CO Instytut Gliwice – Zakłady diagnostyczne i lecznicze

Zakłady diagnostyczne i lecznicze

1. Zakład Radioterapii

kierownik zakąłdu radioterapii

Kierownik Zakładu Radioterapiiprof. dr hab. n. med. Leszek MiszczykRejestracja Zakładu Radioterapii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00Rejestracja: (32) 278 80 45Zakład Radioterapii jest obecnie największą i najnowocześniejszą tego typu jednostką w Polsce i jedną z największych w Europie. Większość chorych leczonych w Zakładzie jest napromienianych przy zastosowaniu trójwymiarowych, wysokospecjalistycznych technik konformalnych obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualnie modyfikowanie ich kształtu oraz modulację intensywności dawki. Wszystkie aparaty terapeutyczne wyposażone są w systemy radioterapii sterowanej obrazem, zapewniające bezpieczeństwo realizacji i odtwarzalności planu leczenia. Specjalne systemy bramkowania oddechowego pozwalają na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w lokalizacjach cechujących się znaczną ruchomością oddechową.

 
 
 
 

2. Zakład Brachyterapii

Zastępca Kierownika Zakładu Brachyterapii

dr n. med. Brygida Białas

Sekretariat: (32) 278 92 50/51
E-mail: [email protected]

Zakład Brachyterapii prowadzi leczenie promieniami kontaktowe, polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, wewnątrzprzewodowa). Taka metoda leczenia promieniami pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania
w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych. W skład Zakładu Brachyterapii wchodzą dwie pracownie:

 • Pracownia Brachyterapii Konformalnej 3D.
 • Pracownia Brachyterapii Raka Piersi.

Zakres działań podejmowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat:

 • Szerokie wykorzystanie brachyterapii HDR jako metody kojarzonej z innymi  metodami leczenia przeciwnowotworowego (chirurgią, teleradioterapią).  Brachyterapia HDR jako leczenie uzupełniające (boost) w raku piersi, nowotworach głowy i szyi, mięsakach.
 • Wprowadzenie do praktyki klinicznej techniki wielodrenowej napromieniania piersi po częściowym zabiegu chirurgicznym – APBI (Acelerated Partial Breast Irradiation – częściowe przyśpieszone napromieniowanie piersi). Wprowadzenie tej techniki
  w ściśle zdefiniowanych przypadkach raka piersi jako metody leczenia uzupełniającego po oszczędzających zabiegach chirurgicznych umożliwia skrócenie całkowitego czasu radioterapii do tygodnia, przy dobrej tolerancji i porównywalnej
  z innymi metodami radioterapii skuteczności.
 • Wypracowanie i realizacja optymalnych procedur Quality Assurance w Zakładzie Brachyterapii, co daje gwarancję powtarzalności zabiegów terapeutycznych, stwarza możliwość precyzyjnego porównania różnych technik brachyterapii, zmniejsza prawdopodobieństwo występowania powikłań popromiennych oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy personelu.
 • Brachyterapia HDR jako monoterapia raka prostaty.
 • Brachyterapia HDR jako leczenie uzupełniające (boost) po teleradioterapii raka prostaty.
 • Dalsza realizacja protokołu ratunkowego leczenia raka prostaty po wcześniejszym leczeniu promieniami.
 • Wprowadzenie zaleceń GEC-ESTRO w planowaniu brachyterapii raka szyjki macicy pod kontrolą obrazowania 3D TK/MR/USG.

W Zakładzie Brachyterapii stosowane są następujące techniki leczenia:

 • Brachyterapia śródtkankowa 3D konformalna (HDR 192Ir).
 • Brachyterapia śródtkankowa 3D konformalna (HDR 192Ir) w czasie rzeczywistym
  z monitoringiem USG/RM.
 • Brachyterapia dojamowa standardowa (HDR 192Ir).
 • Brachyterapia dojamowa 3D konformalna (HDR 192Ir).
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa 3D z planowaniem jednoczasowym (HDR 192Ir).
 • Brachyterapia powierzchniowa 3D z planowaniem jednoczasowym (HDR 192Ir).

