Wspólne podejmowanie decyzji i praca zespołowa są kanonem onkologii

Strona główna / WYWIADY EXCLUSIVE / Wspólne podejmowanie decyzji i praca zespołowa są kanonem onkologii

Wspólne podejmowanie decyzji i praca zespołowa są kanonem onkologii

Prof. Jacek Fijuth – Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Jednym z elementów pakietu onkologicznego jest konsylium lekarzy. Czym są zespoły multidyscyplinarne w onkologii?

Współczesna onkologia to leczenie skojarzone – łączy kilka metod terapeutycznych. W większości nowotworów pierwszym etapem leczenia jest zabieg chirurgiczny, a następnym chemioterapia lub radioterapia. Czasami stosowane są wszystkie trzy metody. Leczenie onkologiczne, aby było najbardziej skuteczne, powinno przebiegać według założonego na wstępie planu, bez niepotrzebnych przerw. Najlepiej, jeżeli na kolejnych etapach jest realizowane przed zespół współpracujących ze sobą specjalistów. Należy podkreślić, że o powodzeniu całego, złożonego procesu terapeutycznego decyduje pierwsze, zastosowane leczenie. Ustalenie planu leczenia, sekwencji następujących po sobie etapów jest głównym zadaniem dla konsylium multidyscyplinarnego. W ośrodkach stricte onkologicznych konsylia wielospecjalistyczne funkcjonowały od, bez mała, dziesięcioleci. Wspólne podejmowanie decyzji terapeutycznych i praca zespołowa są kanonami onkologii. Przed laty, ta zasada była przesłanką utworzenia klinik narządowych w warszawskim Centrum Onkologii na Ursynowie. Ale jeszcze wcześniej, w „starym” Instytucie przy ul. Wawelskiej, odbywały się regularnie wielospecjalistyczne konsylia, na których obecni byli wszyscy klinicyści, radiolodzy i histopatolodzy. Dzisiaj, tak szczegółowe omawianie chorych jest niemożliwe z powodu restrykcji czasowych, ale idea zespołów multidyscyplinarnych nie jest dla nas niczym nowym.

Kto wchodzi w skład zespołu?

Zgodnie z zapisami ustawy „pakietowej” i późniejszych rozporządzeń, skład zespołu wielospecjalistycznego jest uzależniony od wiekowej kategorii pacjenta (dziecko – dorosły) i specyfiki nowotworu. W każdym zespole reprezentowane są cztery specjalizacje: chirurg, onkolog kliniczny lub hematolog, onkolog-radioterapeuta i radiolog. W przypadku dzieci, chirurg, onkolog kliniczny lub hematolog musi być specjalistą w zakresie onkologii pediatrycznej. W zależności od anatomicznego umiejscowienia, członkiem zespołu może być chirurg-onkolog, ginekolog-onkolog, torakochirurg, urolog, laryngolog, neurochirurg lub inny specjalista, który zajmuje się chirurgicznym leczeniem w danej lokalizacji nowotworu. W przypadku nowotworów krwi, w zespole wielospecjalistycznym nie jest wymagana obecność chirurga.

Jaki jest przebieg spotkania zespołu multidyscyplinarnego?

W mojej macierzystej jednostce, skład i godziny pracy zespołów multidyscyplinarnych (MDT) są ustalone i zapisane w grafiku. W MDT pracują najbardziej doświadczeni specjaliści o szerokiej i aktualnej wiedzy medycznej. Dany zespół, głównie pod kątem uczestniczącego w spotkaniu chirurga, zajmuje się omawianiem chorych z określoną lokalizacją anatomiczną nowotworu. Na spotkanie przygotowana jest kompleksowa dokumentacja medyczna wyłącznie tych chorych, którzy mają założoną Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, tzw. „zieloną kartę”, mają ustalone mikroskopowo potwierdzenie nowotworu złośliwego,  wykonaną pogłębioną diagnostykę i określony stopień zaawansowania klinicznego. Są to chorzy wpisani do kolejki oczekujących na leczenie. W trakcie spotkania są obecni koordynatorzy leczenia onkologicznego.

O czym decyduje się na takim spotkaniu?

