Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – Zakłady

Zakłady

1. Zakład Wirusologii

Zakład prowadzi prace naukowe i działalność usługową, szkoleniową i konsultacyjną w dziedzinie wirusologii medycznej, zwłaszcza w zakresie diagnostyki i epidemiologii wirusów ważnych ze względu bezpieczeństwa przetoczeń krwi, w tym wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV), typu B (HBV), typu C (HCV), wirusa nabytego niedoboru odporności (HIV), paryowirusa B19 (B19V), wirusa cytomegalii (CMV), wirusa Epsteina-Barra (EBV) i poliomawirusy (BKV/JCV). W zakładzie diagnozowane są także zakażenia o etiologii innej niż wirusowa, w tym kiła i toksoplazmoza. Zakład prowadzi badania weryfikacyjne i uzupełniające dla wszystkich RCKiK i pełni funkcje ośrodka referencyjnego w zakresie zakażeń wirusowych przenoszonych przez krew.

Zainteresowania naukowe Zakładu wiążą się z profilem prowadzonej działalności diagnostycznej, w tym z doskonaleniem metod detekcji zakażeń u dawców, analizą danych epidemiologicznych i badaniem polimorfizmów wirusów przenoszonych przez krew. Badania te obejmują wdrażanie i doskonalenie metod wykrywania, algorytmów monitorowania zakażeń wirusowych u chorych, różnicowanie zakażeń latentnych i aktywnych oraz ocenę skuteczności leczenia przeciwwirusowego. Prowadzone są również badania z zakresu epidemiologii molekularnej wirusów obejmujące identyfikację „mutantów ucieczki” i dróg ich przenoszenia.

Zakład prowadzi wykłady w ramach kursów CMKP dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,dla lekarzy specjalizujących się w transfuzjologii klinicznej i hematologii, a także kursy i szkolenia dla dyrektorów RCKIK i konsultantów wojewódzkich w dziedzinie transfuzjologii.

W skład Zakładu wchodzą Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew i Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów.

Kierownik:  dr hab n. med. Piotr Grabarczyk

Zespół: 

 • dr n. przyr. Maria Mikulska
 • mgr Aleksandra Kalińska
 • mgr Aneta Kopacz
 • mgr Dorota Kubicka–Russel
 • mgr Grzegorz Liszewski
 • mgr Ewa Sulkowska
 • mgr Ewelina Wernio
 • tech. Anna Chrzanowska
 • mgr Aneta Klimczak – Plichta
 • mgr Joanna Sierżęga
 • mgr Paulina Zwolińsk
 • mgr Dominika Moskalik
 • Ewa Noceń
 • Anna Potępa
 • Zofia Grzywacz

Sekretariat: mgr Katarzyna Tkaczuk


Adres:ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

Tel.(22) 34-96-600 wew. 135

Fax.(22) 34-96-614

e-mail: [email protected]

Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew

Kierownik: dr n. przyr. Maria Mikulska

Zespół: 

 • mgr Aneta Klimczak – Plichta
 • mgr Joanna Sierżęga
 • mgr Ewa Sulkowska
 • mgr Paulina Zwolińska
 • mgr Dominika Moskalik, Ewa Noceń


Tel.(22) 34-96-600 wew. 149, 203

e-mail:   [email protected]

Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów

Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk

Zespół:

 • mgr Aleksandra Kalińska
 • mgr Aneta Kopacz
 • mgr Dorota Kubicka-Russel
 • mgr Grzegorz Liszewski
 • mgr Ewelina Wernio
 • tech. Anna Chrzanowska
 • Anna Potępa


Tel. (22) 34-96-600 wew. 121, 193

Fax.        (22) 34 96 603

e-mail:   [email protected]

Badania CMV, EBV, Paryowirus B19, BKV, JCV:

tel. (22) 34-96-600 wew. 144

fax. (22) 34-96-614

Badania HAV, HBV, HCV, HIV:

tel. (22) 34-96-600 wew. 121,193

fax. (22) 34-96-603

  2. Zakład Transfuzjologii

  Zakład prowadzi działalność naukową i usługową w dziedzinie transfuzjologii i mikrobiologii, a także realizuje szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Zakład zajmuje się również prowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi, Ośrodka Dawców Szpiku, Banku Komórek Macierzystych i Banku Krwi oraz prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem leczenia preparatami krwiopochodnymi w Instytucie.

  Zakład prowadzi także działalność organizacyjną wynikającą z zadań Ustawy o publicznej służbie krwi. Prowadzi merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, publikuje medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i ich wydawania, a także przeprowadza kontrole w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK). Zakład prowadzi kontrole jakości składników krwi wytwarzanych w CKiK oraz bierze udział w pracach związanych z rejestracją i zwalnianiem serii produktów krwiopochodnych. Ponadto w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia (MZ) i Narodowym Centrum Krwi (NCK) bierze udział w pracach legislacyjnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zakład Transfuzjologii monitoruje także realizację projektów Wspólnoty Europejskiej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

  Działalność usługowa Zakładu obejmuje przygotowywanie do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej, szpiku oraz krwi pępowinowej, przygotowywania „sztucznych łez” z autologicznej surowicy dla pacjentów z zespołem suchego oka w przebiegu zespołu GVHD, pobierania autologicznej krwi i jej składników w celu przygotowania preparatów kleju fibrynowego, żelu płytkowego i innych specjalistycznych składników krwi oraz wykonywania unikatowych badań specjalistycznych z zakresu transfuzjologii.