Wyposażenie Zakładu

 • 3 microselectrony HDR 192Ir,
 • tomograf komputerowy,
 • zintegrowany  system planowania brachyterapii IBU (Integrated Brachytherapy Unit),
 • system planowania MasterPlan sieciowo połączony z IBU, tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym,
 • system planowania brachyterapii prostaty oparty na obrazowaniu USG w czasie rzeczywistym Oncentra Prostate (USG połączone bezpośrednio z systemem planowania),
 • tor wizyjny umożliwiający stałą obserwację chorego oraz jego czynności życiowych
  w trakcie napromieniania,
 • kardiomonitor,
 • 3 sale zabiegowe przystosowane do wykonywania zabiegów w pełnym znieczuleniu, będące jednocześnie bunkrami, w których odbywa się napromienianie,
 • pracownia, w której wykonywane są indywidualne aplikatory.

Dzięki takiemu wyposażeniu aplikacje źródeł promieniotwórczych, planowanie leczenia
i samo napromienianie może odbywać się bez zmiany pozycji chorego (co jest warunkiem precyzji całej procedury) z możliwością pełnej kontroli czynności życiowych chorego przez zespół leczący w trakcie całego zabiegu.

3. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

anestezjologiaKierownik Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr n. med. Krzysztof Olejnik

Kontakt: (32) 278 95 06

E-mail: [email protected]

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstał w 2005 r. Zakład  wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt, a wysokowykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski świadczy kompleksowe usługi medyczne na terenie całego Instytutu. Lekarze anestezjolodzy przygotowują i prowadzą znieczulenie operowanych pacjentów oraz wykonują znieczulenia do wybranych  badań diagnostycznych. Wszyscy pacjenci są konsultowani przed kwalifikacją do  zabiegu i oceniani pod względem występowania schorzeń współistniejących. Jest to konieczne dla oceny ryzyka okołooperacyjnego. Postępowanie takie pozwala zapewnić bezpieczeństwo, wybór optymalnej metody znieczulenia i postępowania oraz leczenia bólu pooperacyjnego. Wykorzystywana nowoczesna aparatura do znieczulenia – firmy Datex-Ohmeda – spełnia wszystkie światowe standardy w dziedzinie anestezjologii. Najwyższej jakości sprzęt na stanowiskach do znieczulenia pozwala na stałe, automatyczne monitorowanie funkcji układu krążenia, układu oddechowego i głębokości znieczulenia. Stosowane oprzyrządowanie zapewnia pacjentowi komfort cieplny i zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn podczas długotrwałych zabiegów. Zakład dysponuje 6 stanowiskową salą nadzoru poznieczuleniowego odgrywającą we współczesnej medycynie kluczową rolę w zabezpieczaniu chorego przed negatywnymi skutkami bezpośredniego okresu pooperacyjnego.

Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem pacjentów Instytutu znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, pacjentów z niewydolnością układu krążenia lub układu oddechowego, które mogą być powikłaniem leczenia przeciwnowotworowego.
W Oddziale hospitalizowani są również chorzy wymagający wszechstronnego monitorowania funkcji życiowych czy też stosowania agresywnych metod leczenia. Pacjenci po rozległych, czy długotrwałych operacjach chirurgicznych lub znacznie obciążeni chorobami współistniejącymi są przyjmowani do OIT zaraz po zabiegu i po ustabilizowaniu się funkcji życiowych przekazywani do oddziału macierzystego. W Oddziale Intensywnej Terapii wykorzystywany jest sprzęt firmy Nellcor Puritan Bennett pozwalający na nowoczesne prowadzenie sztucznej wentylacji lub wspomaganie własnej. Pięć stanowisk wyposażonych jest w kardiomonitory i moduły firmy Datex-Ohmeda, co pozwala na inwazyjne i nieinwazyjne monitorowanie parametrów funkcji życiowych oraz ich zapis. Dzięki zastosowaniu urządzenia do automatycznej analizy fali tętna firmy Edwards możliwe jest prowadzenie optymalnej terapii płynami.

Wieloletnie doświadczenia własne lekarzy i pielęgniarek Zakładu Anestezjologii, odbyte szkolenia oraz ustawiczne kształcenie pozwoliły na utworzenie wysokospecjalistycznego zespołu terapeutycznego. Zespołu,  który w pełni wykorzystuje w praktyce najnowsze zdobycze i osiągnięcia anestezjologii, przygotowanego do opieki i współpracy z pacjentem z chorobą nowotworową.

4. Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb

Sekretariat Kierownika Zakładu: (32) 278 93 01, 278 93 39 fax (32) 231 35 12
E-mail: [email protected]

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej zajmujemy się diagnostyką i leczeniem szczególnej grupy nowotworów – to jest nowotworów układu dokrewnego (zwanego także układem wydzielania wewnętrznego lub układem hormonalnym). Leczenie to wymaga łączenia wiedzy z zakresu trzech dużych dziedzin – onkologii, endokrynologii i medycyny nuklearnej.  Nasz zespół specjalistów zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym choroby takich gruczołów jak tarczyca, przytarczyce, nadnercza, przysadka i inne. Ponieważ choroby tych narządów często powiązane są z zaburzeniami ich funkcji, zajmujemy się terapią nie tylko guzów nowotworowych,  zarówno łagodnych jak i złośliwych, ale także różnych zaburzeń hormonalnych związanych z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi. W chorobach narządów wydzielających hormony bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z nowotworem złośliwym i wymagane jest intensywne leczenie onkologiczne, a kiedy zmiany mają charakter łagodny i mogą być leczone zachowawczo. Stąd, ważnym elementem naszej pracy jest wczesne rozpoznawanie i diagnostyka różnych chorób układu wydzielania wewnętrznego.
W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tworzymy unikalny, wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, którzy wspólnie decydują o rozpoznaniu i wyborze najlepszej metody leczenia. Oprócz endokrynologów, onkologów-radioterapeutów i specjalistów medycyny nuklearnej w zespole tym biorą udział chirurdzy (zatrudnieni w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej), specjaliści – histopatolodzy (z Zakładu Patologii Nowotworów Instytutu) oraz specjaliści onkologii klinicznej (współpracujemy z III Kliniką Radioterapii i Chemioterapii Instytutu). W ten sposób wspólnie decydujemy, kiedy w danym przypadku najlepiej zastosować operację, a kiedy zdecydować się  na leczenie nieoperacyjne – albo przez podanie izotopu promieniotwórczego, przez napromienianie lub przez leczenie farmakologiczne. Oprócz grona lekarzy – specjalistów endokrynologii, medycyny nuklearnej, radioterapii onkologicznej, a także lekarzy kształcących się w zakresie chorób wewnętrznych dla optymalnego leczenia wspierają ich fizycy i zespół techników (zajmujący się optymalnym zaplanowaniem i przeprowadzeniem terapii izotopowej i badań scyntygraficznych), pielęgniarki oraz inni pracownicy medycznie wyspecjalizowani w stosowaniu metod medycyny nuklearnej i endokrynologii. Grupa biologów molekularnych, zatrudnionych w Zakładzie wykorzystuje najnowocześniejsze metody diagnostyki genetycznej i biochemicznej (badania DNA, RNA i białek), które wykorzystujemy w diagnozowaniu chorób i doborze optymalnego leczenia. Dzięki temu już dzisiaj możemy na podstawie badania krwi pacjenta przewidywać ryzyko niektórych typów raka tarczycy czy nowotworów nadnerczy, a przez badanie materiału tkankowego pobranego w czasie operacji metodami molekularnymi uściślać nasze rozpoznanie i opracowywać nowe metody leczenia w różnych rodzajach nowotworów. W skład zespołu wchodzi również psycholog-psychoterapeuta, który dba o emocjonalny komfort chorych; cały zespół lekarski i pielęgniarski pod jego kierunkiem stara się zapewnić holistyczne spojrzenie na zagadnienia zdrowia i choroby.