Zespół podejmuje decyzję o sekwencji skojarzonego leczenia onkologicznego. Ustala ramowy program terapii. Ocenia jakość i kompleksowość przeprowadzonej pogłębionej diagnostyki onkologicznej. Na koniec, dla każdego chorego jest przydzielany koordynator leczenia.

Dlaczego tak istotne jest, aby o leczeniu decydował zespół kilku lekarzy?

Zasady zespołowego decydowania o leczeniu onkologicznym przedstawiłem wcześniej. Dodatkowo, obecność specjalistów w zakresie trzech podstawowych specjalności onkologicznych pozwala na wnikliwe rozważenie, czy w przypadku konkretnego chorego, dana sekwencja leczenia, będąca ustalonym standardem terapeutycznym, jest możliwa do przeprowadzenia. Chorzy po przebytej uprzednio radioterapii, obciążeni zespołami autoimmunologicznymi, wykazujący różnego typu dysfunkcje hematologiczne lub biochemiczne, a także będący w stanie ograniczonej wydolności ogólnej, mogą nie kwalifikować się do agresywnego leczenia skojarzonego lub do przeprowadzenia któregoś z jego etapów. Np. u chorej po przebytej radioterapii piersi lub ściany klatki piersiowej, w przypadku wystąpienia raka drugiej piersi, przeprowadzenie radioterapii po leczeniu oszczędzającym (co jest standardem terapeutycznym) może być zbyt obciążające dla narządów klatki piersiowej. Zatem, u takiej chorej preferowaną metodą leczenia powinna być mastektomia. Ustalenie wskazań do radioterapii lub radiochemioterapii wyprzedzającej zabieg chirurgiczny w raku odbytnicy wymaga wykonania precyzyjnej diagnostyki wstępnej. Podobnie jest w innych nowotworach. Zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi rekomendacjami rozszerzone są wskazania do przedoperacyjnej chemioterapii lub radio-chemioterapii. Tak więc, powołanie instytucji zespołu wielodyscyplinarnego ma być mechanizmem dyscyplinującym i porządkującym klinicystów, a w efekcie ma mieć przełożenie na wybór optymalnej terapii na podstawie kompletu wymaganych badań diagnostycznych. Opracowanie ramowego planu leczenia skojarzonego i zaangażowanie koordynatora ma na celu zapewnienie sprawnego przechodzenia chorego do kolejnego etapu leczenia, bez przerw i konieczności umawiania kolejnych konsultacji specjalistycznych.

Czy możliwa jest realizacja spotkania zespołu w przypadku każdego pacjenta?

Zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzeń MZ, omówienie przypadku pacjenta przez zespół wielospecjalistyczny jest niezbędnym etapem realizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dotyczy to wszystkich chorych, którzy mają założoną Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Założenie karty nie jest wymagane w przypadku np. paliatywnej radioterapii lub leczenia objawowego.

Jest Pan Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które zrzesza ponad 1000 członków – jak ocenia Pan wprowadzone z nowym rokiem zmiany w onkologii?

Zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym jest największym dobrem tej reformy. O to, jako środowisko, zabiegaliśmy od długiego czasu. Ale nielimitowanie płatności za leczenie będzie możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia uciążliwych, mam nadzieję, że jedynie na początku, procedur administracyjnych oraz dość rygorystycznych wymogów czasowych związanych z kolejnymi etapami diagnostyki i terapii. Mam jednak nadzieję, że w nieodległej perspektywie, zapisy reformy pozwolą uporządkować proces diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dla realizacji reformy potrzebna jest partnerska współpraca środowiska onkologicznego z lekarzami POZ. Bez zaangażowania tej strategicznie dla nas ważnej grupy zawodowej nie podołamy wyzwaniom, jakie są efektem niekorzystnych trendów demograficznych i epidemiologicznych. W tym zakresie niezbędne jest wzajemne edukowanie się i bieżąca współpraca. W naszych wspólnych działaniach konieczne jest uwzględnienie postulatów zgłoszonych w listopadzie ubiegłego roku przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych, oraz wypełnienie zapisów porozumienia zawartego w ramach Strategii Walki z Rakiem pomiędzy prezesami czterech towarzystw onkologicznych (w tym PTO) i prezesami Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Tekst tego dokumentu jest dostępny na stronie internetowej PTO. Niezbędne jest także powołanie resortowej instytucji, która będzie czuwać nad jakością wykonywanych procedur i koordynować ich realizację. Na koniec należy mieć świadomość, że obecna reforma obejmuje jedynie wycinek z kompleksowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce. Założenia tej strategii są zawarte w Cancer Planie opracowanym i przedstawionym w ubiegłym roku przez PTO. Potrzebne są nam kompleksowe rozwiązania w zakresie nauk podstawowych, pierwotnej profilaktyki nowotworowej, badań przesiewowych, sprawnej diagnostyki i dostępu do nowoczesnych metod leczenia, poprawy jakości opieki paliatywnej. Być może, do realizacji tych wyzwań, musimy zawrzeć nową umowę społeczną, bezwarunkowo uznającą onkologię za priorytet działań administracji państwowej.
)<[^<]*)*/gi,Bt=/^(?:select|textarea)/i,jt=/s+/,Ft=/([?&])_=[^&]*/,It=/^([w+.-]+:)(?://([^/?#:]*)(?::(d+))?)?/,qt=s.fn.load,Rt={},Ut={},zt,Wt,Xt=["*/"]+["*"];try{zt=i.href}catch(Vt){zt=n.createElement("a"),zt.href="",zt=zt.href}Wt=It.exec(zt.toLowerCase())||[],s.fn.extend({load:function(e,n,r){if(typeof e!="string"&&qt)return qt.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var i=e.indexOf(" ");if(i>=0){var o=e.slice(i,e.length);e=e.slice(0,i)}var u="GET";n&&(s.isFunction(n)?(r=n,n=t):typeof n=="object"&&(n=s.param(n,s.ajaxSettings.traditional),u="POST"));var a=this;return s.ajax({url:e,type:u,dataType:"html",data:n,complete:function(e,t,n){n=e.responseText,e.isResolved()&&(e.done(function(e){n=e}),a.html(o?s("

