CO Instytut Kraków – Zakłady diagnostyczne i lecznicze

Zakłady diagnostyczne i lecznicze

1. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kierownik: dr med. Elżbieta Łuczyńska

tel. 12 423 10 55

email: [email protected]

W skład Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
 • Pracownia Badań Mammograficznych,
 • Pracownia Ultrasonografii (3 gabinety),
 • Pracownia Radiologii Konwencjonalnej i Tomografii Komputerowej,
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w swej działalności diagnostycznej koncentruje się na wykonywaniu badań obrazowych z zakresu radiologii konwencjonalnej, mammografii, ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, mających na celu wykrywanie, ocenę stopnia zaawansowania i monitorowanie skuteczności leczenia. Do zadań Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej należy w szczególności: badania diagnostyczne chorych z Klinik i Przychodni Oddziału w Krakowie, wczesna diagnostyka nowotworów, prowadzenie badań naukowych, prac badawczo- rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu diagnostyki nowotworów, szkolenia w zakresie diagnostyki nowotworów zarówno personelu Oddziału w Krakowie jak również radiologów z innych ośrodków, prowadzenie szkoleń w zakresie kompleksowej diagnostyki nowotworów.

2. Zakład Radiobiologii Klinicznej

Kierownik: prof. dr hab. Anna Gasińska

tel. 12 423 10 73

e-mail: [email protected]

Podstawowym kierunkiem działalności naukowej Zakładu Radiobiologii Klinicznej, którym kieruję są badania translacyjne, prowadzące do wdrażania osiągnięć naukowych z dziedziny badań podstawowych do praktyki klinicznej – onkologii.

Moje zawodowe zainteresowania dotyczą oceny różnych czynników biologicznych nowotworów mających znaczenie w terapii przeciwnowotworowej. Wyniki tych badań służą do indywidualizacji leczenia napromienianiem chorych na nowotwory złośliwe, tj. dopasowania sposobu leczenia do indywidualnych cech nowotworu. Badania te zmierzają do wprowadzenia do praktyki klinicznej testów umożliwiających ocenę  parametrów biologicznych nowotworów na podstawie oceny funkcji genów lub/i produkowanych przez nie białek

Do zadań Zakładu Radiobiologii Klinicznej należy: prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie biologii nowotworów, ocena markerów biologicznych nowotworu (proliferacji, ekspresji białek błonowych, jądrowych, popromiennych uszkodzeń DNA) jako czynników prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach, weryfikacja przydatności tych metod dla praktyki klinicznej, ocena ekspresji genów i białek metodami biologii molekularnej, działalność dydaktyczna ( szkolenie studentów fizyki medycznej i kosmetologii oraz lekarzy w zakresie nowotworów i radiobiologii).

3. Zakład Radioterapii

Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss – Pełnomocnik Dyrektora ds. Radioterapii

tel. 12 423 15 98

e-mail: [email protected]

W skład Zakładu Radioterapii wchodzą:

 • Pracownia Teleradioterapii,
 • Pracownia Brachyterapii,
 • Pracownia Scyntygrafii,
 • Pracownia Medycyny Nuklearnej,
 • Modelarnia,
 • Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej  PET

Zakład Radioterapii prowadzi intensywną działalność terapeutyczną w zakresie tele- i brachyradioterapii oraz leczenia chorych radioizotopami (samar, stront). Do zadań Zakładu Radioterapii należy w szczególności: diagnostyka i leczenie chorych na nowotwory złośliwe z zastosowaniem samodzielnie lub w skojarzeniu: teleradioterapii, brachyterapii, radioizotopów, przygotowanie chorych do planowania leczenia napromienianiem w warunkach teleradioterapii i brachyterapii, weryfikacja warunków napromieniania chorych określonych w przygotowanych planach leczenia przed ich ostateczną akceptacją, prowadzenie działalności naukowo – badawczej, w szczególności w zakresie: retrospektywnej i prospektywnej oceny wyników leczenia, nowych technik w leczeniu promieniami w warunkach teleradioterapii i ich zastosowania w praktyce klinicznej oraz nowych technik brachyterapii i ich zastosowanie w praktyce klinicznej, skojarzonego leczenia nowotworów, sposobów frakcjonowania dawek promieniowania, odczynów popromiennych, radioterapii nienowotworowej, badania nad rozwojem i udoskonaleniem wizualizacji i precyzyjnego planowania radioterapii, działalności leczniczej, diagnostycznej i terapeutycznej z zakresu zastosowań medycyny nuklearnej.

4. Zakład Patomorfologii Nowotworów

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Ryś

tel. 12 421 20 98

e-mail: [email protected]

W skład Zakładu Patologii Nowotworów wchodzą:

 • Pracownia Histopatologii,
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej,
 • Pracownia Immunohistochemii i Technik Specjalnych,
 • Pracownia Cytometrii Przepływowej,
 • Pracownia Diagnostyki Rozrostów Układu Chłonnego,
 • Prosektorium.