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej jest najstarszym w Polsce i największym ośrodkiem leczenia chorych na raka tarczycy. Nasi pacjenci są objęci kompleksową opieką od rozpoznania choroby nowotworowej do jej wyleczenia i nie muszą szukać lekarzy różnych specjalności dla przeprowadzenia kolejnych etapów terapii. Mamy pod swoją opieką ponad 5 000 chorych na raka tarczycy, którzy po leczeniu są poddawani szczegółowym okresowym badaniom kontrolnym – dzięki temu ponad 90% naszych chorych wraca do pełnego zdrowia i aktywności. Możemy się w tej chorobie pochwalić naprawdę dużym doświadczeniem, którym dzielimy się z kolegami w całej Polsce na organizowanych przez nas konferencjach naukowych. Wspólnie opracowaliśmy wytyczne diagnostyki i leczenia raka tarczycy pod redakcją prof. Barbary Jarząb.W pracowni  scyntygrafii wykonujemy pełne spektrum badań obrazowych za pomocą izotopów radioaktywnych, co jest pomocne w rozpoznaniu i określeniu zaawansowania wielu chorób nowotworowych – nie tylko nowotworów tarczycy, ale także nowotworów piersi, prostaty, płuc, układu krwiotwórczego i innych. W niektórych chorobach nowotworowych możemy zaproponować leczenie izotopowe wtedy, kiedy zawodzą inne metody terapeutyczne.Nasze możliwości diagnostyczne i lecznicze wykorzystujemy także w chorobach nienowotworowych. Znaczną część naszej działalności stanowi diagnostyka i leczenie chorób tarczycy, w tym wola guzkowego, nadczynności i niedoczynności tarczycy. Łączymy możliwości endokrynologii i medycyny nuklearnej, stosując jod promieniotwórczy żeby uniknąć operacji tarczycy, a także możliwości endokrynologii i radioterapii, kiedy potrzebne jest leczenie powikłań ocznych w przebiegu chorób tarczycy. Dzięki bardzo szerokiej palecie badań scyntygraficznych możemy dopomóc w rozpoznaniu niektórych chorób nadnerczy, przysadki czy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, kiedy zawodzą badania radiologiczne. W ramach Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej działa:

 • Oddział Kliniczny Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej.
 • Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii.
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej.
 • Pracownia Scyntygrafii.

5. Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii

brachy


Kierownik Zakładu Planowania Radioterapii i Brachyterapii prof. dr hab. n. med. Krzysztof ŚlosarekSekretariat Kierownika Zakładu: 32 278 8071 fax: 32 278 8076

E-mail: [email protected]

Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii powstał na bazie Pracowni Planowania Leczenia, która działała w Instytucie od 1991 roku. W tym czasie wprowadziliśmy do praktyki klinicznej techniki  konformalne (CRT) i dynamiczne w radioterapii (IMRT, RapidARC), radiochirurgię, radioterapię z bramkowaniem oddechowym, techniki leczenia kontrolowane obrazem (IGRT) oraz brachyterapię naczyniową i w czasie rzeczywistym. Planowanie leczenia wykonywane jest dla różnych typów  akceleratorów biomedycznych oraz aparatów HDR stosowanych w brachyterapii. Zakład zajmuje się kompleksowym przygotowaniem chorych do radioterapii i brachyterapii.

Do zadań Zakładu należy:

 • wybór ułożenia chorego w czasie seansu terapeutycznego,
 • wykonanie unieruchomienia chorego adekwatnego do sposobu leczenia,
 • wykonanie badania tomograficznego oraz rezonansem magnetycznym do celów planowania leczenia,
 • zdefiniowanie geometrycznych warunków napromieniania,
 • przeprowadzenie indywidualnych obliczeń rozkładu dawki i czasu napromieniania na bazie badań obrazowych chorego,
 • wykonanie osłon indywidualnych oraz innych modyfikatorów wiązek promieniowania,
 • symulacja warunków napromieniania zaplanowanego leczenia z zaznaczeniem geometrii pól,
 • zdefiniowanie harmonogramu seansów terapeutycznych w komputerowym systemie zarządzania
 • weryfikacja planów leczenia na akceleratorach biomedycznych oraz QA.

Proces planowania leczenia obejmuje więc procedury techniczne, obrazowanie i procesy informatyczne, które są wymagane, aby chory rozpoczął leczenie promieniowaniem jonizującym. Obecnie Zakład dysponuje kilkoma systemami planowania leczenia, pozwalającymi na obliczanie rozkładów dawek w technikach statycznych, dynamicznych, w radiochirurgii i brachyterapii, dla technik napromieniania wykonywanych na różnych akceleratorach biomedycznych: Linac, Tomoterapia i CyberKnife. Zakład dysponuje tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym, które dedykowane są do wykonania badań obrazowych, na bazie których planuje się rozkłady dawek promieniowania. Najnowocześniejsze systemy planowania leczenia wraz z aparatami symulującymi warunki terapii wyposażonymi w dodatkowe urządzenia tomograficzne zapewniają wysoką jakość przygotowania i leczenia chorych promieniowaniem jonizującym. W Zakładzie działa system zarządzania i weryfikacji danych tekstowych, graficznych, umożliwiający administrację ruchem chorych, zapisywanie, monitorowanie etapu przygotowania, a następnie leczenia chorego z zapisem elektronicznym dawki, obrazów symulacyjnych i kontrolnych oraz całej historii leczenia.