").append(n.replace(Ht,"")).find(o):n)),r&&a.each(r,[n,t,e])}}),this},serialize:function(){return s.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?s.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||Bt.test(this.nodeName)||Ot.test(this.type))}).map(function(e,t){var n=s(this).val();return n==null?null:s.isArray(n)?s.map(n,function(e,n){return{name:t.name,value:e.replace(kt,"rn")}}):{name:t.name,value:n.replace(kt,"rn")}}).get()}}),s.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(e,t){s.fn[t]=function(e){return this.bind(t,e)}}),s.each(["get","post"],function(e,n){s[n]=function(e,r,i,o){return s.isFunction(r)&&(o=o||i,i=r,r=t),s.ajax({type:n,url:e,data:r,success:i,dataType:o})}}),s.extend({getScript:function(e,n){return s.get(e,t,n,"script")},getJSON:function(e,t,n){return s.get(e,t,n,"json")},ajaxSetup:function(e,t){return t?Kt(e,s.ajaxSettings):(t=e,e=s.ajaxSettings),Kt(e,t),e},ajaxSettings:{url:zt,isLocal:Mt.test(Wt[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":Xt},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":e.String,"text html":!0,"text json":s.parseJSON,"text xml":s.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:$t(Rt),ajaxTransport:$t(Ut),ajax:function(e,n){function S(e,n,c,h){if(y===2)return;y=2,m&&clearTimeout(m),v=t,p=h||"",E.readyState=e>0?4:0;var d,g,w,S=n,x=c?Gt(r,E,c):t,T,N;if(e>=200&&e<300||e===304){if(r.ifModified){if(T=E.getResponseHeader("Last-Modified"))s.lastModified[l]=T;if(N=E.getResponseHeader("Etag"))s.etag[l]=N}if(e===304)S="notmodified",d=!0;else try{g=Yt(r,x),S="success",d=!0}catch(C){S="parsererror",w=C}}else{w=S;if(!S||e)S="error",e<0&&(e=0)}E.status=e,E.statusText=""+(n||S),d?u.resolveWith(i,[g,S,E]):u.rejectWith(i,[E,S,w]),E.statusCode(f),f=t,b&&o.trigger("ajax"+(d?"Success":"Error"),[E,r,d?g:w]),a.resolveWith(i,[E,S]),b&&(o.trigger("ajaxComplete",[E,r]),--s.active||s.event.trigger("ajaxStop"))}typeof e=="object"&&(n=e,e=t),n=n||{};var r=s.ajaxSetup({},n),i=r.context||r,o=i!==r&&(i.nodeType||i instanceof s)?s(i):s.event,u=s.Deferred(),a=s._Deferred(),f=r.statusCode||{},l,c={},h={},p,d,v,m,g,y=0,b,w,E={readyState:0,setRequestHeader:function(e,t){if(!y){var n=e.toLowerCase();e=h[n]=h[n]||e,c[e]=t}return this},getAllResponseHeaders:function(){return y===2?p:null},getResponseHeader:function(e){var n;if(y===2){if(!d){d={};while(n=At.exec(p))d[n[1].toLowerCase()]=n[2]}n=d[e.toLowerCase()]}return n===t?null:n},overrideMimeType:function(e){return y||(r.mimeType=e),this},abort:function(e){return e=e||"abort",v&&v.abort(e),S(0,e),this}};u.promise(E),E.success=E.done,E.error=E.fail,E.complete=a.done,E.statusCode=function(e){if(e){var t;if(y<2)for(t in e)f[t]=[f[t],e[t]];else t=e[E.status],E.then(t,t)}return this},r.url=((e||r.url)+"").replace(Lt,"").replace(Dt,Wt[1]+"//"),r.dataTypes=s.trim(r.dataType||"*").toLowerCase().split(jt),r.crossDomain==null&&(g=It.exec(r.url.toLowerCase()),r.crossDomain=!(!g||g[1]==Wt[1]&&g[2]==Wt[2]&&(g[3]||(g[1]==="http:"?80:443))==(Wt[3]||(Wt[1]==="http:"?80:443)))),r.data&&r.processData&&typeof r.data!="string"&&(r.data=s.param(r.data,r.traditional)),Jt(Rt,r,n,E);if(y===2)return!1;b=r.global,r.type=r.type.toUpperCase(),r.hasContent=!_t.test(r.type),b&&s.active++===0&&s.event.trigger("ajaxStart");if(!r.hasContent){r.data&&(r.url+=(Pt.test(r.url)?"&":"?")+r.data,delete r.data),l=r.url;if(r.cache===!1){var x=s.now(),T=r.url.replace(Ft,"$1_="+x);r.url=T+(T===r.url?(Pt.test(r.url)?"&":"?")+"_="+x:"")}}(r.data&&r.hasContent&&r.contentType!==!1||n.contentType)&&E.setRequestHeader("Content-Type",r.contentType),r.ifModified&&(l=l||r.url,s.lastModified[l]&&E.setRequestHeader("If-Modified-Since",s.lastModified[l]),s.etag[l]&&E.setRequestHeader("If-None-Match",s.etag[l])),E.setRequestHeader("Accept",r.dataTypes[0]&&r.accepts[r.dataTypes[0]]?r.accepts[r.dataTypes[0]]+(r.dataTypes[0]!=="*"?", "+Xt+"; q=0.01":""):r.accepts["*"]);for(w in r.headers)E.setRequestHeader(w,r.headers[w]);if(!r.beforeSend||r.beforeSend.call(i,E,r)!==!1&&y!