Szpital Morski PCK – Zarządzanie przez jakość w Szpitalu Morski im. PCK w Gdyni

Zarządzanie przez jakość w Szpitalu Morski im. PCK w Gdyni

admin
27 stycznia 2014
0

Szpital Morski im. PCK w Gdyni udziela świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gdyni i okolicznym gminom województwa pomorskiego.

Szpital od wielu lat rozwija profil onkologiczny. W 2011 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Gdyńskiego Centrum Onkologii, w strukturach którego mieści się 42 łóżkowy Oddział Chirurgii Onkologicznej, 25 łóżkowy Oddział Ginekologii Onkologicznej, 8 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi ze śluzami, salą wybudzeniową i podręczną sterylizatornią. Podstawowym wymaganiem w świadczeniu usług medycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i minimalizacja ryzyka błędów, przy jednoczesnym stworzeniu takich relacji ekonomicznych, które zapewnią dalszy rozwój Szpitala.

System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie procesy i działania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych służących utrzymaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz procesy pomocnicze niezbędne dla właściwego planowania i przebiegu świadczonych usług medycznych oraz ich kontroli.

Podejmując decyzję o wdrożeniu w Szpitalu Morskim Systemu Zarządzania Jakością, Dyrekcja Szpitala złożyła deklarację odnośnie polityki jakości, a także ustanowiła odpowiednie cele jakościowe.

Polityka jakości: „Twoje zdrowie – nasze zadanie

Twoja wola – nasze działanie” została rozpowszechniona wśród pracowników, a jej treść jest dostępna dla każdego pacjenta, pracownika i dostawcy. Zarządzanie przez jakość realizowane jest poprzez zarządzanie procesami, co decyduje o jakości udzielanych świadczeń medycznych. Pomiędzy ustanowionymi procesami zachodzą wzajemne powiązania. Wszystkie zidentyfikowane procesy są udokumentowane co daje możliwość sterowania nimi. Skuteczność wdrożonego SZJ jest systematycznie monitorowana i doskonalona poprzez dokonywanie analiz i ocen. Bezpieczeństwo pacjenta jest jednym z podstawowych warunków jakości świadczonej opieki. Procedury medyczne, z jednej strony niezbędne dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, z drugiej stają się dla niego zagrożeniem. Ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożądanego istnieje na każdym etapie hospitalizacji pacjenta, zarówno podczas diagnozowania i leczenia, ale też w procesie pielęgnowania czy rehabilitacji. W ramach Systemu Zarządzania Jakośćią w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wprowadzono między innymi:

  •    procedury postępowania w przygotowaniu pacjentów do badań laboratoryjnych i obrazowych
  •   Okołooperacyjną Kartę Kontrolną na bloku operacyjnym. Celem karty jest: zminimalizowanie ryzyka pomyłek, zapewnienie bezpieczeństwa znieczuleń, odpowiednie monitorowanie funkcji życiowych, ochrona pacjenta przed zakażeniem i zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo – zatorowej.
  •    rejestr zakażeń szpitalnych i monitorowanie patogenów alarmowych
  •    okołooperacyjną profilaktykę antybiotykową
  •    rejestrację, monitorowanie i analizę Zdarzeń Niepożądanych.

Za elementy determinujące bezpieczeństwo pacjenta w Szpitalu Morskim należy uznać: zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, wyposażenie w sprawny sprzęt medyczny, stosowanie bezpiecznej chirurgii i farmakoterapii, zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu o właściwych kwalifikacjach, wypracowanie poczucia odpowiedzialności u pracowników, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, procedur i standardów, a także systematyczną ocenę ryzyka bezpieczeństwa pracy, informacji i środowiska.

Ocena jakości świadczonych usług medycznych nie jest łatwym procesem. Zadowolenie pacjentów sprawdzamy za pomocą anonimowej ankiety wypełnianej przez pacjentów naszego szpitala. Pacjent jest poniekąd beneficjentem usługi i jego ocena jest szczególnie istotna dla doskonalenia świadczeń. Dlatego też, konieczne jest wsłuchanie się w głos pacjenta. Informacje dotyczące satysfakcji lub braku satysfakcji pacjenta są wskaźnikiem funkcjonowania systemu zarządzania jakością w szpitalu. Informacje i dane uzyskane podczas pomiaru i monitorowania zadowolenia pacjentów są wykorzystywane w Programie Poprawy Jakości. Analiza wykonywana jest dwa razy w roku a w zagrożonych obszarach wprowadzane są działania korygujące. W celu podnoszenia świadomości o roli funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością prowadzone są dla całego personelu szkolenia .

Elżbieta Węgorek

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.