Zakład prowadzi działalność naukową związaną z opracowaniem i wdrożeniem do praktyki klinicznej:

 • nowych technik napromieniania w radioterapii i brachyterapii,
 • autorskich programów, obliczających dawki biologicznie równoważne na bazie modelowania matematycznego oraz doświadczeń klinicznych,
 • programów wspomagających planowanie rozkładów dawki,
 • algorytmów komputerowych służących poprawie zapewniania jakości prowadzonej terapii.

W Zakładzie pracują fizycy (1 z tytułem profesora, 5 z tytułem doktora n. fizycznych / medycznych, 5 z tytułem magistra), informatyk, matematyk (z tytułem doktora n. fizycznych), elektroladiolog (z tytułem doktora n. medycznych) i technicy elektroradiologii (w tym również z tytułami magistrów). Pracownicy Zakładu biorą czynny udział w pracach badawczych w ramach działalności statutowej Instytutu. Uczestniczą aktywnie w konferencjach naukowych, związanych z radioterapią, brachyterapią oraz fizyką medyczną, zarówno krajowych jak i zagranicznych, podnosząc kwalifikacje i doskonaląc wiedzę z tego zakresu. Zakład jest współorganizatorem kilku konferencji z zakresu planowania leczenia. Pracownicy Zakładu są corocznie autorami i współautorami kilku prac naukowych. Dodatkowo Zakład współuczestniczy w szkoleniach radioterapeutów i fizyków medycznych w zakresie planowania leczenia i zapewnienia jakości leczenia w radioterapii.

W ramach Zakładu funkcjonują pracownie:

 • Pracownia Technik Konformalnych.
 • Pracownia Technik Dynamicznych.
 • Pracownia Technik Obrazowych.
 • Pracownia Systemów Informatycznych.

6. Zakład Fizyki Medycznej

zaklad fizyki
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej prof. dr hab. n. med. Maria Sokół

Sekretariat Kierownika Zakładu: (32) 278 80 77E-mail: [email protected]W skład Zakładu Fizyki Medycznej wchodzą:


1. Pracownia dozymetrii i kontroli jakości w radioterapii i rentgenodiagnostyce

Kierownik: dr n. fiz. Andrzej Orlef

Pracownia Dozymetrii zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii nowotworów. Pracownia wspomaga inne zakłady naszego Instytutu, takie jak: Zakład Radioterapii,  Zakład Brachyterapii,  Zakład Radiodiagnostyki.

Efektem wsparcia jest najwyższa jakość procedur stosowanych w tych zakładach, zgodna ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęca się radioterapii. Pomiary parametrów wiązek promieniowania wykonywane przez fizyków są podstawą działania systemów planowania radioterapii. Stałej kontroli podlegają aparaty terapeutyczne, nadzorowane pod względem parametrów mechanicznych, jak i jakości wiązki promieniowania. Pracownia Dozymetrii prowadzi także pomiary weryfikacyjne planów leczenia. Ostatecznym testem poprawności funkcjonowania całego procesu radioterapii jest prowadzona przez fizyków weryfikacja wartości dawki podanej w trakcie leczenia, czyli tzw. dozymetria in vivo.

Dzięki działalności fizyków Pracowni Dozymetrii wprowadzane zostały nowe techniki leczenia i diagnostyki. Szczególne miejsce zajmują techniki: radioterapii śródoperacyjnej, napromienienia całego ciała (TBI) przed przeszczepem szpiku oraz napromieniania elektronami całej skóry (TSEI).

Ponadto fizycy nadzorują pracę najnowocześniejszego aparatu do tomoterapii w Polsce – TomoTherapy HD oraz, jak dotąd, jedynego w kraju aparatu CyberKnife. Zadaniem pracowników Pracowni Dozymetrii jest utrzymywanie parametrów fizycznych tych unikalnych aparatów na najwyższym poziomie podczas szeroko zakrojonych testów eksploatacyjnych. Do obowiązków fizyków należy także dozymetryczna weryfikacja każdego planu leczenia, który realizowany ma być na tych aparatach.

Zespół zajmuje się też kontrolą jakości obrazowania aparatów mammograficznych i innych aparatów rentgenowskich. Swoje doświadczenie w tym względzie wykorzystuje prowadząc kontrolę jakości mammografii w ogólnopolskim programie przesiewowym wykrywania raka piersi.