  Działalność naukowa Zakładu dotyczy zagadnień metodyki otrzymywania i przechowywania krwi i jej składników oraz ich stosowania. Zakład prowadzi prace nad kliniczną oceną właściwości hemostatycznych i możliwościami zastosowania w lecznictwie kleju fibrynowego i autologicznych żeli płytkowych. Zakład bierze udział w badaniach oceniających jakość i bezpieczeństwo składników krwi przechowywanych w roztworach wzbogacających, poddawanych napromieniowaniu, inaktywacji i innym nowo wprowadzonym do krwiodawstwa procedurom.

  Zakład prowadzi działalność szkoleniową, organizując i uczestnicząc w prowadzeniu kursów z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla personelu zatrudnionego w jednostkach publicznej służby krwi, dla lekarzy w ramach specjalizacji z transfuzjologii klinicznej oraz dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Zakład prowadzi również szkolenia indywidualne.

  W skład Zakładu wchodzą Pracownie Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi, Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych, Zapewnienia Jakości, Organizacji Służby Krwi, Mikrobiologii oraz Ośrodek Dawców Szpiku.

  Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

  Zespół: 

  • p.o. dr n. farm. Elżbieta Lachert
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód
  • dr n. farm. Aleksandra Dąbrowska
  • dr n. med. Aleksandra Rosiek
  • mgr farm. Jolanta Kubis
  • lek. med. Hanna Gardecka
  • lek. med. Lech Rzymkiewicz
  • mgr Karolina Janik
  • mgr Anna Kuziak
  • mgr Agata Płodzich
  • mgr Ewa Potocka
  • mgr Anna Tomaszewska
  • mgr Krystyna Dudziak
  • st. tech. Andrzej Bogdanik
  • st. tech. Elżbieta Frankowska
  • st. tech. Zygmunt Krasiński
  • st. tech. Małgorzata Pawlik
  • st. tech. Bożena Wasilewska
  • st. tech. Elżbieta Wiśniakowska
  • Marzena Kłokocka
  • Zofia Kwiecień 

  Sekretariat: Żaneta Mioduszewska


  Adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

  Tel. 22 34-96-371

  Fax. 22 34-96-372

  e-mail:[email protected]

  Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi

  W Pracowni wykonywane są zabiegi lecznicze plazmaferezy, trombaferezy, leukaferezy oraz separacji krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej. Poza tym Pracownia zajmuje się zaopatrzeniem w krew i jej składniki wszystkich potrzebujących chorych przebywających w Klinikach Instytutu.

  Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód

  Zespół:

  • lek. med. Hanna Gardecka,
  • ek. med. Lech Rzymkiewicz
  • mgr Hanna Kubik
  • mgr Beata Wiśniewska
  • Iwona Dziarnowska
  • Bożena Knyt
  • Monika Matusz
  • Ewa Piotrowiak
  • Ewa Szczepańska
  • Marzena Wójcik
  • Elżbieta Zawirska


  Tel.(22) 34-96-279

  e-mail:[email protected]

  Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych

  W Pracowni wykonywane są unikatowe hematologiczne badania diagnostyczne i analityczne z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, m.in. badanie czasu przeżycia krwinek płytkowych i czasu przeżycia erytrocytów. W strukturach Pracowni działa Bank Komórek Krwiotwórczych, zajmujący się pobieraniem i przechowywaniem krwiotwórczych komórek macierzystych.

  Kierownik: p.o. mgr Karolina Janik

  Zespół:

  • st. tech. Andrzej Bogdanik
  • st. tech. Elżbieta Frankowska
  • st. tech. Zygmunt Krasiński
  • st. tech. Małgorzata Pawlik


  Tel.(22) 34-96-381

  e-mail:[email protected]

  Ośrodek Dawców Szpiku

  Ośrodek Dawców Szpiku prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie promocji transplantologii, ze szczególnym uwzględnieniem dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych. Ośrodek rekrutuje i bada nowych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, uczestniczy w ostatecznej ich kwalifikacji i pobieraniu komórek krwiotwórczych, a także koordynuje opiekę zdrowotną nad dawcą po ich pobraniu.

  Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Czyż

  Zespół:

  • dr n. farm.  Aleksandra Dąbrowska
  • mgr Aleksandra Czajkowska


  Tel.(22) 34-96-279

  e-mail:[email protected]

  Pracownia Zapewnienia Jakości

  W Pracowni prowadzone są badania kontroli jakości składników krwi otrzymywanych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi i kontroli seryjnej wstępnej produktów krwiopochodnych. Pracownia zajmuje się organizacją szkoleń specjalizacyjnych i doskonalących dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Sprawuje nadzór nad organizacją kontroli w jednostkach publicznej służby krwi.

  Kierownik: dr n. farm. Elżbieta Lachert

  Zespół:

  • mgr farm. Jolanta Kubis
  • mgr Ewa Potocka
  • mgr Agata Płodzich
  • st. tech. Elżbieta Wiśniakowska
  • Marzena Kłokocka
  • Elżbieta Kowalczyk


  Tel.(22) 34-96-382

  e-mail:[email protected]

  Pracownia Organizacji Służby Krwi

  Pracownia prowadzi działalność organizacyjno-merytoryczną wynikającą z zadań określonych Ustawą o publicznej służbie krwi.