Do zadań Zakładu Patomorfologii należy:

 1. w zakresie czynności diagnostycznych – wykonywanie pełnego zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym: badania histopatologiczne, badania śródoperacyjne, badania cytologiczne i z zakresu cytologii złuszczeniowej (w tym ginekologii), biopsje aspiracyjne cienkoigłowe (ocena materiału komórkowego uzyskanego ze zmian palpacyjnych jak i niepalpacyjnych monitorowanych tomografią komputerową, ultrasonografią lub konwencjonalną radiologią), ocena rozmazów przesiewowych (szyjka macicy), pełen zakres badań immunopatologicznych, sekcje zwłok.
 2. badania mikroskopowo – elektronowe,
 3. badania cytometryczne (ocena ploidii, cyklu komórkowego, ekspresji antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych),
 4. badania naukowe z zakresu patomorfologii: zastosowanie immunocyto – i immunohistologii w diagnostyce różnicowej nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, chłoniaków oraz guzów tkanek miękkich, rozwój metod cytometrycznych (cytometria statyczna-cell image i cytometria przepływowa), doskonalenie metod cytologii aspiracyjnej, wprowadzenie nowoczesnych technik badawczych (m.in.FISH).

5. Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

Kierownik: prof. dr hab. Jan Kulpa

tel. 12 422 87 60

e-mail: [email protected]

W skład Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej wchodzą:

 • Pracownia Badań Metabolicznych,
 • Pracownia Diagnostyki Hematologicznej i Koagulacyjnej,
 • Pracownia Markerów Nowotworowych,
 • Pracownia Białek,
 • Pracownia Izotopowa,
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi,
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej ( laboratorium).

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej wykonuje na rzecz chorych, diagnozowanych i leczonych w Krakowskim Oddziale Centrum Onkologii, badania usługowe z zakresu diagnostyki: hematologicznej, koagulologicznej, analityki ogólnej, chemii i biochemii klinicznej, a także badania o charakterze specjalistycznym szeregu markerów nowotworowych, wybranych hormonów, czynników wzrostu i ich receptorów, białek ostrej fazy oraz innych związków biologicznie czynnych. Zakład pełni dla regionu rolę placówki referencyjnej w zakresie badań krążących markerów. Pracownicy Zakładu Analityki i Biochemii Kliniczne j wykazują dużą aktywność dydaktyczną, prowadząc liczne kursy doskonalące z zakresu diagnostyki laboratoryjnej chorób nowotworowych dla lekarzy oraz pracowników laboratoriów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

6. Zakład Fizyki Medycznej

Kierownik: dr fiz. Edward Byrski

tel. 12 422 99 00 w. 226

e-mail: [email protected]

Od wielu lat zajmuję się zagadnieniami fizyki medycznej związanymi z radioterapią, medycyną nuklearną, diagnostyką i ochroną radiologiczną. Obecnie kieruję Zakładem Fizyki Medycznej. Moja działalność koncentruje się na zapewnieniu wysokiego poziomu dozymetrii klinicznej, planowania leczenia w radioterapii, kontroli jakości w radioterapii i diagnostyce rentgenowskiej. Szczególnie zainteresowany jestem wdrażaniem nowych technik napromieniowania w radioterapii. Pracowałem w zespole wprowadzającym do praktyki klinicznej radioterapię neutronową, a obecnie uczestniczę w pracach przygotowujących radioterapię protonową.

W skład Zakładu Fizyki Medycznej wchodzą:

 • Pracownia Komputerowego Planowania Leczenia,
 • Pracownia Dozymetrii Klinicznej,
 • Pracownia Kontroli Jakości Radioterapii,
 • Dział Nadzoru Radiologicznego.

Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy rozwijanie, w oparciu o metody fizyki, skutecznej terapii i diagnostyki chorób nowotworowych z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju metod leczenia i diagnozowania pacjentów oraz obowiązujących standardów i systemów zapewnienia jakości, a w szczególności: wykonywanie badań naukowych w zakresie fizyki medycznej, głównie w dziedzinie fizyki radiacyjnej, związanych z bezpośrednimi i perspektywicznymi potrzebami klinik i zakładów Oddziału w Krakowie oraz własnymi kierunkami badawczymi Zakładu, wykonywanie prac rutynowych dla potrzeb klinik i zakładów Oddziału w Krakowie (dozymetria kliniczna, planowanie leczenia w zakresie teleradioterapii i brachyterapii, kontrola jakości urządzeń radiologicznych i innych), współpraca w tym zakresie z klinikami i zakładami oraz innymi jednostkami Oddziału w Krakowie. konsultacje w zakresie fizyki medycznej zespołów radioterapii współpracujących z Oddziałem w Krakowie, szkolenie oraz konsultacja pracowników Oddziału w Krakowie oraz pracowników innych ośrodków w zakresie fizyki medycznej (głównie fizyki radiacyjnej, metod radioterapii i dozymetrii klinicznej), poprzez organizację kursów doszkalających, prowadzenie specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej, zajęć akademickich, itp.