby zdrowia, odpowiada na skargi i pytania pacjenta, wskazuje możliwości postępowania, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości we wniesionej sprawie.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych wskutek czyjegoś nawet nieumyślnego błędu (np. złamanie tajemnicy lekarskiej), można wystąpić do sądu o zadośćuczynienie finansowe za doznane krzywdy lub zasądzenie odpowiedniej kwoty na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny.

W przypadkach kiedy choroba wymaga dużych nakładów finansowych od Pacjenta, którego nie stać na leczenie, a NFZ nie chce pokryć kosztów terapii, zawsze można spróbować się odwołać. Mamy na to miesiąc od podjęcia decyzji terapeutycznej. Pismo kierujemy do dyrektora oddziału funduszu. Kolejne negatywne rozpatrzenie wniosku, ustawowo obowiązuje dyrektora do skierowania sprawy do sadu rejonowego w ciągu dwóch tygodni. Następnie wniosek trafia do sądu ubezpieczeń, do wydziału ubezpieczeń społecznych. Kolejne negatywne rozpatrzenie umożliwia skierowanie sprawy do sądu okręgowego, następnie do Sądu Najwyższego. Po wyczerpaniu tych wszystkich opcji zostaje jeszcze Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Należy równiez pamiętać, że lekarze są odpowiedzialni za swoje decyzje. W zależności od popełnionego błędu odpowiadają zawodowo, cywilnie lub karnie.

Za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego może zostać orzeczona kara dyscyplinarna tj.: upomnienie, nagana, czasowe lub trwałe pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy dotyczącej zdrowia, życia, dobrego imienia lekarz może zapłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Za przestępstwo określone prawem medykowi można ograniczyć lub pozbawić wolności, albo zasądzić grzywnę.