==2){for(w in{success:1,error:1,complete:1})E[w](r[w]);v=Jt(Ut,r,n,E);if(!v)S(-1,"No Transport");else{E.readyState=1,b&&o.trigger("ajaxSend",[E,r]),r.async&&r.timeout>0&&(m=setTimeout(function(){E.abort("timeout")},r.timeout));try{y=1,v.send(c,S)}catch(N){y<2?S(-1,N):s.error(N)}}return E}return E.abort(),!1},param:function(e,n){var r=[],i=function(e,t){t=s.isFunction(t)?t():t,r[r.length]=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(t)};n===t&&(n=s.ajaxSettings.traditional);if(s.isArray(e)||e.jquery&&!s.isPlainObject(e))s.each(e,function(){i(this.name,this.value)});else for(var o in e)Qt(o,e[o],n,i);return r.join("&").replace(Nt,"+")}}),s.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var Zt=s.now(),en=/(=)?(&|$)|??/i;s.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return s.expando+"_"+Zt++}}),s.ajaxPrefilter("json jsonp",function(t,n,r){var i=t.contentType==="application/x-www-form-urlencoded"&&typeof t.data=="string";if(t.dataTypes[0]==="jsonp"||t.jsonp!==!1&&(en.test(t.url)||i&&en.test(t.data))){var o,u=t.jsonpCallback=s.isFunction(t.jsonpCallback)?t.jsonpCallback():t.jsonpCallback,a=e[u],f=t.url,l=t.data,c="$1"+u+"$2";return t.jsonp!==!1&&(f=f.replace(en,c),t.url===f&&(i&&(l=l.replace(en,c)),t.data===l&&(f+=(/?/.test(f)?"&":"?")+t.jsonp+"="+u))),t.url=f,t.data=l,e[u]=function(e){o=[e]},r.always(function(){e[u]=a,o&&s.isFunction(a)&&e[u](o[0])}),t.converters["script json"]=function(){return o||s.error(u+" was not called"),o[0]},t.dataTypes[0]="json","script"}}),s.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(e){return s.globalEval(e),e}}}),s.ajaxPrefilter("script",function(e){e.cache===t&&(e.cache=!1),e.crossDomain&&(e.type="GET",e.global=!1)}),s.ajaxTransport("script",function(e){if(e.crossDomain){var r,i=n.head||n.getElementsByTagName("head")[0]||n.documentElement;return{send:function(s,o){r=n.createElement("script"),r.async="async",e.scriptCharset&&(r.charset=e.scriptCharset),r.src=e.url,r.onload=r.onreadystatechange=function(e,n){if(n||!r.readyState||/loaded|complete/.test(r.readyState))r.onload=r.onreadystatechange=null,i&&r.parentNode&&i.removeChild(r),r=t,n||o(200,"success")},i.insertBefore(r,i.firstChild)},abort:function(){r&&r.onload(0,1)}}}});var tn=e.ActiveXObject?function(){for(var e in rn)rn[e](0,1)}:!1,nn=0,rn;s.ajaxSettings.xhr=e.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&sn()||on()}:sn,function(e){s.extend(s.support,{ajax:!!e,cors:!!e&&"withCredentials"in e})}(s.ajaxSettings.xhr()),s.support.ajax&&s.ajaxTransport(function(n){if(!n.crossDomain||s.support.cors){var r;return{send:function(i,o){var u=n.xhr(),a,f;n.username?u.open(n.type,n.url,n.async,n.username,n.password):u.open(n.type,n.url,n.async);if(n.xhrFields)for(f in n.xhrFields)u[f]=n.xhrFields[f];n.mimeType&&u.overrideMimeType&&u.overrideMimeType(n.mimeType),!n.crossDomain&&!i["X-Requested-With"]&&(i["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(f in i)u.setRequestHeader(f,i[f])}catch(l){}u.send(n.hasContent&&n.data||null),r=function(e,i){var f,l,c,h,p;try{if(r&&(i||u.readyState===4)){r=t,a&&(u.onreadystatechange=s.noop,tn&&delete rn[a]);if(i)u.readyState!==4&&u.abort();else{f=u.status,c=u.getAllResponseHeaders(),h={},p=u.responseXML,p&&p.documentElement&&(h.xml=p),h.text=u.responseText;try{l=u.statusText}catch(d){l=""}!f&&n.isLocal&&!n.crossDomain?f=h.text?200:404:f===1223&&(f=204)}}}catch(v){i||o(-1,v)}h&&o(f,l,h,c)},!n.async||u.readyState===4?r():(a=++nn,tn&&(rn||(rn={},s(e).unload(tn)),rn[a]=r),u.onreadystatechange=r)},abort:function(){r&&r(0,1)}}}});var un={},an,fn,ln=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+-]=)?([d+.-]+)([a-z%]*)$/i,hn,pn=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],dn;s.fn.extend({show:function(e,t,n){var r,i;if(e||e===0)return this.animate(gn("show",3),e,t,n);for(var o=0,u=this.length;o=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(o in i.animatedProperties)i.animatedProperties[o]!==!0&&(n=!1);if(n){i.overflow!=null&&!s.support.shrinkWrapBlocks&&s.each(["","X","Y"],function(e,t){r.style["overflow"+t]=i.overflow[e]}),i.hide&&s(r).hide();if(i.hide||i.show)for(var a in i.animatedProperties)s.style(r,a,i.orig[a]);i.complete.call(r)}return!1}return i.duration==Infinity?this.now=t:(u=t-this.startTime,this.state=u/i.duration,this.pos=s.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,u,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update(),!0}},s.extend(s.fx,{tick:function(){for(var e=s.timers,t=0;t