  Kierownik: mgr Anna Tomaszewska

  Zespół:

  • dr n. med. Aleksandra Rosiek
  • mgr Krystyna Dudziak
  • inż. Krzysztof Sutkowski
  • Monika Kacprzak
  • Paweł Kłobukowski


  Tel.(22) 34-96-379

  e-mail:[email protected]

  Pracownia Mikrobiologii

  Pracownia prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną zakażeń oraz monitoruje lekowrażliwość szczepów bakteryjnych izolowanych z próbek klinicznych od pacjentów hospitalizowanych w Instytucie. Działalność Pracowni i ścisła współpraca z Pielęgniarką Epidemiologiczną i Zespołem ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych stanowią zasadnicze ogniwa w procesie kontroli i zapobiegania tym zakażeniom.

  Kierownik: mgr Ewa Mik

  Zespół:

  • mgr Anna Kuziak
  • st. tech. Bożena Wasilewska
  • Zofia Kwiecień

  Tel.         (22) 34-96-616
  e-mail:   [email protected]

   3. Zakład Radiologii Diagnostycznej i Zabiegowej

   Zakład prowadzi działalność usługową i naukową w dziedzinie radiologii diagnostycznej i zabiegowej oraz prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Posiada bogatą i nowoczesną infrastrukturę i aparaturę pozwalającą na prowadzenie diagnostyki i realizację badań naukowych. Wszystkie aparaty działają w systemie cyfrowym, a pełna informatyzacja pozwala na elektroniczną archiwizację badań.

   Zakład przeprowadza diagnostyczne badania obrazowe techniką radiologiczną, tomografii komputerowej i ultrasonografii (USG) oraz pełen zakres badań naczyniowych, w tym angiografię, angiografię tomografii komputerowej, flebografię i USG metodą Dopplera. W oparciu o współpracę z Kliniką Chirurgii Naczyniowej przeprowadzane są liczne zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik wewnątrznaczyniowych, m.in. leczenie tętniaków aorty brzusznej i piersiowej, zwężeń tętnic szyjnych oraz wiele innych. Zakład współorganizuje z Kliniką Chirurgii Naczyniowej szkolenia z zakresu zabiegów wewnątrznaczyniowych.

   W skład Zakładu wchodzą Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii, Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Angiografii.

   Kierownik:   dr n. med. Jarosław Iwanowski

   Zespół:     

   • lek. med. Magdalena Zbikowska
   • dr n. med. Andrzej Juszyński
   • lek. med. Jacek Proniewski
   • lek. med. Mateusz Terlecki
   • lek. med. Jerzy Wójtowicz
   • lek. med. Janina Żulewska
   • st. tech. Aleksandra Cieślak
   • st. tech. Małgorzata Czajkowska
   • st. tech. Gabriela Michałowska
   • st. tech. Krystyna Wiśniewska
   • tech. Kamil Węgrzycki
   • tech. Wojciech Winiarski

   Sekretariat: Elżbieta Dłutek
   Rejestracja: Michał Wójcik, Ewelina Głowacka


   Adres:ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

   Tel.(22) 34-96-367, (22) 34-96-450

   e-mail:[email protected]

   Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii

   Kierownik: dr n. med. Andrzej Juszyński

   Zespół:

   • lek. med. Janina Żulewska
   • lek.med. Jacek Proniewski


   Tel. (22) 34-96-367

   Pracownia Tomografii Komputerowej

   Zespół:

   • lek. med. Magdalena Zbikowska
   • lek. med. Mateusz Terlecki


   Tel. (22) 34-96-130

    4. Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej

    Zakład prowadzi działalność diagnostyczną, naukową, dydaktyczną i ekspercką w zakresie immunologii hematologicznej i transfuzjologicznej. Celem działalności jest opracowywanie i wdrażanie metod badawczych zapewniających bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników, nowoczesnych metod diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami erytrocytów, płytek i leukocytów, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu.

    Do głównych zadań Zakładu należy również nadzór merytoryczny nad badaniami w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej prowadzonymi w jednostkach Publicznej Służbie Krwi. Zakład prowadzi programy oceny jakości i audytuje laboratoria funkcjonujące w centrach krwiodawstwa i w szpitalach, które zajmują się badaniami przedtransfuzyjnymi i badaniami w zakresie konfliktów matczyno-płodowych. Jednym z nich jest Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej, w którym uczestniczy blisko 400 labratoriów. Zakład prowadzi także badania dopuszczające odczynniki z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz wykonuje ekspertyzy dotyczące aparatury.
    Pracownie wchodzące w skład zakładu biorą udział w międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli jakości (UK NEQAS, programy oceny jakości Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania Krwi (ISBT).

    Naukowe zainteresowania Zakładu wiążą się z profilem prowadzonej działalności diagnostycznej i eksperckiej i dotyczą immunologii krwinek czerwonych, płytek krwi i granulocytów, konfliktów matczyno płodowych i chorób płodu i noworodka wywalanych alloprzeciwcialami do tych komórek (choroba hemolityczna płodu noworodka, alloimmunologiczna małoplytkowośc płodu/noworodka, alloimmunologiczna granulocytopenia plodu/noworodka), badań chimeryzmu po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych i diagnostyki wrodzonych i nabytych niedokrwistości hemolitycznych oraz dyserytropoetycznych.

    Zakład prowadzi liczne szkolenia, kursy i wykłady dla diagnostów specjalizujących się w laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, dla lekarzy specjalizujących się w hematologii i transfuzjologii klinicznej oraz dla lekarzy ginekologów, położników i neonatologów.

    W skład Zakładu wchodzą Pracownie: Immunologii Krwinek Czerwonych, Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi, Immunopatologii Ciąży, Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie, Grup Krwi i Prób Zgodności oraz Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu, a także Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów immunologii Transfuzjologicznej.

    Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

    Zespół:

    • prof. dr hab. n. med. Krystyna Maślanka
    • dr n. przyr. Katarzyna Guz (Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)
    • dr n. farm. Bogumiła Michalewska (Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)
    • dr n. przyr. Agnieszka Orzińska
    • dr n. med. Małgorzata Uhrynowska (Specjalista transfuzjologii klinicznej, specjalista neurolog)
    • mgr Monika Pelc-Kłopotowska
    • mgr Hanna Łopieńska
    • mgr Patrycja Łopacz,
    • mgr Hanna Pyl
    • mgr Beata Wojciechowska
    • mgr Justyna Bednarz
    • mgr Agnieszka Kowalska
    • mgr Ilona Sonka-Zdulska
    • mgr Maria Nowaczek–Migas
    • mgr Magdalena Michalik
    • inż. tech. Jadwiga Sak-Budzisz
    • mgr Agnieszka Wróbel
    • mgr Ewa Gołaszewska
    • mgr Justyna Spychalska
    • mgr Justyna Smolarczyk–Wodzyńska
    • mgr Magdalena Krzemieniowska
    • mgr Pamela Bartoszewicz
    • mgr Joanna Skulimowska
    • mgr Anna Piekarska
    • mgr Katarzyna Kuziora
    • mgr Justyna Pastuszka
    • mgr Anna Myślińska,
    • mgr Anna Główka
    • dr Paweł Turowski
    • mgr Edyta Klimczok Jajor
    • st. tech. Ewa Dudnikow
    • st. tech. Beata Sierocka
    • st. tech. Halina Nasiegniewska
    • Halina Podgórska 

    Sekretariat: Barbara Ordziejewska


    Adres:   ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa

    Tel.(22) 34-96-611 (22) 34-96-600 w. 204

    Fax.(22) 34-96-611

    e-mail:  [email protected]

    Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych

    W Pracowni wykonywany jest pełen zakres diagnostyki w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej, w tym badania konsultacyjne w laboratoriach centrów krwiodawstwa w przypadkach zaistnienia trudności w określeniu swoistości przeciwciał występujących u chorych i kobiet w ciąży. Badania prowadzone są w oparciu o wykorzystanie zasobów banku próbek krwinek o rzadkich antygenach i próbek osocza z przeciwciałami o unikalnych swoistościach (SCARF). Jednocześnie, dzięki dostępowi do międzynarodowych baz danych o dawcach o unikalnych antygenach służymy informacjami o dostępności krwi do przetoczenia. Pracownia prowadzi też badania diagnostyczne niedokrwistości autoimmunohemolitycznych. Prowadzona jest też diagnostyka serologiczna słabych odmian antygenów, szczególnie w układzie ABO i Rh, a także diagnostyka hemolitycznych odczynów poprzetoczeniowych.

    Kierownik: dr n. farm. Bogumiła Michalewska

    Zespół: 

    • mgr Justyna Bednarz
    • mgr Hanna Łopieńska
    • mgr Agnieszka Ożóg
    • mgr Monika Pelc – Kłopotowska


    Tel. (22) 34-96-600 w. 224

    e-mail:
    [email protected]

    Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi

    Pracownia jako jedyna w Polsce prowadzi od wielu lat szeroki zakres badań wysokospecjalistycznych obejmujących diagnostykę konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów płytek krwi lub granulocytów, autoimmunologicznych małopłytkowości i granulocytopenii pierwotnych i wtórnych, diagnostykę niehemolitycznych odczynów poprzetoczeniowych i TRALI (transfusion-related acute lung injury) oraz immunologicznych przyczyn oporności na przetaczane koncentraty płytek krwi. Pracownia prowadzi także diagnostykę małopłytkowości polekowych, diagnostykę małopłytkowości rzekomej oraz diagnostykę niedoborów glikoprotein błonowych płytek krwi (trombastenia Glanzmanna, zespół Bernarda-Souliera).

    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna  Maślanka

    Zespół:

    • mgr Anna Główka
    • mgr Patrycja Łopacz
    • mgr Agnieszka Wróbel
    • inż. st. tech. Jadwiga Sak-Budzisz
    • st.  tech. Halina Nasiegniewska
    • st. tech. Beata Sierocka


    Tel.(22) 34-96-600 w. 148

    e-mail:[email protected]

    Pracownia Immunopatologii Ciąży

    Pracownia diagnozuje konflikt matczyno-płodowy w zakresie wszystkich antygenów czerwonokrwinkowych, również – jako jedyna w Polsce – w zakresie antygenów powszechnych i prywatnych. Diagnozuje też, we współpracy z Pracownią Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi trombocytopenię i granulocytopenię płodowo-noworodkową, a we współpracy z Pracownią Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu wykonuje nieinwazyjne badania antygenów płodu z układu Rh z osocza matki. We współpracy z Pracownią Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie, Pracownia wykonuje badania przecieku matczyno-płodowego za pomocą cytometrii przepływowej. Kobiety w ciąży z małopłytkowością oraz kobiety z przeciwciałami objęte są kompleksową opieką w Poradni Hematologicznej dla Kobiet w Ciąży w Przychodni Specjalistycznej.

    Kierownik: dr n. med. Małgorzata Uhrynowska

    Zespół:

    • mgr Magdalena Michalik
    • mgr Maria Nowaczek-Migas


    Tel.(22) 34-96-600 w. 221

    e-mail:[email protected]

    Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie

    W Pracowni wykonywane są unikatowe badania diagnostyczne w kierunku sferocytozy wrodzonej, hemoglobinopatii, talasemii, enzymopatii krwinki czerwonej, nocnej napadowej hemoglobinurii oraz wrodzonych niedokrwistości dyserytropoetycznych. We współpracy z Pracownią Immunopatologii Ciąży wykonywane są też badania przecieku płodowo-matczynego oraz ocena materiału uzyskanego na drodze kordocentezy metodą cytometrii przepływowej.