2. Pracownia Biofizyki

Kierownik: Prof. dr hab. Maria Sokół

Fizycy pracujący w Pracowni Biofizyki zajmują się rozwijaniem metod wspomagających diagnostykę medyczną w chorobach nowotworowych. Metody te oparte są na spektroskopii NMR in vivo oraz in vitro i wykorzystują narzędzia metabolomiczne.

Główne kierunki badawcze to:

 • Zastosowanie spektroskopii 1H MRS in vivo do oceny charakteru i stopnia zaawansowania guzów wewnątrzczaszkowych oraz do detekcji wczesnych odczynów popromiennych.
 •  Zastosowanie metod multiwariacyjnych (PCA, PLS-DA, sieci neuronowe) w analizie zbiorów danych medycznych pod kątem stworzenia platformy cyfrowej wspomagającej diagnostykę.
 • Badania żeli polimerowych do zastosowań w trójwymiarowej dozymetrii promieniowania jonizującego.
 • Zastosowanie metod 1H NMR, 1H HR-MAS i HR-MRI w metabolomicznej detekcji molekularnych śladów procesów nowotworowych i w monitorowaniu terapii.

7. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej


Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-BillewiczSekretariat Kierownika Zakładu: (32) 278 93 65

Rejestracja Zakładu : (32) 278 93 58

E-mail: [email protected]

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (Etap Podstawowy oraz Etap Pogłębionej Diagnostyki) – (32) 278 91 38

Doświadczona, dobrze wykształcona  kadra lekarzy specjalistów radiologów, techników elektroradiologii, fizyków, pielęgniarek i sekretarek medycznych gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.

Techniki obrazowania

Zakres wykonywanych przez Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej badań obejmuje:

 • tomografię komputerową,
 • rezonans magnetyczny: klasyczne obrazowanie MR wszystkich obszarów anatomicznych oraz całego ciała (whole body) badania naczyniowe a także badania czynnościowe (spektroskopia, obrazowanie dyfuzji, perfuzja, mapowanie mózgu),
 • klasyczną radiologię (badania cyfrowe),
 • mammografię cyfrową,
 • galaktografię,
 • mammografię laserową – CTLM,
 • ultrasonografię (Color i Power Doppler, badania endokavitarne, elastografia, ABVS),
 • biopsje cienkoigłowe wykonywane pod kontrolą technik obrazowych,
 • biopsje gruboigłowe oraz biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią wykonywane pod kontrolą technik obrazowych.

Zakład dysponuje siecią wysokospecjalistycznych stacji diagnostycznych do analizy
i opisywania badań.

Obrazy uzyskane w badaniach przechowywane są równocześnie na dwóch niezależnych systemach archiwizacji cyfrowej, co zmniejsza prawdopodobieństwo utraty danych.

Opisy badań przekazywane są do zakładów i klinik Centrum Onkologii-Instytutu za pomocą systemu RIS firmy Siemens. System ten umożliwia pełną wymianę danych pomiędzy systemem szpitalnym (HIS – InfoMedica), a systemem radiologicznym (RIS) za pomocą interfejsu HL7.

8. Zakład Analitykii i Biochemii Klinicznej

zakald analityki

Kierownik Zakładu Analitykii i Biochemii Klinicznej dr n. med. Barabara Masłyk


Sekretariat Kierownika Zakładu:  (32) 278 94 38 fax (32) 278 93 88

E-mail: [email protected]


Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych czynny od
poniedziałku do piątku  w godzinach 700– 1430


Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej oferuje szeroki panel oznaczeń w zakresie diagnostyki i monitorowania przebiegu choroby pacjentów Instytutu, a także na zlecenie kontrahentów zewnętrznych oraz osób prywatnych. Kadrę Zakładu stanowi wykwalifikowany zespół techników analityki medycznej i diagnostów laboratoryjnych, w tym 5 specjalistów w zakresie analityki klinicznej. Celem Zakładu jest zapewnienie uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego, w jak najkrótszym czasie. Wiarygodność wyników badań zapewniamy poprzez nadzorowanie procesu diagnostycznego oraz fazy przed-
i postanalitycznej. Badania laboratoryjne wykonywane są na najwyższej klasy, w pełni zautomatyzowanych analizatorach.