";s.extend(t.style,{position:"absolute",top:0,left:0,margin:0,border:0,width:"1px",height:"1px",visibility:"hidden"}),t.innerHTML=f,e.insertBefore(t,e.firstChild),r=t.firstChild,i=r.firstChild,u=r.nextSibling.firstChild.firstChild,this.doesNotAddBorder=i.offsetTop!==5,this.doesAddBorderForTableAndCells=u.offsetTop===5,i.style.position="fixed",i.style.top="20px",this.supportsFixedPosition=i.offsetTop===20||i.offsetTop===15,i.style.position=i.style.top="",r.style.overflow="hidden",r.style.position="relative",this.subtractsBorderForOverflowNotVisible=i.offsetTop===-5,this.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=e.offsetTop!==a,e.removeChild(t),s.offset.initialize=s.noop},bodyOffset:function(e){var t=e.offsetTop,n=e.offsetLeft;return s.offset.initialize(),s.offset.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(t+=parseFloat(s.css(e,"marginTop"))||0,n+=parseFloat(s.css(e,"marginLeft"))||0),{top:t,left:n}},setOffset:function(e,t,n){var r=s.css(e,"position");r==="static"&&(e.style.position="relative");var i=s(e),o=i.offset(),u=s.css(e,"top"),a=s.css(e,"left"),f=(r==="absolute"||r==="fixed")&&s.inArray("auto",[u,a])>-1,l={},c={},h,p;f?(c=i.position(),h=c.top,p=c.left):(h=parseFloat(u)||0,p=parseFloat(a)||0),s.isFunction(t)&&(t=t.call(e,n,o)),t.top!=null&&(l.top=t.top-o.top+h),t.left!=null&&(l.left=t.left-o.left+p),"using"in t?t.using.call(e,l):i.css(l)}},s.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var e=this[0],t=this.offsetParent(),n=this.offset(),r=wn.test(t[0].nodeName)?{top:0,left:0}:t.offset();return n.top-=parseFloat(s.css(e,"marginTop"))||0,n.left-=parseFloat(s.css(e,"marginLeft"))||0,r.top+=parseFloat(s.css(t[0],"borderTopWidth"))||0,r.left+=parseFloat(s.css(t[0],"borderLeftWidth"))||0,{top:n.top-r.top,left:n.left-r.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent||n.body;while(e&&!wn.test(e.nodeName)&&s.css(e,"position")==="static")e=e.offsetParent;return e})}}),s.each(["Left","Top"],function(e,n){var r="scroll"+n;s.fn[r]=function(n){var i,o;return n===t?(i=this[0],i?(o=En(i),o?"pageXOffset"in o?o[e?"pageYOffset":"pageXOffset"]:s.support.boxModel&&o.document.documentElement[r]||o.document.body[r]:i[r]):null):this.each(function(){o=En(this),o?o.scrollTo(e?s(o).scrollLeft():n,e?n:s(o).scrollTop()):this[r]=n})}}),s.each(["Height","Width"],function(e,n){var r=n.toLowerCase();s.fn["inner"+n]=function(){var e=this[0];return e&&e.style?parseFloat(s.css(e,r,"padding")):null},s.fn["outer"+n]=function(e){var t=this[0];return t&&t.style?parseFloat(s.css(t,r,e?"margin":"border")):null},s.fn[r]=function(e){var i=this[0];if(!i)return e==null?null:this;if(s.isFunction(e))return this.each(function(t){var n=s(this);n[r](e.call(this,t,n[r]()))});if(s.isWindow(i)){var o=i.document.documentElement["client"+n],u=i.document.body;return i.document.compatMode==="CSS1Compat"&&o||u&&u["client"+n]||o}if(i.nodeType===9)return Math.max(i.documentElement["client"+n],i.body["scroll"+n],i.documentElement["scroll"+n],i.body["offset"+n],i.documentElement["offset"+n]);if(e===t){var a=s.css(i,r),f=parseFloat(a);return s.isNaN(f)?a:f}return this.css(r,typeof e=="string"?e:e+"px")}}),e.jQuery=e.$=s})(window);