    Kierownik: dr n. med. Małgorzata Uhrynowska,

    Zespół:

    • mgr Ewa Gołaszewska
    • mgr Edyta Klimczak-Jajor
    • mgr Anna Myślińska
    • mgr Hanna Pyl
    • mgr Justyna Spychalska
    • mgr Paweł Turowski


    Tel.(22) 34-96-600 w. 221

    e-mail:   [email protected]

    Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności

    Pracownia wykonuje wszystkie badania przedtransfuzyjne, w tym oznaczanie grupy krwi, próby zgodności, dobieranie krwi dla biorców z alloprzeciwciałami lub/i autoprzeciwciałami, a także badania ukierunkowane na wykrywanie i identyfikację przeciwciał odpornościowych oraz oznaczanie fenotypu erytrocytów.

    Kierownik: mgr Beata Wojciechowska

    Zespół:

    • mgr Barbara Biedrzycka
    • mgr Katarzyna Kuziora
    • mgr Justyna Pastuszka
    • st. tech. Ewa Dudnikow


    Tel.(22) 34-96-100 w. 383

    e-mail: [email protected]

    Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu

    W Pracowni prowadzone są unikatowe w skali kraju wysokospecjalistyczne badania genotypowania antygenów komórek krwi oraz badania chimeryzmu poprzeszczepowego. Badania genotypowania antygenów komórek krwi dotyczą antygenów krwinek płytkowych, krwinek czerwonych i granulocytów i prowadzone są w ramach diagnostyki konfliktów matczyno-płodowych oraz analiz auto- i alloimmunizacji u chorych. W badaniach genetycznych antygenów krwinek czerwonych na szczególne podkreślenie zasługuje wprowadzona do praktyki nieinwazyjna prenatalna diagnostyka molekularna antygenów RhD, c, E i K płodu, wykrywanych w wolno krążącym w osoczu kobiety ciężarnej płodowym DNA.

    Kierownik: dr n. przyr. Katarzyna Guz

    Zespół:

    • dr n. przyr. Agnieszka Orzińska
    • mgr Justyna Smolarczyk-Wodzyńska
    • mgr Pamela Baran
    • mgr Magdalena Krzemienowska
    • mgr Anna Piekarska
    • mgr Joanna Skulimowska


    Tel.(22) 34-96-600 wew. 154

    e-mail:[email protected]

     5. Zakład Immunogenetyki

     Zakład prowadzi działalność usługową i naukową w dziedzinie immunogenetycznego typowania biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych, a także realizuje szkolenia oraz udziela konsultacji w tym zakresie. W ramach tych procedur Zakład prowadzi immunogenetyczny dobór niespokrewnionych i rodzinnych dawców komórek krwiotwórczych do transplantacji allogenicznych. Zakład prowadzi poszukiwania dawców w rejestrach krajowych i zagranicznych, ustala strategię doboru rodzinnego lub niespokrewnionego dawcy, wykonuje genotypowania HLA, a także udziela porad w zakresie immunogenetycznej selekcji optymalnego dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego.

     W Zakładzie Immunogenetyki wykonywane są wstępne badania HLA-A, B, C i DRB1 potencjalnych dawców szpiku rekrutowanych w ramach programu POLGRAFT i udostępnianych ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem Ośrodka Dawców Szpiku IHiT i Rejestru Poltransplant.

     Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na wypracowywaniu standardów immunogenetycznego doboru dawcy, metodyce badań genetycznych oraz na badaniach z zakresu genetyki populacyjnej. Zakład prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe w zakresie metodyki badania HLA oraz współorganizuje staże specjalizacyjne z laboratoryjnej immunologii medycznej. Prowadzi także indywidualne szkolenia w ramach specjalizacji w dziedzinie hematologii, transplantologii, transfuzjologii i analityki klinicznej, laboratoryjnej hematologii medycznej, immunologii medycznej, transfuzjologii medycznej i genetyki medycznej.

     W oparciu o badania własne w Zakładzie Immunogenetyki opracowano haplotypową metodę optymalizacji doboru niespokrewnionego dawcy dla przypadków braku optymalnego dawcy, tj. braku dawcy zgodnego w zakresie 10/10 alleli HLA kodowanych w genetycznych loci HLA-A, B, C, DRB1 i DQB1. Do optymalizacji doboru dawcy o stopniu zgodności <10/10 służy oprogramowanie PHASE 2.1 udostępniane przez University of Washington do celów niekomercyjnych sprzężone z własnym programem Phase_KEY 1.0 udostępnionym na tej stronie do nieodpłatnego pobrania na zasadzie licencji akademickiej.

     W skład Zakładu wchodzą Pracownia Zgodności Tkankowej i Pracownia Doboru Dawców Komórek Krwiotwórczych.