KONTROLA JAKOŚCI

Zakład uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Łódź.
 • Program Międzynarodowej Kontroli Jakości RIQAS – Randox, Wielka Brytania.
 • Międzynarodowy Program Kontroli Jakości LABQUALITY – Labquality, Finlandia.
 • Kontrola Jakości Badań Immunohematologicznych – RCKiK, Katowice.
 • Program Zewnętrznej Oceny Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa.
 • Program Kontroli Jakości Badań Hematologicznych IQAS ONLINE – Sysmex, Japonia.
 • International Proficiency Testing Schemes – St.GeorgesUniversity of London.

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zaakceptowane przez osobę odpowiedzialną za wykonanie oznaczenia, następnie weryfikowane przez diagnostów laboratoryjnych nadzorujących proces wykonywania badań oraz autoryzujących każdy wynik badania diagnostycznego. W obrębie Instytutu wyniki badań przekazywane są do zleceniodawcy poprzez Laboratoryjny System Informatyczny, bezpośrednio po autoryzacji. Osoby spoza Instytutu zlecające wykonanie badań uzyskują wynik w dniu pobrania materiału do badań. Na każdym wyniku podany jest odpowiedni zakres wartości referencyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej prowadzi staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych w zakresie

 • Staż kierunkowy w laboratorium szpitala o profilu ogólnym.
 • Staż kierunkowy w zakresie markerów białkowych.
 • Techniki elektroforetyczne z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii.
 • Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy.

Pracownicy Zakładu we współpracy z pracownikami Klinik Instytutu prowadzą także działalność badawczą. Ponadto w Zakładzie prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów uczelni wyższych.

9. Zakład Diagnostyki PET

pet
Kierownik Zakładu Diagnostyki PET dr n. med. Andrea d’Amico

Sekretariat Kierownika Zakładu: (32) 278 86 33
E-mail: [email protected]
KWALIFIKACJA DO BADANIA

Pacjenci kierowani są do Zakładu Diagnostyki PET przez lekarzy specjalistów. Skierowanie na badanie PET-CT wraz z dokumentacją medyczną (wyniki badań, konsultacji, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, itp.) powinny być przekazane do pracowni osobiście, pocztą lub faksem. Wystawienie i wysłanie skierowania na badanie PET-CT nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem pacjenta do wykonania badania. Kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna Zakładu Diagnostyki PET na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej. Pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie o wyniku procesu kwalifikacyjnego, a w przypadku zakwalifikowania do badania o dacie i godzinie badania.

Bardzo prosimy o wypełnianie skierowania komputerowo. Skierowanie ręcznie wypełnione często jest nieczytelne, co bywa powodem opóźnień w kwalifikacji. 

Co to jest badanie PET-CT?

Badanie PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) jest badaniem z dziedziny medycyny nuklearnej. Opiera się na podaniu minimalnej ilości fizjologicznych molekuł (glukoza, aminokwasy itd.) znaczonych atomami radioaktywnymi o bardzo krótkim półokresie rozpadu. Takie izotopy radioaktywne nazywane są  radioznacznikami PET. Podanie radioznacznika  wykonywane jest drogą dożylną. Przy użyciu detektora pozwalającego określić dokładną dystrybucję radioaktywności w ciele pacjenta, można ocenić różne funkcje organizmu (np. metabolizm glukozy, który  związany jest z obecnością nowotworów złośliwych).
W przypadku badania PET-CT pacjent jednocześnie poddany jest badaniu tomografii komputerowej (CT). Jest to badanie radiologiczne, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów
pacjenta i zlokalizować precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

Jak wygląda badanie PET-CT?

PET-CT jest metodą zupełnie bezbolesną i bezpieczną. Przed badaniem pacjent przyjmuje
w formie zastrzyku odpowiedni radioznacznik PET. Następnie przez około 60-75 minut przebywa w pozycji leżącej w zaciemnionym pomieszczeniu. Przez pierwszy kwadrans po podaniu izotopu nie należy się poruszać, a po jego upływie rozpocząć picie czystej, nie gazowanej wody bez żadnych dodatków smakowych (około 0,5l w przeciągu 30min). W tym czasie można swobodnie korzystać z toalety. Tuż przed rozpoczęciem badania technik poprosi pacjenta o opróżnienie pęcherza, a następnie zdjęcie  wszystkich metalowych przedmiotów. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej z rękoma nad głową (zazwyczaj)
i trwa od 15 do 40 min. W czasie badania nie można się poruszać, można natomiast swobodnie oddychać i przełykać ślinę.