     Kierownik:   prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Nowak

     Zespół:   

     • dr n. med. Urszula Szlendak
     • mgr Elżbieta Graczyk-Pol
     • mgr Anna Marosz – Rudnicka
     • mgr Renata Mika-Witkowska
     • mgr Marta Rogatko – Koroś
     • mgr Agnieszka Witkowska
     • mgr Joanna Dziopa
     • mgr Agnieszka Malinowska
     • mgr Małgorzata Wójcik
     • mgr Klaudia Nestorowicz 

     Sekretariat: Agnieszka Gawron


     Adres:ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

     Tel.(22) 34-96-605, (22) 34-96-600 w. 104

     Fax. (22) 34-96-606

     e-mail:[email protected]

     Pracownia Zgodności Tkankowej

     Kierownik: mgr Renata Mika-Witkowska

     Zespół:

     • mgr Agnieszka Długokęcka
     • mgr Agnieszka Golec
     • mgr Małgorzata Szemraj
     • mgr Joanna Dziopa


     Tel. (22) 34-96-600 wew. 234

     Fax. (22) 34 96 607

     e-mail: [email protected]

     Pracownia Doboru Dawców Komórek Krwiotwórczych

     Kierownik: mgr Elżbieta Graczyk-Pol

     Zespół: mgr Anna Marosz-Rudnicka


     Tel. (22) 34-96-600 wew. 103

     Fax. (22) 34 96 606

     e-mail:[email protected]

      6. Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

      Zakład prowadzi prace naukowe i działalność usługową w zakresie hemostazy i porfirii, a także prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Zakład prowadzi także rejestry chorych na hemofilię i porfirię oraz członków ich rodzin.

      W Zakładzie wykonywane są badania z zakresu zaburzeń krzepnięcia krwi, trombofilii oraz kontroli laboratoryjnej leczenia przeciwzakrzepowego na rzecz poradni specjalistycznych i klinik Instytutu oraz – w ramach działalności konsultacyjnej – dla wszystkich szpitali z całego kraju. Oprócz rutynowych testów przesiewowych wykonywane są wysokospecjalistyczne testy hemostazy, testy pozwalające na oznaczenia aktywności wszystkich czynników krzepnięcia oraz składowych fibrynolizy, pełną diagnostykę choroby von Willebranda, wrodzonej i nabytej trombofilii oraz monitorowanie podawania heparyn drobnocząsteczkowych. Pracownie wykonują badania funkcji płytek krwi i badania oparte o analizę DNA, m.in. wykrywanie mutacji typu Leiden genu czynnika V i mutacji G20210A genu protrombiny. W Pracowni wykonuje się także oznaczenia antygenu i aktywności metaloproteazy ADAMTS13. Pracownia Hemostazy bierze udział w dwóch programach zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości Labquality oraz ECAT.

      Zakład jest jedynym w Polsce ośrodkiem diagnostyczno-badawczym zajmującym się porfirami i świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne z zakresu rozpoznawania i różnicowania wszystkich typów porfirii w okresie objawowym choroby. Pracownia prowadzi także badania członków rodzin chorych na porfirię w celu wykrycia bezobjawowych nosicieli defektywnego genu oraz zajmuje się prowadzeniem krajowej bazy danych obejmujących chorych i członków ich rodzin, a także stale aktualizuje rejestr leków bezpiecznych i szkodliwych w porfirii.

      W skład Zakładu wchodzą Pracownia Hemostazy, Pracownia Choroby von Willebranda oraz Pracownia Porfirii.

      Kierownik:   prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

      Zespół:

      • prof. dr n. hab. Ksenia Bykowska
      • mgr Beata Baran
      • dr n. med. Agnieszka Lipniacka
      • mgr Magdalena Marchewka
      • mgr Beata Odnoczko
      • mgr Paulina Adamczyk-Wojciechowska
      • mgr Ewelina Ejchman – Pac,
      • st. tech. Irena Kamińska
      • st. tech. Anna Sławińska
      • st. tech. Anna Rurka
      • tech. Anna Moszczyńska
      • tech. Renata Bajszczak
      • Czesława Gładczuk
      • Katarzyna Lenart
      • Krystyna Ozimek


      Adres:  ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

      Tel.(22) 34-96-157

      e-mail: [email protected]

      Pracownia Hemostazy

      Kierownik: mgr Beata Baran

      Zespół:

      • mgr Magdalenia Marchewka
      • Anna Stawińska
      • Irena Kamińska
      • Anna Moszczyńska


      Tel.(22) 34-96-161

      Pracownia Choroby von Willebranda

      Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ksenia Bykowska

      Zespół:

      • mgr Edyta Odnoczko
      • mgr inż. Paulina Adamczyk-Wojciechowska
      • Krystyna Ozimek


      Tel. (22) 34-96-160

      Pracownia Porfirii

      Pracownia Porfirii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jest jedynym w Polsce ośrodkiem diagnostyczno-badawczym zajmującym się porfirami. Pracownia jest oficjalnym członkiem European Porphyria Initiative (EPI) skupiającym ośrodki zajmujące się porfirią w Europie.

      Pracownia Porfirii świadczy następujące wysokospecjalistyczne usługi medyczne:
      1. rozpoznawanie i różnicowanie wszystkich typów porfirii w okresie objawowym choroby
      2. badania członków rodzin chorych na porfirię celem wykrycia bezobjawowych nosicieli defektywnego genu
      3. prowadzenie krajowej bazy danych obejmujących chorych na porfirię i członków ich rodzin
      4. konsultacje telefoniczne pacjentów z porfirią leczonych w innych ośrodkach.