Rodzaj badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki PET

Badanie z fuzją PET-CT

Wykorzystany radioznacznik W jakim celu jest wykonywane
F 18[FDG] dla oceny:

 • chorób nowotworowych
 • metabolizmu mózgu
68 Ga-DOTATAE dla oceny guzów neuroendokrynnych
18 F-NaF dla oceny układu kostnego
18 F Cholina dla oceny nowotworu prostaty

10. Zakład Patologii Nowotworów

patologia

Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów dr hab. n. med. Dariusz Lange Profesor Centrum Onkologii-Instytutu
Sekretariat Kierownika Zakładu: (32) 278 94 01, fax. (32) 278 94 15Sekretariat medyczny: (32) 278 94 02E-mail: [email protected]Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach to jeden z najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych zakładów patomorfologii w Europie. Powstał w 1947 roku wraz z postępem w tej dziedzinie medycyny .  Oferta wykonywanych badań jest na bieżąco rozszerzana. Diagności zakładu uczestniczą we wszystkich najważniejszych światowych kongresach i zjazdach patologów i biorą aktywny udział w seminariach i kursach prowadzonych przez autorytety światowej patomorfologii.
W pracy diagnostycznej jesteśmy wierni zasadom histokliniki. Ostateczne rozpoznanie podejmowane jest zawsze po gruntownym zapoznaniu się z danymi klinicznymi. Diagnostyka histopatologiczna prowadzona jest na najlepszych dostępnych na rynku mikroskopach, z których każdy zaopatrzony jest w dodatkowe ramię konsultacyjne. W Zakładzie Patologii Nowotworów biopsje cienkoigłowe wykonuje się od ponad dwudziestu pięciu lat. Obecnie miesięcznie przeprowadzanych jest blisko tysiąc takich biopsji, co stawia Zakład w grupie ośrodków o największej liczbie punkcji cienkoigłowych w Europie. Zakład Patologii Nowotworów od czasów powstania wykonuje badania cytologii ginekologicznej. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy ocenę preparatów według systemu Bethesda. Zakład organizuje kursy specjalizacyjne w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy w tym kursy CMKP oraz kształci techników analityki medycznej i cytomorfologów klinicznych w zakresie cytologii ginekologicznej.

WYKONYWANE BADANIA

 • Biopsje cienkoigłowe – BAC (BAC monitorowane USG):
  • tarczycy,
  • guzów piersi,
  • narządów jamy brzusznej,
  • węzłów chłonnych,
  • guzów tkanek miękkich,
  • powłok ciała,
  • ślinianek.
 • Cytologia ginekologiczna
 • Badania histopatologiczne
 • Badania doraźne (intry)
 • Badania immunohistochemiczne
 • Badania molekularne
 • Cytometria przepływowa
 • Badania sekcyjne

11. Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów

badania translacyjneKierownik Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak
tel: (32) 278 96 72E-mail: [email protected]www: http://cd.io.gliwice.plCentrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów zostało utworzone w roku 2010 w wyniku przekształcenia dotychczasowej struktury Działu Badawczego.

Działalność Centrum ogniskuje się na prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów i translacji wyników takich badań do praktyki medycznej, czyli tak zwanych badaniach translacyjnych. Szczególnymi punktami zainteresowania Centrum są nowe metody diagnostyki molekularnej i doświadczalne terapie przeciwnowotworowe. Realizowane projekty dotyczą przede wszystkim:

 • genetycznych czynników ryzyka w predyspozycji do nowotworów,
 • markerów prognostycznych i predykcyjnych w terapii przeciwnowotworowej,
 • genomicznych i proteomicznych sygnatur choroby nowotworowej,
 • farmakologii i biologii nowych leków przeciwnowotworowych,
 • nowych nośników i strategii dostarczania leków,
 • modeli chorób nowotworowych. Ponadto.

Centrum prowadzi projekty dotyczące molekularnych aspektów odpowiedzi komórki nowotworowej na czynniki stosowane w terapii onkologicznej. Poza działalnością naukową Centrum uczestniczy w realizacji szeregu procedur diagnostycznych wykorzystujących genetyczne i molekularne markery nowotworowe. Więcej informacji o tematyce projektów realizowanych w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów znajduje się na stronie: http://cd.io.gliwice.pl.