      W Pracowni Porfirii wykonywane są następujące rodzaje badań diagnostycznych:
      Mocz:
      1. Porfobilinogen (PBG) i kwas deltaaminolewulinowy (ALA) – ilościowo
      2. Porfiryny 4 – 8 karboksylowe i ich izomery /HPLC/ – ilościowo
      Kał:
      1. Porfiryny 2 – 8 karboksylowe i ich izomery /HPLC/ – ilościowo
      Krew:
      1. Wolna i cynkowa protoporfiryna w erytrocytach /HPLC/ – ilościowo
      2. Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu i erytrocytach – jakościowo
      3. Porfiryny 2 – 8 karboksylowe i ich izomery w osoczu /HPLC/ – ilościowo
      4. Syntaza hydroksymetylobilanu (HMBS) w erytrocytach
      5. Badanie mutacji w genach HMBS, PPOX i CPOX

      Pobranie i transportu materiału do badań diagnostycznych w kierunku porfirii (do pobrania załącznik: Pracownia Porfirii_pobranie i transport mat do bad diag w kier porf).

      Kierownik: dr n. med. Agnieszka Lipniacka

      Zespół:

      • mgr Ewelina Ejchman-Pac
      • tech. Renata Bajszczak
      • st. tech. Anna Rurka
      • pomoc lab. Czesława Gładczuk


      Adres: ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

      Telefon: +48 22 3496617 lub +48 22 34 96 600 wew. 126

      e-mail: [email protected]

       7. Zakład Diagnostyki Hematologicznej

       Zakład prowadzi prace naukowe i działalność usługową w zakresie diagnostyki i patogenezy chorób układu krwiotwórczego i chłonnego oraz działalność szkoleniową i konsultacyjną w tym zakresie.

       Zakład wykonuje kompleksową, wielospecjalistyczną diagnostykę i monitorowanie leczenia chorych z chorobami układu krwiotwórczego i chłonnego w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i grup roboczych, Światowej Organizacji Zdrowia i European LeukemiaNet (ELN). Zadania diagnostyczne w Zakładzie prowadzone są w ramach ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi pracowniami Zakładu i z klinikami Instytutu. W ramach diagnostyki, pracownie Zakładu wykonują badania cytologiczne, cytochemiczne i cytoenzymatyczne oraz oznaczają markery cytofluorometryczne, cytogenetyczne i molekularne. Zakład wykonuje również oznaczenia choroby resztkowej w białaczkach i chłoniakach metodami cytometrii przepływowej i molekularnymi.

       Naukowa działalność Zakładu wiąże się z jego działalnością usługowo-diagnostyczną i dotyczy optymalizacji metod diagnostyki i monitorowania chorób układu krwiotwórczego i chłonnego oraz mechanizmów patogenetycznych i identyfikacji racjonalnych celów terapeutycznych w tych chorobach. Do zadań zakładu należy również bankowanie i archiwizowanie tkanek, komórek oraz wyizolowanego materiału biologicznego do badań naukowych.

       W skład Zakładu wchodzą Pracownie Patomorfologii, Genetyki, Immunofenotypowania, Analityki Medycznej oraz Hematologii Doświadczalnej.

       Kierownik:   prof. nadzw. dr hab. n. med. Monika Prochorec–Sobieszek

       Zespół: 

       • prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński
       • dr n. med. Urszula Podstawka
       • dr n. med. Jolanta Woźniak
       • dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz
       • lek. med. Olga Szymańska – Giemza
       • dr n. med. Katarzyna Borg
       • dr n. biol. Urszula Bany – Łaszewicz,
       • dr n. med. Iwona Solarska
       • mgr Grażyna Nowak
       • mgr Agnieszka Gajewska
       • mgr Hanna Makuch-Łasica
       • mgr Aleksandra Bluszcz
       • dr Barbara Kruk
       • mgr Ewa Migal
       • mgr Eliza Zaremba
       • mgr Danuta Gwóźdź
       • mgr Agnieszka Krzywdzińska
       • mgr Beata Krzymieniewska
       • mgr Ewelina Franecka
       • mgr Edyta Derezińska
       • mgr Bożena Rawska
       • mgr Anna Siuda
       • dr Ewa Jabłońska
       • dr Emilia Białopiotrowicz
       • dr Maciej Szydłowski
       • mgr Anna Polak
       • mgr Weronika Prusisz
       • mgr Przemysław Kiliszek
       • mgr Tomasz Sewastinik
       • mgr Izabela Łapińska
       • st. tech. Barbara Bielecka
       • inż. Agata Bielińska
       • st. tech. Monika Okła
       • st. tech. Halina Wicher
       • st. tech. Renata Miąsko
       • st. tech. Robert Ziętek
       • tech. Iwona Kania

       Sekretariat: mgr Iwona Sosnowska
       Konsultant: prof. dr hab. n. med. Maria Kraj


       Adres:ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

       Tel. (22) 34-96-296, (22) 34-96-495

       Fax.(22) 34-96-494

       e-mail:[email protected]

       Pracownia Patomorfologii

       Pracownia przeprowadza diagnostykę histopatologiczną dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej, klinik Instytutu i podmiotów zewnętrznych. Jest to również ośrodek konsultacyjny dla całego kraju w zakresie hematopatologii, zwłaszcza w zakresie diagnostyki histopatologicznej i immunohistochemicznej chorób układu chłonnego i krwiotwórczego. Pracownia prowadzi również działalność szkoleniową w ramach licznych kursów CMKP, zarówno dla klinicystów jak i patologów oraz w ramach indywidualnych szkoleń.

       Kierownik: prof. nadzw. dr. hab n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

       Zespół:

       • dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz
       • lek. med. Olga Szymańska – Giemza
       • mgr Edyta Derezińska
       • mgr Bożena Rawska, mgr Anna Siuda
       • inż. Agata Bielińska
       • st. tech. Monika Okła
       • st. tech. Renata Miąsko


       Adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa


       Tel. (22) 34-96-456

       e-mail: [email protected]

       Pracownia Genetyki

       Pracownia wykonuje badania cytogenetyczne i molekularne w nowotworowych chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego. Analiza chromosomowa prowadzona jest z zastosowaniem prążkowych metod cytogenetyki klasycznej oraz techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne mikroskopy, sprzężone z systemem automatycznego wyszukiwania metafaz oraz komputerowym systemem rejestracji, opracowywania i dokumentacji wyników badań kariotypu i FISH. Wykonywane w Pracowni badania jakościowe i ilościowe metodami biologii molekularnej umożliwiają identyfikację strukturalnych zmian DNA i ekspresji genów zaangażowanych w patogenezę chorób hematoonkologicznych. Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą RQ-PCR z zastosowaniem technologii TaqMan wykonywane jest w oparciu o protokół międzynarodowego badania Europe Against Cancer oraz wytyczne ELN. Pracownia uczestniczy także w polskich oraz europejskich projektach standaryzujących techniki cytogenetyki i biologii molekularnej.

       Kierownik: dr n. med. Katarzyna Borg

       Zespół:

       • dr n. biol. Urszula Bany – Łaszewicz
       • dr n. med. Iwona Solarska
       • mgr inż. Aleksandra Bluszcz
       • mgr Agnieszka Gajewska
       • mgr Hanna Makuch-Łasica
       • mgr Grażyna Nowak
       • st. tech. Robert Ziętek
       • tech. Iwona Kania


        Tel.(22) 34-96-173


       e-mail: [email protected]

       Pracownia Immunofenotypowania

       W Pracowni wykonywane są badania powierzchniowych i cytoplazmatycznych antygenów komórek krwi i szpiku u chorych za schorzeniem układu krwiotwórczego i chłonnego metodą cytometrii przepływowej. Pracownia wykonuje oznaczenia liczby komórek macierzystych układu krwiotwórczego w szpiku, krwi obwodowej oraz w krwi pępowinowej przed ich pobraniem do przeszczepienia. Pracownia wykonuje badania ekspresji markerów powierzchniowych i cytoplazmatycznych służące rozpoznawaniu i różnicowaniu białaczek i chłoniaków, monitorowaniu przebiegu leczenia białaczek i oznaczaniu choroby resztkowej. Techniki cytometryczne służą także oznaczaniu komórek układu krwiotwórczego w płynach tkankowych oraz podstawowej charakterystyce subpopulacji limfocytów.

       Kierownik: dr n. med. Jolanta Woźniak

       Zespół:

       • dr n. med. Urszula Podstawka
       • mgr Agnieszka Krzywdzińska
       • mgr Izabela Szczepańska


       Tel.(22) 34-96-167

       e-mail:[email protected]

       Pracownia Analityki Medycznej

       W Pracowni wykonywane są następujące badania z zakresu hematologicznej diagnostyki chorób układu krwiotwórczego, w tym białaczek, chłoniaków, dyskrazji plazmocytowych i zespołów mieloproliferacyjnych:
       – cytomorfologiczna ocena rozmazów krwi obwodowej i szpiku;
       – ocena aktywności fosfatazy zasadowej (alkalicznej) granulocytów krwi obwodowej (FAG);
       – ocena aktywności fosfatazy kwaśnej opornej na winian (TRAP);
       – ocena aktywności esterazy nieswoistej;
       – ocena aktywności peroksydazy (POX);
       – barwienie z Sudanem Czarnym B;
       – reakcja PAS;
       – wykrywanie syderoblastów /syderoblastów pierścieniowatych w preparatach szpiku;
       – test glicerolowy;
       – wykrywanie białka monoklonalnego w surowicy ;
       – wykrywanie białka Bence Jonesa w moczu;
       – oznaczanie stężenia beta2 – mikroglobuliny

       Pracownia od wielu lat uczestniczy w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej (Labquality) oraz w programie międzylaboratoryjnych badań porównawczych (EQA- hem).

       p.o Kierownika: mgr Ewa Migal – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

       Zespół:

       • mgr Danuta Gwóźdź (diagnosta laboratoryjny)
       • dr n. med. Barbara Kruk (diagnosta laboratoryjny)
       • mgr Eliza Zaremba (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej)
       • Barbara Bielecka (st. technik analityki medycznej)
       • Halina Wicher (st. technik analityki medycznej).


       Tel.(22) 34-96-162

       e-mail:   [email protected]

       Pracownia Hematologii Doświadczalnej

       Pracownia Hematologii Doświadczalnej, utworzona w 2011 roku, prowadzić będzie badania naukowe dotyczące patogenezy chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i chłonnego, ze szczególnym uwzględnieniem molekularnej heterogenności chłoniaków B-komórkowych, czynników warunkujących ich wzrost oraz identyfikacji racjonalnych terapii celowanych. Głównym kierunkiem działalności Pracowni będą molekularne mechanizmy transmisji sygnału receptora B-komórkowego w komórkach nowotworowych chłoniaków rozlanych z dużych komórek B oraz identyfikacja optymalnych strategii terapeutycznych prowadzących do blokady sygnału i przerwania jego antyapoptotycznego działania. Drugim kierunkiem działania Pracowni będą molekularne mechanizmy warunkujące oporność komórek ostrych białaczek limfoblastycznych na stosowane chemioterapeutyki i celowane metody farmakologicznego uwrażliwienia blastów na konwencjonalne cytostatyki.

       Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

       Zespół: mgr Anna Polak


       Tel.(22) 34-96-477

       e-mail:[email protected]